تقویم آزمون های ماهانه یازدهم تجربی

1- همگام یک 98/07/13 تا 98/08/11

1 ریاضی 2 98/07/13 فصل اول درس 1 و 2 تا سر علامت ریشه های معادله درجه دو با استفاده ازS,P
2 زبان انگلیسی 98/07/16 درس اول تا انتهای صفحه 23
3 زیست شناسی 98/07/20 فصل اول فصل دوم تا ابتدای شنوایی
4 فارسی و نگارش 98/07/23 فارسی: درس 1 و 2 نگارش: درس 1
5 دین و زندگی 98/07/30 دروس 1 و 2
6 شیمی 98/08/04 فصل اول (از ابتدای بررسی عناصر و پراکندگی آنها تا سر نفت هدیه ای شگفت انگیز) صفحه 1 تا 28
7 عربی 98/08/07 درس 1 کامل درس 2 فقط قواعد
8 فیزیک 98/08/11 فصل اول (از ابتدای بخش 1-7 تا انتهای فصل اول)

2- همگام دو 98/08/18 تا 98/09/16

1 زیست شناسی 98/08/18 فصل دوم (از ابتدای شنوایی تا پایان فصل) فصل سوم (گفتار اول)
2 زبان انگلیسی 98/08/21 کل درس اول
3 ریاضی 2 98/08/25 فصل دوم (کامل)
4 فارسی و نگارش 99/08/28 فارسی: درس 3 و 5 و 6 نگارش: درس 2
5 شیمی 98/09/02 از ابتدای نفت هدیه ای شگفت انگیز تا پایان فصل اول (صفحه 29تا 42)
6 دین و زندگی 98/09/05 دروس 3 و 4
7 فیزیک 98/09/09 فصل دوم (از ابتدای فصل تا ابتدای بخش 2 -5 مبحث توان در مدارهای الکتریکی)
8 عربی 98/09/12 درس 2 و 3 کامل
9 زیست شناسی 98/09/16 فصل سوم (گفتار دوم) فصل چهارم

3- پایان نیم‌سال اول 98/10/14 تا 98/10/30

1 کارگاه کار آفرینی و تولید 97/09/25
2 زمین‌شناسی 97/09/27
3 انسان و محیط زیست 97/09/28
4 تاریخ 97/09/29
5 دین و زندگی 97/10/1
6 ریاضی 97/10/3
7 فارسی 97/10/5
8 فیزیک و آمایشگاه 97/10/8
9 زبان‌انگلیسی 97/10/10
10 شیمی و آزمایشگاه 97/10/12
11 زیست‌شناسی 97/10/15
12 عربی، زبان و قرآن 97/10/17
13 نگارش 97/10/20

4- همگام سه 98/11/05 تا 98/12/10

1 زیست شناسی 98/11/05 فصل پنجم
2 زبان انگلیسی 98/11/08 درس دوم تا ابتدای Writing
3 ریاضی تجربی 98/11/12 فصل چهارم کامل (سوالات درس 3 کم باشد)
4 فارسی و نگارش 98/11/15 فارسی: درس 10 و 11 نگارش: درس 3
5 عربی 98/11/19 درس 4 درس 5 فقط قواعد
6 فیزیک 98/11/26 فصل دوم (از ابتدای بخش 2- 5 مبحث توان در مدارهای الکتریکی تا انتهای فصل) فصل سوم (از ابتدای فصل تا ابتدای بخش 3 -5 میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی)
7 دین و زندگی 98/11/29 دروس 7 و 8
8 شیمی 98/12/03 جاری شدن انرژی گرمایی تا آخر مبحث موثر بر سرعت (صفحه 58 تا 78)
9 فارسی و نگارش 98/12/06 فارسی: درس 12 و 14 نگارش: درس 4
10 زیست شناسی 98/12/10 فصل ششم فصل هفتم (گفتار اول و دوم)

5- همگام چهار 98/12/13 تا 99/02/13

1 زبان انگلیسی 98/12/13 درس دوم و درس سوم تا پایان صفحه 89
2 ریاضی تجربی 98/12/17 فصل پنجم کامل
3 جمع بندی تکالیف نوروزی 99/01/16 پیک نوروزی
4 دین و زندگی 99/01/19 دروس 9 و 10
5 فیزیک 99/01/23 فصل سوم (از ابتدای مبحث میدان حاصل از جریان الکتریکی تا ابتدای بخش 3-7 قانون القای الکترومغناطیس)
6 زبان انگلیسی 99/01/26 درس سوم تا انتهای صفحه 101
7 ریاضی تجربی 989/01/30 فصل ششم کامل
8 فارسی و نگارش 99/02/02 فارسی: درس 15 و 16 و 17 و 18 نگارش: درس 5
9 شیمی 99/02/06 از سرعت تولید با مصرف مواد شرکت کننده در واکش از دیدگاه کلی تا ابتدای واکنش استری شدن صفحه 112)
10 عربی 99/02/09 درس 6 درس 7 فقط قواعد
11 زیست شناسی 99/02/13 فصل هفتم گفتار سوم و چهارم فصل هشتم