دبستان دخترانه آریاشهر؛ کلاس ارکیده 2

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: مساحت قسمت رنگی تدریس و تمرین شد.
تکلیف خانه: سوالات داده شده حل شود.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب کار درس چهاردهم انجام شد.
تکلیف خانه: کاربرگه داستان نویسی انجام شود.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi2, صفحه 68 کتاب تدریس شد. odi3، تدریس بخش جنگل آمازون به کمک ویدیوی آموزشی انجام شد. بخش culture و معرفی جنگل های سایر کشور انجام شد. دیکته گفته شد.
تکلیف خانه: odi2, صفحه 63 کتاب کار کامل شود. بخش a صفحه 68 کامل شود. odi3،صفحات 65 و 66و67 کتاب کار انجام شود سوالات صفحه ی 69 و 70 کتاب درسی در دفتر پاسخ داده شود. صفحه ی 71 کتاب درسی انجام شود.
قرآن سوم ایرجی، شهره
فعالیت: انس 6 تدریس و روانخوانی شد.
هوش و ریاضی ایرجی، شهره
فعالیت: تا صفحه 43 انجام شد.
علوم به زبان انگلیسی حیدری، لیلا
فعالیت: صفحه 17 و 18 کتاب تدریس شد.
تکلیف خانه: اسامی حیوانات با پوشش های مختلف را بنویسید.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: مشاهده نیروهای غیرتماسی درآهنربا و نیروی گرانشی در فنر انجام شد.

آلبوم

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تکرار و تمرین محیط و مساحت انجام شد.
تکلیف خانه: 5 مسئله برای مساحت ساخته و حل کنید، 5شکل ضلع گمشده بکشید و حل کنید.
نگارش سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب درس 14 انجام شد. داستان شاهنامه خوانده شد و خلاصه گویی انجام شد.
تکلیف خانه: کاربرگه حل شود.

آلبوم

علوم

علوم
(آموزش پایه)

دست ورزی مبحث آهن ربا
علوم

علوم
(آموزش پایه)

دست ورزی مبحث آهن ربا

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب کار انجام شد و مبحث مساحت تکرار و تمرین شد.
تکلیف خانه: کاربرگه داده شده حل شود.
علوم سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب کار علوی درس دهم انجام شد.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس چهاردهم تدریس و روانخوانی شد.
املا سوم ایرجی، شهره
فعالیت: املای لب خوانی جهت تقویت دقت دیداری گفته شد.
تکلیف خانه: 8 خط املا به مادر گفته شود. علوم تمرینهای کتاب کار علوی درس دهم انجام شد.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi3، تدریس بخش phonics انجام شد. odi2، صفحه 67 کتاب تدریس شد.
تکلیف خانه: odi3،صفحه ی 64 کتاب کار با لغات جدید جمله بسازید. odi2، صفحه 62 کتاب کار انجام شود. پروژه صفحه67 کتاب کامل شود.
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: مرور درج شماره صفحه و تغییر رنگ صفحه آموزش درج کادر دور صفحه و حذف کادر دور صفحه اولیا گرامی از دختران گلمان بخواهید با تایپ داستان در ورد و به کار بردن آموخته ها به تقویت مهارت های خود بپردازند.
علوم به زبان انگلیسی حیدری، لیلا
فعالیت: صفحه 17 کتاب تدریس شد. آزمایش مربوط به آن انجام شد.
تکلیف خانه: 2 سوال پایین صفحه 17 جواب داده شود.