تقویم آزمون های ماهانه هشتم

1- همگام یک از ۹۷/۰۷/۱۴ تا ۹۷/۰۸/۱۴

1 فیزیک و شیمی ۹۷/۰۷/۱۴ فیزیک: فصل نهم صفحه ۷۶ تا ۸۲ تا ابتدای آذرخش و تخلیه الکتریکی شیمی: فصل اول صفحه ۱ تا ۸
2 زیست و زمین ۹۷/۰۷/۲۱ زیست: فصل چهارم زمین: --
3 حساب ۹۷/۰۷/۲۸ فصل اول
4 هندسه ۹۷/۰۸/۰۵ فصل سوم: درس اول و دوم
5 فارسی ۹۷/۰۸/۱۲ درس اول تا سوم
6 عربی ۹۷/۰۸/۱۳ درس اول و دوم
7 مطالعات اجتماعی ۹۷/۰۸/۱۴ درس اول تا ششم

2- همگام دو از ۹۷/۰۸/۱۹ تا ۹۷/۰۹/۱۷

1 فیزیک و شیمی ۹۷/۰۸/۱۹ فیزیک: فصل نهم صفحه ۷۶ تا ۸۶ شیمی: فصل اول و دوم صفحه ۲ تا ۱۲ تا ابتدای سوختن...
2 زیست و زمین ۹۷/۰۹/۰۳ زیست: فصل چهارم و پنجم زمین: فصل یازدهم
3 حساب ۹۷/۰۹/۱۰ فصل اول و دوم فصل چهارم: درس اول
4 هندسه ۹۷/۰۹/۱۷ فصل سوم فصل پنجم: درس اول

3- نیمسال اول از 97/10/01 تا 97/10/20

1 زیست و زمین زیست: فصل چهارم و پنجم و ششم (تا پایان تنظیم سوخت و ساز بدن صفحه ۴۸) زمین: فصل یازدهم و دوازدهم
2 فیزیک و شیمی فیزیک: فصل نهم و دهم صفحه ۷۶ تا ۹۴ شیمی: فصل اول و دوم صفحه ۱ تا ۱۵
3 حساب فصل اول و دوم و چهارم
4 هندسه فصل سوم و پنجم
5 مطالعات اجتماعی از ابتدا تا پایان درس دوازدهم
6 فارسی درس اول تا نهم
7 عربی درس اول تا پایان درس چهارم
8 زبان عمومی درس اول تا چهارم
9 زبان تخصصی محتوای تدریس شده

4- همگام سه از 97/11/06 تا 97/12/06

1 فیزیک و شیمی ۹۷/۱۱/۰۶ فیزیک: فصل چهاردهم صفحه ۱۲۲ تا ۱۲۷ ابتدای بازتاب نور شیمی: فصل اول و فصل دوم صفحه ۱۶ تا ۲۰
2 زیست و زمین ۹۷/۱۱/۱۳ زیست: فصل چهارم و پنجم و ششم زمین: فصل یازدهم و دوازدهم
3 حساب ۹۷/۱۱/۲۰ فصل اول و دوم و چهارم فصل هفتم: درس اول
4 هندسه ۹۷/۱۱/۲۷ فصل سوم و پنجم فصل ششم: درس اول
5 فارسی ۹۷/۱۲/۰۴ درس اول تا دوازدهم
6 عربی 97/12/05 قواعد: دروس یک تا هفت معنی: دروس شش و هفت
7 مطالعات اجتماعی ۹۷/۱۲/۰۶ درس اول تا شانزدهم

5- همگام چهار از 97/12/11 تا 98/02/07

1 فیزیک و شیمی ۹۷/۱۲/۱۱ فیزیک: فصل نهم و دهم و فصل چهاردهم صفحه ۱۲۲ تا ۱۳۵ شیمی: فصل اول و دوم و فصل سوم صفحه ۲۱ تا ۲۴
2 زیست و زمین ۹۸/۰۱/۲۴ زیست: فصل چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم تا پایان هاگزایی صفحه ۶۹ زمین: فصل یازدهم و دوازدهم و سیزدهم
3 حساب ۹۸/۰۱/۳۱ فصل اول و دوم و چهارم و هفتم فصل هشتم: درس اول
4 هندسه ۹۷/۰۲/۰۷ فصل سوم و پنجم و ششم فصل نهم: درس اول

6- نیمسال دوم از 98/03/01 تا 98/03/23

1 فیزیک و شیمی فیزیک: فصل های نهم ، دهم ، چهاردهم ، پانزدهم شیمی: فصل اول ،دوم ، سوم صفحه ۱ تا ۲۷
2 زیست و زمین زیست: فصل چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم زمین: فصل یازدهم و دوازدهم و سیزدهم
3 حساب کل کتاب
4 هندسه کل کتاب
5 مطالعات اجتماعی کل کتاب
6 عربی کل کتاب
7 فارسی کل کتاب
8 زبان عمومی کل کتاب
9 زبان تخصصی کل کتاب