جشن شکرگذاری قرآن
پرورشی |

مشهد - دبستان پسران خانم خجسته خانم رستم زادگان

برگزاری جشن قرآن کلاس سومی ها با پایان کتاب قرآن

جشن شکرگذاری قرآن 1
جشن شکرگذاری قرآن 2
جشن شکرگذاری قرآن 3
جشن شکرگذاری قرآن 4
جشن شکرگذاری قرآن 5