دبستان دخترانه آریاشهر؛ کلاس ارکیده 1

گزارش گروه

ریاضی سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: فصل 5 کتاب کامل شد و مساحت قسمت هاشور خورده تدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار صفحه ی 125 و 126 و 141 حل شود ، آزمون ضرب و تقسیم تمرین سرعتی شود.
فارسی سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: کتاب کار درس 14 انجام شد و بندنویسی درک تصویری انجام شد.
تکلیف خانه: عکس با جاهای دیدنی ایران آورده شود.
املا سوم کهنسال، زهرا
تکلیف خانه: معنی کلمات درس 14 در دفترچه لغت نوشته شود.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi2, صفحه 68 کتاب تدریس شد. odi3، تدریس بخش جنگل آمازون به کمک ویدیوی آموزشی انجام شد. بخش culture و معرفی جنگل های سایر کشور انجام شد. دیکته گفته شد.
تکلیف خانه: odi2, صفحه 63 کتاب کار کامل شود. بخش a صفحه 68 کامل شود. odi3،صفحات 65 و 66و67 کتاب کار انجام شود سوالات صفحه ی 69 و 70 کتاب درسی در دفتر پاسخ داده شود. صفحه ی 71 کتاب درسی انجام شود.
مطالعات اجتماعی سوم کهنسال، زهرا
تکلیف خانه: کاربرگ شماره 16 آخر کتاب حل شود.
هدیه‌های آسمان سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: درس 15 تدریس شد.
هوش و ریاضی کهنسال، زهرا
فعالیت: صفحه ی 40 و 42 انجام شد.
علوم به زبان انگلیسی حیدری، لیلا
فعالیت: صفحه 17 و 18 کتاب تدریس شد.
تکلیف خانه: اسامی حیوانات با پوشش های مختلف را بنویسید.

آلبوم

آلبوم

کارت دعوت

کارت دعوت
(فوق برنامه)

کارت دعوت جشن عبادت برای مادران

گزارش گروه

ریاضی سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: مساحت مربع و مستطیل و مسیله ی محیط و مساحت تمرین شد و مساحت شکلهای ترکیبی تدریس شد.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود، مسابقه ضرب و تقسیم سرعتی تمرین شود.
فارسی سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: روان خوانی سوگندنامه تمرین شد.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.
قرآن سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: شعر جشن عبادت و خواندن نماز دو رکعتی تمرین شد. کارت دعوت جشن عبادت برای مادران توسط دانش آموزان ساخته شد.

آلبوم

هدیه های آسمانی

هدیه های آسمانی
(آموزش پایه)

آشنایی با تسبیحات حضرت زهرا(ص)

گزارش گروه

ریاضی سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: واحد اندازه گیری مساحت تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه ی 135 و 140 کتاب کار حل شود.
علوم سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: درس 10 تکرار و تمرین شد و تمارین آن حل شد.
فارسی سوم کهنسال، زهرا
تکلیف خانه: صفحه ی 123 و 124 کتاب کار حل شود.
املا سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: املای سنتی از درس 14 نوشته شد.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi2, خانم حیدری، صفحه 67 کتاب تدریس شد. odi3، تدریس بخش. phonics
تکلیف خانه: odi2, صفحه 62 کتاب کار انجام شود. پروژه صفحه67 کتاب کامل شود. odi3، صفحه ی 64 کتاب کار با لغات جدید جمله بسازید.
هدیه‌های آسمان سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: درس 14 توسط دانش آموزان پریا و آترین تدریس شد.
قرآن سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: شعر جشن عبادت تمرین شد.
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: مرور درج شماره صفحه و تغییر رنگ صفحه آموزش درج کادر دور صفحه و حذف کادر دور صفحه اولیا گرامی از دختران گلمان بخواهید با تایپ داستان در ورد و به کار بردن آموخته ها به تقویت مهارت های خود بپردازند.
علوم به زبان انگلیسی حیدری، لیلا
فعالیت: صفحه 17 کتاب تدریس شد. آزمایش مربوط به آن انجام شد.
تکلیف خانه: 2 سوال پایین صفحه 17 جواب داده شود.

گزارش گروه

ریاضی سوم کهنسال، زهرا
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود. مسابقه ی ضرب و تقسیم سرعتی برگزار می شود. نقشه ی خانه ی خود را روی برگه A4 بکشید و به کلاس بیاورید.
فارسی سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: برای درس آزاد 1 عکس از یک جای دیدنی ایران که خودتان به آنجا رفته اید و عکس گرفته اید تا شنبه 3 اسفند ماه با خود به کلاس بیاورید.
املا سوم کهنسال، زهرا
تکلیف خانه: بی نقطه از درس 14 نوشته شود.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: بخش reading توسط دانش اموزان اجرا شد. گرامر درس جدید تمرین شد.
تکلیف خانه: 6سوال با doو 6سوال با didنوشته شود. دیکته از درس 6 کتاب کتر صفحه 62 انجام شود.