تقویم آزمون های ماهانه نهم

1- همگام یک از 98/07/13 تا 98/08/13

1 فیزیک و شیمی 98/07/13 فیزیک: فصل چهارم صفحه 38 تا 44 شیمی: فصل اول
2 زیست و زمین 98/07/20 زیست: فصل یازدهم زمین: --
3 حساب 98/07/28 فصل اول: درس اول و دوم و سوم
4 هندسه 98/08/04 فصل سوم: درس اول و دوم
5 فارسی 98/08/11 درس اول تا سوم
6 عربی 98/08/12 درس اول
7 مطالعات اجتماعی 98/08/13 درس اول تا چهارم

2- همگام دو از 98/08/18 تا 98/09/16

1 فیزیک و شیمی 98/08/18 فیزیک: فصل چهارم و پنجم تا صفحه 55 ابتدای وزن شیمی: فصل اول و دوم صفحه 13 تا 22
2 زیست و زمین 98/09/02 زیست: فصل یازدهم و دوازدهم زمین: فصل ششم و هفتم (تا پایان شرایط لازم برای تشکیل فسیل صفحه 73)
3 حساب 98/09/09 فصل اول و دوم و فصل چهارم: درس اول
4 هندسه 98/09/16 فصل سوم: درس اول و دوم و سوم و چهارم

3- همگام سه از 98/11/05 تا 98/12/05

1 فیزیک و شیمی 98/11/05 فیزیک: فصل هشتم صفحه 81 تا 86 شیمی: فصل اول و دوم و فصل سوم صفحه 25 تا 30 ابتدای ترکیب های نفت خام
2 زیست و زمین 98/11/12 زیست: فصل یازدهم و دوازدهم و سیزدهم زمین: فصل ششم و هفتم و دهم (تا پایان نجوم صفحه 103)
3 حساب 98/11/19 فصل اول و دوم و چهارم فصل پنجم: درس اول
4 هندسه 98/11/26 فصل سوم فصل ششم: درس اول
5 فارسی 98/12/03 درس اول تا سیزدهم
6 عربی 98/12/04 درس اول تا پنجم
7 مطالعات اجتماعی 98/12/05 درس اول تا پانزدهم

4- همگام چهار از 98/12/10 تا 99/02/06

1 فیزیک و شیمی 98/12/10 فیزیک: فصل هشتم و فصل نهم تا صفحه 96 ابتدای مزیت مکانیکی شیمی: فصل اول و دوم و فصل سوم
2 زیست و زمین 99/01/23 زیست: فصل یازدهم و دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم تا پایان صفحه 158 زمین: فصل ششم و هفتم و دهم تا پایان نجوم صفحه 103
3 حساب 99/01/30 فصل اول و دوم و چهارم و پنجم فصل هفتم: درس اول و دوم
4 هندسه 99/02/06 فصل سوم و ششم فصل هشتم: درس اول