دبستان دخترانه آریاشهر؛ کلاس رز 1

گزارش گروه

فارسی اول بهجتی، سارا
فعالیت: دو صفحه از کتاب نگارش از تمرینات دوره ای نوشته شد . تمرین روان خوانی انجام شد . کلمات خوا استثنا تکرار و تمرین شد .
املا اول بهجتی، سارا
فعالیت: املای ارزشیابی برگزار شد .

آلبوم

فارسی

فارسی
(آموزش پایه)

تمرین روان خوانی از روی درس کتاب خوانی و توجه به کلمات مهم درس

گزارش گروه

ریاضی اول بهجتی، سارا
فعالیت: جمع و تفریق های دو رقمی روی تابلو تمرین شد .
علوم اول بهجتی، سارا
فعالیت: بخش زمین خانه ی خاکی ما تدریس و تمرینات آن در کتاب کار حل شد .
نگارش اول بهجتی، سارا
فعالیت: صفحه 97 از کتاب درس کتاب خوانی نوشته شد . تمرین روان خوانی انجام شد . کلمات درس کتاب خوانی تکرار و تمرین شد .
تکلیف خانه: صفحات 98 و 99 کتاب کار و املا نوشته شود .
هوش و ریاضی بهجتی، سارا
فعالیت: دو صفحه از کتاب انجام شد .

آلبوم

فارسی

فارسی
(آموزش پایه)

تدریس درس کتاب خوانی

گزارش گروه

ریاضی اول بهجتی، سارا
فعالیت: دو صفحه از تمرینات تم 20 حل شد . مبحث الگوی عددی 5 تا 5 تا تمرین شد . جمع و تفریق های چند تایی به صورت ذهنی تمرین شد .
فارسی اول بهجتی، سارا
فعالیت: تدریس درس کتاب خوانی و تمرین کلمات جدید انجام شد . روان خوانی تمرین شد . کلمات درس کتاب خوانی در کتاب کار نوشته شد .
تکلیف خانه: کاربرگ انجام شود.

آلبوم

هنر

هنر
(فوق برنامه)

کاردستی کارتپستال گربه
فارسی

فارسی
(آموزش پایه)

درست کردن کاردستی با ماکارونی برای دوره ی نشانه ( چ )و (o استثنا)

گزارش گروه

ریاضی اول بهجتی، سارا
فعالیت: دو صفحه از تمرینات تم 20 انجام شد . تمرین عدد نویسی و الگوهای عددی 5 تا 5 تا رو به جلو و رو به عقب تمرین شد .
فارسی اول بهجتی، سارا
فعالیت: دو صفحه از کتاب نگارش درس ( ژ ) نوشته شد . تمرین روان خوانی انجام شد .
تکلیف خانه: از روی درس ژاله و منیژه نوشته شود .
زبان انگلیسی اول ساعد مهربانی، زهرا
فعالیت: تمرین جمله سازی با can وlike همچنین حفظ سوره فلق تا جمله شماره 3
تکلیف خانه: بازنویسی جملات دفتر انجام شود.

گزارش گروه

ریاضی اول بهجتی، سارا
فعالیت: عدد نویسی و جمع و تفریق روی تابلو تمرین شد .
تکلیف خانه: تمرینات تم 19 کتاب کار علوی حل شود .
فارسی اول بهجتی، سارا
فعالیت: صفحات 93 و 94 درس چشمه و چراگاه نوشته شد . تمرین روان خوانی انجام شد.
تکلیف خانه: املا نوشته و روان خوانی تمرین شود .