تقویم آزمون های ماهانه نهم

1- همگام یک از ۹۷/۰۷/۱۴ تا ۹۷/۰۸/۱۴

1 فیزیک و شیمی ۹۷/۰۷/۱۴ فیزیک: فصل چهارم صفحه ۳۸ تا ۴۴ شیمی فصل اول
2 زیست و زمین ۹۷/۰۷/۲۱ زیست: فصل یازدهم زمین: --
3 حساب ۹۷/۰۷/۲۸ فصل اول درس اول و دوم و سوم
4 هندسه ۹۷/۰۸/۰۵ فصل سوم: درس اول و دوم
5 فارسی ۹۷/۰۸/۱۲ درس اول تا سوم
6 عربی ۹۷/۰۸/۱۳ درس اول
7 مطالعات اجتماعی ۹۷/۰۸/۱۴ درس اول تا چهارم

2- همگام دو از ۹۷/۰۸/۱۹ تا ۹۷/۰۹/۱۷

1 فیزیک و شیمی ۹۷/۰۸/۱۹ فیزیک: فصل چهارم و پنجم تا صفحه ۵۵ ابتدای وزن شیمی: فصل اول و دوم صفحه ۱۳ تا ۲۲
2 زیست و زمین ۹۷/۰۹/۰۳ زیست: فصل یازدهم و دوازدهم زمین: فصل ششم و هفتم (تا پایان شرایط لازم برای تشکیل فسیل صفحه ۷۳)
3 حساب ۹۷/۰۹/۱۰ فصل اول و دوم فصل چهارم: درس اول
4 هندسه ۹۷/۰۹/۱۷ فصل سوم: درس اول و دوم و سوم و چهارم

3- نیمسال اول از 97/10/01 تا 97/10/20

1 زیست و زمین زیست: فصل یازدهم و دوازدهم و سیزدهم (تا پایان نرمتنان صفحه ۱۳۹) زمین: فصل ششم و هفتم
2 فیزیک و شیمی فیزیک: فصل چهارم و پنجم شیمی: فصل اول و دوم
3 حساب فصل اول و دوم و چهارم
4 هندسه فصل سوم
5 مطالعات اجتماعی از ابتدا تا پایان درس دوازدهم
6 فارسی درس اول تا هشتم
7 عربی درس اول تا پایان درس چهارم
8 زبان عمومی درس اول تا سوم
9 زبان تخصصی محتوای تدریس شده

4- همگام سه از 97/11/06 تا 97/12/06

1 فیزیک و شیمی ۹۷/۱۱/۰۶ فیزیک: فصل هشتم صفحه ۸۱ تا ۸۶ شیمی: فصل اول و دوم و فصل سوم صفحه ۲۵ تا ۳۰ ابتدای ترکیب های نفت خام
2 زیست و زمین ۹۷/۱۱/۱۳ زیست: فصل یازدهم و دوازدهم و سیزدهم زمین: فصل ششم و هفتم و دهم (تا پایان نجوم صفحه ۱۰۳)
3 حساب ۹۷/۱۱/۲۰ فصل اول و دوم و چهارم فصل پنجم: درس اول
4 هندسه ۹۷/۱۱/۲۷ فصل سوم فصل ششم: درس اول
5 فارسی ۹۷/۱۲/۰۴ درس اول تا سیزدهم
6 عربی 97/12/05 قوائد: دروس یک تا هفت معنی: دروس شش و هفت
7 مطالعات اجتماعی ۹۷/۱۲/۰۶ درس اول تا پانزدهم

5- همگام چهار از 97/12/11 تا 98/02/07

1 فیزیک و شیمی ۹۷/۱۲/۱۱ فیزیک: فصل هشتم صفحه ۸۶ تا ۹۰ و فصل نهم صفحه ۹۱ تا ۹۶ ابتدای مزیت مکانیکی شیمی: فصل اول و دوم و فصل سوم صفجه ۳۰ تا ۳۶
2 زیست و زمین ۹۸/۰۱/۲۴ زیست: فصل یازدهم و دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ( تا پایان از تولید کننده تا مصرف کننده) زمین: فصل ششم و هفتم و دهم
3 حساب ۹۸/۰۱/۳۱ فصل اول و دوم و چهارم و پنجم فصل هفتم: درس اول و دوم
4 هندسه ۹۸/۰۲/۰۷ فصل سوم و ششم فصل هشتم: درس اول

6- نیمسال دوم از 98/03/01 تا 98/03/23

1 فیزیک و شیمی فیزیک: فصل های چهارم و پنجم و هشتم و نهم شیمی: فصل های اول و دوم و سوم
2 زیست و زمین زیست: فصل یازدهم و دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم زمین: فصل ششم و هفتم و دهم
3 حساب کل کتاب
4 هندسه کل کتاب
5 مطالعات اجتماعی کل کتاب
6 عربی کل کتاب
7 فارسی کل کتاب
8 زبان عمومی کل کتاب
9 زبان تخصصی کل کتاب