تقویم آزمون های ماهانه هشتم

1- همگام تابستان 98/5/20 و 98/5/22

1 ریاضی خلاصه ریاضی هفتم
2 علوم تجربی خلاصه علوم تجربی هفتم

2- همگام یک از 98/07/13 تا 98/08/15

1 فیزیک و شیمی 98/07/13 فیزیک: فصل نهم صفحه 76 و 78 و 81 و 82 شیمی: فصل اول تا صفحه 7
2 زیست و زمین 98/07/20 زیست: فصل چهارم زمین: --
3 حساب 98/07/28 فصل اول
4 هندسه 98/08/04 فصل سوم: درس اول و دوم
5 فارسی 98/08/11 درس اول تا سوم تا صفحه 34
6 عربی 98/08/12 درس اول و دوم
7 مطالعات اجتماعی 98/08/13 درس اول تا ششم

3- همگام دو از 98/08/18 تا 98/09/20

1 فیزیک و شیمی 98/08/18 فیزیک: فصل نهم صفحه 76 تا 86 شیمی: فصل اول و دوم صفحه 2 تا 12 تا ابتدای سوختن
2 زیست و زمین 98/09/02 زیست: فصل چهارم و پنجم زمین: فصل یازدهم
3 حساب 98/09/09 فصل اول و دوم فصل چهارم: درس اول
4 هندسه 98/09/16 فصل سوم فصل پنجم: درس اول

4- همگام سه از 98/11/05 تا 98/12/07

1 فیزیک و شیمی 98/11/05 فیزیک: فصل نهم، دهم و فصل چهاردهم صفحه 122 تا 126 شیمی: فصل اول و فصل دوم
2 زیست و زمین 98/11/12 زیست: فصل چهارم و پنجم و ششم زمین: فصل یازدهم و دوازدهم
3 حساب 98/11/19 فصل اول و دوم و چهارم و فصل هفتم: درس اول
4 هندسه 98/11/26 فصل سوم و پنجم فصل ششم: درس اول
5 فارسی 98/12/03 درس اول تا یازدهم تا صفحه 85
6 عربی 98/12/04 درس ششم و هفتم
7 مطالعات اجتماعی 98/12/05 درس پنجم تا شانزدهم

5- همگام چهار از 98/12/10 تا 99/02/17

1 فیزیک و شیمی 98/12/10 فیزیک:فصل دهم و چهاردهم تا صفحه 134 شیمی: فصل دوم و فصل سوم صفحه 21 تا 24
2 زیست و زمین 99/01/23 زیست: فصل ششم و هفتم و هشتم تا صفحه 66 زمین: فصل دوازدهم و سیزدهم
3 حساب 99/01/30 فصل چهارم و هفتم فصل هشتم: درس اول
4 هندسه 99/02/06 فصل پنجم و ششم فصل نهم: درس اول