تقویم آزمون های ماهانه یازدهم ریاضی

1- همگام یک 98/07/13 تا 98/08/11

1 حسابان 98/07/13 فصل اول (درس1 و 2 تا ابتدای صفرهای تابع)
2 زبان انگلیسی 98/07/16 درس اول تا انتهای صفحه 23
3 هندسه 98/07/20 فصل اول (درس 1 و 2)
4 فارسی و نگارش 98/07/23 فارسی: درس 1 و 2 نگارش: درس 1
5 دین و زندگی 98/07/30 دروس 1 و 2
6 شیمی 98/08/04 فصل اول (از ابتدای بررسی عناصر و پراکندگی آنها تا سر نفت هدیه ای شگفت انگیز (صفحه 1 تا 28) )
7 عربی 98/08/07 درس 1 کامل درس 2 فقط قواعد
8 فیزیک 98/08/11 فصل اول (از ابتدای بخش 1 7 تا انتهای فصل)

2- همگام دو 98/08/18 تا 98/09/16

1 هندسه 98/08/18 فصل اول (درس 3) فصل دوم (از ابتدای فصل تا ابتدای مبحث انتقال)
2 زبان انگلیسی 98/08/21 کل درس اول
3 حسابان 98/08/25 فصل اول (درس 2 از ابتدای صفرهای تابع تا پایان درس 2 درس 4 و 5)
4 فارسی و نگارش 98/08/28 فارسی: درس 3 و 5 و 6 نگارش: درس 2
5 شیمی 98/09/02 از ابتدای نفت هدیه ای شگفت انگیز تا ابتدای نفت ماده ای که اقتصاد ما را دگرگون ساخت)
6 دین و زندگی 98/09/05 دروس 3 و 4
7 فیزیک 98/09/09 فصل دوم (از ابتدای فصل تا ابتدای بخش 2 - 5 مبحث توان در مدار‌های الکتریکی)
8 عربی 98/09/12 درس 2 و 3 کامل
9 آمار و احتمال 98/09/16 فصل دوم (درس 1 و 2 کامل)

3- پایان نیمسال اول 98/10/14 تا 98/11/01

1 کارگاه کار آفرینی و تولید 97/09/25
2 زمین‌شناسی 97/09/27
3 انسان و محیط زیست 97/09/28
4 تاریخ 97/09/29
5 دین و زندگی 97/10/1
6 هندسه 97/10/3
7 فارسی 97/10/5
8 فیزیک و آزمایشگاه 97/10/8
9 زبان‌انگلیسی 97/10/10
10 شیمی و آزمایشگاه 97/10/12
11 حسابان 97/10/15
12 عربی، زبان قرآن 97/10/17
13 آمار و احتمال 97/10/19
14 نگارش 97/10/20

4- همگام سه 98/11/05 تا 98/12/10

1 هندسه 98/11/05 فصل دوم (درس یک کامل)
2 زبان انگلیسی 98/11/08 درس دوم تا ابتدایWriting
3 حسابان 98/11/12 فصل دوم (درس 2 از ابتدای اعمال روی تابع تا انتهای فصل) فصل سوم (از ابتدای فصل تا ابتدای ویژگی های لگاریتمی)
4 فارسی و نگارش 98/11/15 فارسی: درس 10 و 11 نگارش: درس 3
5 عربی 98/11/19 درس 4 درس 5 فقط قواعد
6 فیزیک 98/11/26 فصل دوم (از ابتدای بخش 2 - 5 مبحث توان در مدارهای الکتریکی تا انتهای فصل) فصل سوم (از ابتدای فصل تا ابتدای بخش 3-5 میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی)
7 دین و زندگی 98/11/29 دروس 7 و 8
8 شیمی 98/12/03 جاری شدن انرژی گرمایی تا آخر مبحث عوامل موثر بر سرعت (صفحه 58 تا 78)
9 فارسی و نگارش 98/12/06 فارسی: درس 12 و 14 نگارش: درس 4
10 آمار و احتمال 98/12/10 فصل دوم (درس 3 و 4 کامل)

5- همگام چهار 98/12/13 تا 99/02/13

1 زبان انگلیسی 98/12/13 درس دوم و سوم تا پایان صفحه 89
2 حسابان 98/12/17 فصل سوم (از ابتدای ویژگی های لگاریتمی تا انتهای فصل) فصل چهارم (از ابتدای فصل تا ابتدای درس 4)
3 جمع بندی تکالیف نوروزی 99/01/16 پیک نوروزی
4 دین و زندگی 99/01/19 دروس 9 و 10
5 فیزیک 99/01/23 فصل سوم (از ابتدای بخش 3 5 مبحث میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی تا انتهای فصل) فصل چهارم (از ابتدا تا بخش 4 2 قانون القای الکترومغناطیس)
6 زبان انگلیسی 99/01/26 درس سوم تا انتهای صفحه 101
7 حسابان 99/01/30 فصل چهارم (از ابتدای درس 4 تا انتهای فصل) فصل پنجم (از ابتدای فصل تا ابتدای درس 3)
8 فارسی و نگارش 99/02/02 فارسی: درس15 و 16 و 17 و 18 نگارش: درس 5
9 شیمی 99/02/06 از سرعت تولید با مصرف مواد شرکت کننده در واکنش از دیدگاه کمی تا ابتدای واکنش استری شدن صفحه 112
10 عربی 99/02/09 درس 6 درس 7 فقط قواعد
11 هندسه 99/02/13 فصل دوم (درس 2) کل فصل سوم