آلبوم خطاهای شناختی در انسان ( علوی لایف 14 )

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/10/27
شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101 40111 40121 40131 40141 40161 40162 40171 40172 40181
توضیح: داستان پیدایش خطاهای شناختی در انسان
آلبوم خطاهای شناختی در انسان ( علوی لایف 14 )

تصویر

خطاهای شناختی در انسان ( علوی لایف 14 ) 1

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: