دبستان دخترانه آریاشهر؛ کلاس لیلیوم 3

گزارش گروه

ریاضی پنجم صافی، الهام
فعالیت: صفحه 131 کتاب کار حل ورفع اشکال شد. و مساحت لوزی صفحات 106و 107 تدریس شد.
تکلیف خانه: سوالات دفتر حل شود.
فارسی پنجم صافی، الهام
فعالیت: درس 13 پرسیده شد و درس 14 تدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار درس 13 انجام شود.
مطالعات اجتماعی پنجم صافی، الهام
فعالیت: درس 20پرسیده شد و کتاب کار درس 16 و 17 انجام شد.
تکلیف خانه: تکلیف:درس 19و20 با دقت مطالعه شود و کتاب کار درس 20 انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی پنجم صافی، الهام
فعالیت: دوسوال از فصل درصد برای دانش اموزان رفع اشکال شد.
علوم پنجم صافی، الهام
فعالیت: ارزشیابی فصل 10 انتهای کتاب انجام شد. نکات مهم درس 10 در دفتر گفته شد.
تکلیف خانه: فصل 10 علوم با دقت از روی دفتر و کتاب کار با دقت خوانده شود.(برای روز شنبه)
فارسی پنجم صافی، الهام
تکلیف خانه: شعر حفظی و معنی شعر پرسیده میشود .
زبان انگلیسی پنجم فریدونی، بنفشه
فعالیت: صفحه 73 تدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار صفحه 67 انجام شود.
مطالعات اجتماعی پنجم صافی، الهام
تکلیف خانه: درس 20 با دقت خوانده شود.
هدیه‌های آسمان پنجم صافی، الهام
فعالیت: درس 11پرسیده شد. و درس 12 تدریس شد.
استعداد تحلیلی پنجم صافی، الهام
فعالیت: جلسه ی چهارم به صورت گروهی حل شد.
شطرنج یوسفی، ژاله
فعالیت: در این جلسه ما ارزیابی بچه ها را برای برگزاری مسابقات را داشتیم در واقع از بچه ها خواسته شد که نوع دیدگاهشان را روی صفحه شطرنج به نمایش بگذارند‌. اینگونه ما می توانستیم با اشتباهاتشان برخورد کرده و راه بهتر تفکر کردن را نشان دهیم. بچه ها انتخابی پنج شنبه اول اسفند ماه ساعت 9/30 دقیقه مسابقه دارند .
تکلیف خانه: لطفا شطرنج همراه داشته باشند‌.

گزارش گروه

ریاضی پنجم صافی، الهام
فعالیت: صفحات 126و127و 128رفع اشکال شد.
تکلیف خانه: سوالات گفته شده در دفتر حل شود.
علوم پنجم صافی، الهام
فعالیت: سوالات مبحث فصل دهم کتاب کار نوشته شد . مبحث رفع اشکال شد
تکلیف خانه: ارزشیابی فصل 10 انتهای کتاب کار نوشته شود.
هدیه‌های آسمان پنجم صافی، الهام
فعالیت: درس 11 مطالعه شود و درس 12 روخوانی شود.
رباتیک کهندل (کانون رباتیک و خلاقیت اوج)، زهرا
فعالیت: آماده سازی سازه های نمایشگاه

گزارش گروه

ریاضی پنجم صافی، الهام
فعالیت: تمرینات صفحات 120،121،124،125 کتاب کار پای تخته حل و رفع اشکال شد. جلسه ی صبح ساعت 7:15تا7:45 تمریناتی از فصل اول حل و رفع اشکال شد.
فارسی پنجم صافی، الهام
فعالیت: معنی شعر و شعر حفظ شود. کلمات و هم خانواده و متضاد ها ی درس 13 خوانده شود.
تکلیف خانه: ضرب المثل های صفحات 96و 68 کتاب نوشته و جلوی هر کدام مفهوم ان را بنویسید.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: آزمایشهای سطح شیبدار و تغییر طول کش در دوحالت عمود و شیبدار اندازه گیری وانجام شد.

گزارش گروه

ریاضی پنجم صافی، الهام
فعالیت: تمرینات پیشرفته انجام شد و رفع اشکال صورت گرفت.
تکلیف خانه: کتاب کار صفحات 130 و 131 نوشته شود.
فارسی پنجم صافی، الهام
فعالیت: کتاب کار درس 12 انجام شد و لغات درس 13 پرسیده شد و شعر رو خوانی شد.
تکلیف خانه: شعر برای روز یکشنبه حفظ شود.
مطالعات اجتماعی پنجم صافی، الهام
فعالیت: کتاب کار درس 15و16 چک شد و درسهای 18 و 19 پرسیده شد.
تکلیف خانه: کتاب کار درس 17 انجام شود.