تقویم آزمون های ماهانه هفتم

1- همگام یک از ۹۷/۰۷/۱۴ تا ۹۷/۰۸/۱۴

1 فیزیک و شیمی ۹۷/۰۷/۱۴ فیزیک: فصل دوم : صفحه ۶ تا ۸ شیمی: فصل اول: صفحه ۲ تا ۵
2 زیست و زمین ۹۷/۰۷/۲۱ زیست: فصل یازدهم زمین:-
3 حساب ۹۷/۰۷/۲۸ فصل اول
4 هندسه ۹۷/۰۸/۰۵ فصل چهارم: درس اول و دوم
5 فارسی ۹۷/۰۸/۱۲ درس اول و دوم
6 عربی ۹۷/۰۸/۱۳ درس اول
7 مطالعات اجتماعی ۹۷/۰۸/۱۴ درس اول تا ششم

2- همگام دو از ۹۷/۰۸/۱۹ تا ۹۷/۰۹/۱۷

1 فیزیک و شیمی ۹۷/۰۸/۱۹ فیزیک: فصل دوم: صفحه ۶ تا ۱۱ فصل هشتم: صفحه ۶۳ تا ۶۶ شیمی: فصل اول: صفحه ۲ تا ۵ فصل سوم: صفحه ۱۳ تا ۲۱
2 زیست و زمین ۹۷/۰۹/۰۳ زیست: فصل یازدهم و دوازدهم زمین: فصل پنجم
3 حساب ۹۷/۰۹/۱۰ فصل اول و دوم
4 هندسه ۹۷/۰۹/۱۷ فصل چهارم

3- نیمسال اول از 97/10/01 تا 97/10/20

1 زیست و زمین زیست: فصل یازدهم و دوازدهم و سیزدهم (تا پایان لوله ای پر پیچ و خم صفحه ۱۱۲) زمین: فصل پنجم و ششم
2 فیزیک و شیمی فیزیک: فصل دوم و فصل هشتم صفحه ۶۳ تا ۷۲ شیمی: فصل اول و سوم
3 حساب فصول اول و دوم و سوم
4 هندسه فصل چهارم - فصل ششم: درس اول و دوم
5 مطالعات اجتماعی درس اول تا دوازدهم
6 فارسی درس اول تا نهم
7 عربی درس اول تا چهارم
8 زبان عمومی درس اول و دوم و سوم و چهارم
9 زبان تخصصی محتوای تدریس شده

4- همگام سه از 97/11/06 تا 97/12/06

1 فیزیک و شیمی ۹۷/۱۱/۰۶ فیزیک: فصل دوم و هشتم و فصل نهم: صفحه ۷۳ تا ۷۷ شیمی: فصل اول و فصل سوم صفحه ۱۳ تا ۲۴
2 زیست و زمین ۹۷/۱۱/۱۳ زیست: فصل یازدهم، دوازدهم و سیزدهم زمین: فصل پنجم و ششم
3 حساب ۹۷/۱۱/۲۰ فصل اول، دوم و سوم فصل پنجم: درس اول
4 هندسه ۹۷/۱۱/۲۷ فصل چهارم فصل ششم: درس اول، دوم و سوم
5 فارسی ۹۷/۱۲/۰۴ درس اول تا دوازدهم
6 عربی 97/12/05 قواعد: دروس یک تا هفت معنی: دروس پنج تا هفت
7 مطالعات اجتماعی ۹۷/۱۲/۰۶ درس اول تا شانزدهم

5- همگام چهار از 97/12/11 تا 98/02/07

1 فیزیک و شیمی ۹۷/۱۲/۱۱ فیزیک: فصل دوم و هشتم فصل نهم: صفحه ۷۳ تا ۸۴ شیمی: فصل اول و سوم و فصل چهارم: صفحه ۲۵ تا ۳۲
2 زیست و زمین ۹۸/۰۱/۲۴ زیست: فصل یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم (تا پایان دم و بازدم صفحه ۱۲۵) زمین: فصل پنجم و ششم و هفتم
3 حساب ۹۸/۰۱/۳۱ فصل اول، دوم، سوم و پنجم
4 هندسه ۹۸/۰۲/۰۷ فصل چهارم و ششم فصل هشتم: درس اول و دوم

6- نیمسال دوم از 98/03/01 تا 98/03/23

1 فیزیک و شیمی فیزیک: فصل های دوم، هشتم، نهم و دهم شیمی: فصل های اول، سوم ، چهارم و پنجم
2 زیست و زمین زیست: فصل یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم زمین: فصل پنجم، ششم و هفتم
3 حساب کل کتاب
4 هندسه کل کتاب
5 مطالعات اجتماعی کل کتاب
6 عربی کل کتاب
7 فارسی کل کتاب
8 زبان عمومی کل کتاب
9 زبان تخصصی کل کتاب