تقویم آزمون های ماهانه دهم تجربی

1- همگام یک 98/07/13 تا 98/08/11

1 ریاضی 98/07/13 فصل اول از ابتدای فصل تا ابتدای مبحث دنباله هندسی (بجز الگوی غیر خطی)
2 زبان انگلیسی 98/07/16 درس 1 تا ابتدای Reading
3 زیست 98/07/20 فصل اول (کامل)
4 فارسی و نگارش 98/07/23 ادبیات: درس ستایش،‌درس اول و دوم نگارش: درس اول
5 دین و زندگی 98/07/30 درس اول و دوم
6 شیمی 98/08/04 از ابتدای فصل اول تا ابتدای مبحث توزیع الکترون‌ها در لایه‌ها و زیر لایه‌ها
7 عربی 98/08/07 درس اول قواعد درس 2
8 فیزیک 98/08/11 فصل اول (از ابتدای چگالی تا انتهای فصل) فصل دوم (از ابتدای فصل تا سر فشارسنج هوا)

2- همگام دو 98/08/18 تا 98/09/16

1 زیست 98/08/18 فصل دوم (کامل)
2 زبان انگلیسی 98/08/21 کل درس اول
3 ریاضی 98/08/25 فصل اول (دنباله هندسی و الگوی غیر خطی) فصل دوم (درس یک و دو: تا ابتدای روابط بین نسبت‌های مثلثاتی)
4 فارسی و نگارش 98/08/28 ادبیات: درس‌های سوم،‌پنجم و ششم نگارش: درس دوم
5 شیمی 98/09/02 از ابتدای مبحث توزیع الکترون‌ها در لایه‌ها و زیر لایه‌ها تا انتهای فصل اول
6 دین و زندگی 98/09/05 درس سوم و چهارم و پنجم
7 فیزیک 98/09/09 فصل دوم (از فشارسنج هوا تا انتهای فصل دوم)
8 عربی 98/09/12 درس سوم (کامل)
9 ریاضی 98/09/16 فصل دوم درس 3 (روابط بین نسبت‌های مثلثاتی) فصل سوم (درس 1 و 2 و 3: تا ابتدای عبارت‌های جبری)

3- پایان نیم‌سال اول 98/10/14 تا 98/10/30

1 تفکر و سواد رسانه ای 97/09/24
2 آمادگی دفاعی 97/09/27
3 جغرافیا 97/09/28
4 دین و زندگی 97/10/1
5 ریاضی 97/10/5
6 فارسی 97/10/5
7 فیزیک و آزمایشگاه 97/10/8
8 زبان‌انگلیسی 97/10/10
9 شیمی و آزمایشگاه 97/10/12
10 زیست‌شناسی 97/10/15
11 عربی، زبان قرآن 97/10/17
12 نگارش 97/10/19

4- همگام سه 98/11/05 تا 98/12/10

1 زیست شناسی 98/11/05 فصل سوم فصل چهارم (گفتار 1)
2 زبان انگلیسی 98/11/08 درس 2 درس 3 از ابتدا تا انتهای بخش Conversation
3 ریاضی 98/11/12 فصل سوم (درس 4 (عبارتهای جبری) فصل چهارم (از ابتدای فصل تا ابتدای نامعادله)
4 فارسی و نگارش 98/11/15 ادبیات: درس‌های هشتم، نهم و دهم نگارش: درس پنجم
5 عربی 98/11/19 درس چهارم (کامل) قواعد درس پنجم
6 فیزیک 98/11/26 فصل سوم (از ابتدای فصل تا ابتدای انرژی پتانسیل گرانشی)
7 دین و زندگی 98/11/29 درس هفتم و هشتم
8 شیمی 98/12/03 فصل دوم (کامل)
9 فارسی و نگارش 98/12/06 درس‌های یازدهم و دوازدهم و سیزدهم نگارش: درس ششم
10 زیست شناسی 98/12/10 فصل چهارم(گفتارهای 2 و 3 و 4) فصل پنجم
11 زبان انگلیسی 98/12/13 کل درس 3
12 ریاضی 98/12/17 فصل چهارم (نامعادلات و نامعادلات قدر مطلقی) فصل پنجم کامل

5- همگام چهار 99/12/16 تا 99/02/13

1 تکالیف نوروزی 99/01/16 جمع بندی تکالیف نوروزی
2 دینی 99/01/19 درس نهم و دهم
3 فیزیک 99/01/23 فصل سوم (از ابتدای انرژی پتانسیل تا انتهای فصل) فصل چهارم (از ابتدای فصل تا ابتدای انبساط حجمی مایعات)
4 زبان انگلیسی 99/01/26 درس 3 کامل درس 4 از ابتدای بخش Writing
5 ریاضی 99/01/30 فصل ششم (کامل)
6 فارسی و نگارش 99/02/02 درس‌های چهاردهم و شانزدهم و هفدهم نگارش: درس هفتم
7 شیمی 99/02/06 فصل سوم (از ابتدا تا ابتدای رسانایی الکتریکی محلول‌ها)
8 عربی 99/02/09 درس ششم و هفتم (کامل)
9 زیست شناسی 99/02/13 فصل ششم فصل هفتم (گفتار 1 و 2)