دبستان دخترانه آریاشهر؛ کلاس ارکیده 2

آلبوم

منو غذا

منو غذا
(پرورشی)

منو غذا آذر ماه

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب کار انجام شد. مبحث کیلومتر و متر تکرار و تمرین شد.
تکلیف خانه: کاربرگه حل شود.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب کار درس چهارم کامل شد.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi2 , تدریس صفحه 30 و 31 کتاب ، لغات مربوط به آب و هوا تدریس شد. کلاس کمبریج ،لغات مربوط به بیماری ها و صحبت درباره آن ها تدریس شد.
تکلیف خانه: از درس 3 دیکته نوشته شود.
مطالعات اجتماعی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: طرح سنجش استعداد برگزار شد.
هدیه‌های آسمان سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: درس 1 تا 6 مطالعه شود.
قرآن سوم ایرجی، شهره
فعالیت: روز 27 از طرح سی و سه روزه روانخوانی شد.
هوش و ریاضی ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب انجام شد.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: آشنایی با انواع ترازو و طرز کار با آن، اندازه گیری جرم و وزن اجسام مختلف در گروه انجام شد. انواع ظر،ف شیشه ای مدرج را برای اندازه گیری مایعات مشاهده کردند.

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: مبحث کیلومتر تدریس شد.
تکلیف خانه: تمرینهای کتاب کار حل شود.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب کار انجام شد. طرح سنجش استعداد برگزار شد.
املا سوم ایرجی، شهره
فعالیت: دوره ای از سه درس اول گفته شد.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi3، درس 2تکمیل شد صحبت درباره ی دوقلوها. دفتر و کتاب های کار چک شد.
تکلیف خانه: صفحه 26 و 27 از کتاب کار انجام شود. برای روز شنبه لطفا پروژه ی خانه من انجام شود.
مطالعات اجتماعی سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: درس 1 تا 6 مطالعه شود.
هدیه‌های آسمان سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس ششم تدریس شد.
قرآن سوم ایرجی، شهره
فعالیت: روز 26 از طرح سی و سه روزه روانخوانی شد.

آلبوم

زیبا نویسی

زیبا نویسی
(فوق برنامه)

رفع اشکال از نوشتن دندانه ها و اتصالات حرف

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: طرح سنجش استعداد انجام شد. کاربرگه حل شد و توضیحات لازم داده شد.
فارسی سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: درس 1 تا 3 کار شود/کاربرگه فارسی انجام شود.
نگارش سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس چهارم انجام شد.
قرآن سوم ایرجی، شهره
فعالیت: روز 24و 25 از طرح سی و سه روزه روانخوانی شد.
مهارت زندگی شیخ علیزاده، نفیسه
فعالیت: تدریس افکار کار آمد و ناکار آمد
زیبانویسی طالبی، نفیسه
فعالیت: آموزش حرف واو و رفع اشکال از نوشتن دندانه ها و اتصالات حرف ر انجام شد.

آلبوم

ریاضی به زبان انگلیسی

ریاضی به زبان انگلیسی
(زبان)

دست ورزی جمع و تفریق

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: مبحث تقریب زدن اعداد تدریس شد و تمرینهای صفحه 37 و 38 حل شد.
تکلیف خانه: کاربرگه ها حل شود.
علوم سوم ایرجی، شهره
فعالیت: طرح سنجش استعداد برگزار شد.
نگارش سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب درس چهارم انجام شد. درس اول دوم و سوم تمرین شد.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi3 ، صفحه 31 تدریس شد.لغات جدید. دوره شد. ODI2، صفحه 29 تدریس شد. لغات درس 1 مرور شد.
تکلیف خانه: دیکته از درس 1و2. کتاب کار صفحه 27 انجام شود. صفحه 24 و 25 کتاب کار انجام شود. دیکته از درس یک نوشته شود.
مطالعات اجتماعی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس هفتم تدریس شد . و داستان مربوط به درس خوانده شد.
قرآن سوم ایرجی، شهره
فعالیت: روز 24 از طرح سی و سه روزه روانخوانی شد.
ریاضی به زبان انگلیسی حیدری، لیلا
فعالیت: جمع و تفریق اعداد تدریس شد. تکلیف کاربرگ تکمیل شود.

آلبوم

هنر

هنر
(فوق برنامه)

ساخت کاردستی (آموزش پر)
زبان انگلیسی عمومی

زبان انگلیسی عمومی
(زبان)

خواندن کتاب، تمرین لغات جدید

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: فصل دوم دوره شد.
تکلیف خانه: سوالات داده شده حل شود.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: واژه آموزی و بیاموز و بگو درس چهار تدریس شد.
املا سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: از درس 1 و 2 و 3 کار شود.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi3، پروژه معرفی خانواده انجام شد، ODI2, تدریس صفحه 28 انجام شد.
تکلیف خانه: قسمت اول شعر حفظ شود، کاربرگ کامل شود.
هدیه‌های آسمان سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس 1 تا 5 پرسش کلاسی انجام شد.
قرآن سوم ایرجی، شهره
فعالیت: روز 23 از طرح سی و سه روزه روانخوانی شد.
هنر سوم صمیمی، فاطمه
فعالیت: ساخت کاردستی (آموزش پر)