تقویم آزمون های ماهانه هفتم

1- همگام تابستان 98/5/20 و 98/5/22

1 ریاضی خلاصه ریاضی ششم
2 علوم تجربی خلاصه علوم تجربی ششم

2- همگام یک از 98/07/13 تا 98/08/15

1 فیزیک و شیمی 98/07/13 فیزیک: فصل دوم: صفحه 8 تا 6 شیمی: فصل اول: صفحه 2 تا 5
2 زیست و زمین 98/07/20 زیست: فصل یازدهم زمین:-
3 حساب 98/07/28 فصل اول
4 هندسه 98/08/04 فصل چهارم: درس اول و دوم
5 فارسی 98/08/11 درس اول و دوم
6 عربی 98/08/12 درس اول
7 مطالعات اجتماعی 98/08/13 درس اول تا ششم

3- همگام دو از 98/08/18 تا 98/09/20

1 فیزیک و شیمی 98/08/18 فیزیک: فصل دوم و فصل هشتم: صفحه 63 تا 66 شیمی: فصل اول و فصل سوم: صفحه 13 تا 21
2 زیست و زمین 98/09/02 زیست: فصل یازدهم و دوازدهم زمین: فصل پنجم
3 حساب 98/09/09 فصل اول و دوم
4 هندسه 98/09/16 فصل چهارم

4- همگام سه از 98/11/05 تا 98/12/07

1 فیزیک و شیمی 98/11/05 فیزیک: فصل دوم و هشتم و فصل نهم: صفحه 73 تا 77 شیمی: فصل اول و فصل سوم صفحه 13 تا 24
2 زیست و زمین 98/11/12 زیست: فصل یازدهم، دوازدهم و سیزدهم زمین: فصل پنجم و ششم
3 حساب 98/11/19 فصل اول، دوم و سوم فصل پنجم: درس اول
4 هندسه 98/11/26 فصل چهارم فصل ششم: درس اول، دوم و سوم
5 فارسی 98/12/03 درس اول تا یازدهم تا صفحه 97
6 عربی 98/12/04 درس اول تا پنجم
7 مطالعات اجتماعی 98/12/05 درس پنجم تا شانزدهم

5- همگام چهار از 98/12/10 تا 99/02/17

1 فیزیک و شیمی 98/12/10 فیزیک: فصل هشتم و فصل نهم: صفحه 73 تا 84 شیمی: فصل سوم و فصل چهارم: صفحه 25 تا 32
2 زیست و زمین 99/01/23 زیست: فصل سیزدهم و چهاردهم زمین: فصل ششم و هفتم
3 حساب 99/01/30 فصل سوم و پنجم
4 هندسه 99/02/06 فصل ششم و هشتم: درس اول و دوم