دبستان دخترانه آریاشهر؛ کلاس لیلیوم 2

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: فصل 2 کامل رفع اشکال شد و تمرین در خانه حل شد.
تکلیف خانه: کاربرگ دوره ایی فصل 3 حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
تکلیف خانه: مبحث شرایط رشد گیاه مطالعه شود.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 14 مرور شد و کتاب کار انجام شد.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 18 و 19 مرور شد.
استعداد تحلیلی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: جلسه 5 به صورت گروهی حل شد.

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: تمرین صفحه 136 و 137 کتاب کار حل شد و دوره فصل 2 انجام شد.
تکلیف خانه: تمرین در خانه حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 11 مبحث شرایط رشد گیاه تدریس شد و درس 10 مرور شد.
زبان انگلیسی پنجم فریدونی، بنفشه
فعالیت: صفحه 73 تدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار صفحه 67 انجام شود.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 20 پرسیده شد و کتاب کار انجام شد.
هدیه‌های آسمان پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 13 تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 14 از دفتر مطالعه شود.
شطرنج یوسفی، ژاله
فعالیت: در این جلسه ما ارزیابی بچه ها را برای برگزاری مسابقات را داشتیم در واقع از بچه ها خواسته شد که نوع دیدگاهشان را روی صفحه شطرنج به نمایش بگذارند‌. اینگونه ما می توانستیم با اشتباهاتشان برخورد کرده و راه بهتر تفکر کردن را نشان دهیم. بچه ها انتخابی پنج شنبه اول اسفند ماه ساعت 9/30 دقیقه مسابقه دارند .
تکلیف خانه: لطفا شطرنج همراه داشته باشند‌.

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: کاراکاس صفحه 135 و 136 حل شد و دست ورزی مساحت لوزی انجام شد.
تکلیف خانه: صفحه 136 و 137 از کتاب کار حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 10 مرور شد و کاربرگ درس 10 انجام شد.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: معنی لغات و هم خانواده و متضاد و واژه آموزی درس 14 تدریس شد.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
تکلیف خانه: درس 20 مطالعه شود.
رباتیک کهندل (کانون رباتیک و خلاقیت اوج)، زهرا
فعالیت: آماده سازی سازه های نمایشگاه
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: آزمایشهای سطح شیبدار و تغییر طول کش در دوحالت عمود و شیبدار اندازه گیری وانجام شد.

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: مبحث ضرب کسرها مرور شد و تمرین های صفحه 109 کتاب درسی حل شد.
تکلیف خانه: صفحه 135 و 136 تا سر تمرین از کتاب کار حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 10 مرور شد و کتاب درسی درس 10 کامل شد.
تکلیف خانه: درس 10 مطالعه شود.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 13 پرسیده شد و متن درس 14 تدریس شد.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 19 مرور شد و درس 20 تدریس شد.

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: مبحث اعشار مرور شد.
تکلیف خانه: کاربرگ دوره ایی حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: تولید محتوا درس 10 برای دانش آموزان گذاشته شد و درس 10 مرور شد.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 13 مرور شد.
تکلیف خانه: درس 13 مطالعه شود و لغات درس 13 از هرکدام دوبار نوشته شود.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 19 مرور شد.
استعداد تحلیلی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: جلسه 5 انجام شد.