جشن تولد رودی ساخت یک ربات و گذاشتن اسم برای آن
فوق برنامه |

دبستان پسرانه‌ی تهران غرب مصطفی رحماندوست
جشن تولد رودی ساخت یک ربات و گذاشتن اسم برای آن 1
جشن تولد رودی ساخت یک ربات و گذاشتن اسم برای آن 2
جشن تولد رودی ساخت یک ربات و گذاشتن اسم برای آن 3
جشن تولد رودی ساخت یک ربات و گذاشتن اسم برای آن 4