دبستان دخترانه آریاشهر؛ کلاس نرگس 1

گزارش گروه

ریاضی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: نکات فراتر از کتاب فصل 5 بیان شد و سوالات امتیازی حل شد.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود، ارزشیابی فصل 5 کتاب کار علوی حل شود. برای ارزشیابی روز یکشنبه ریاضی فصل پنجم (تبدیل واحدها ، مساحت ، حجم ، محیط ، زاویه ها و....) تمرین و مطالعه شود.
علوم ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: درس10 پرسش شد.
فارسی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: کتاب کار و نگارش درس15 در کلاس چک شد.
زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
تکلیف خانه: ODI4، کتاب کار چک شود. شنبه 98/11/3 آزمون ارزیابی از درس 5 و 6 برگزار میشود.

گزارش گروه

ریاضی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: سوال 1.2 صفحه155 ، سوال 6 صفحه 156 ، سوال 2و3 صفحه157 ، سوال 4 و9 صفحه 158 ، سوال 10 صفحه159 از کتاب کار چک شد.
علوم ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: تمرین درس 10 از کتاب کار چک شد.
تکلیف خانه: درس 10 مطالعه شود.
فارسی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: واژگان درس پانزده پرسش شد.
تکلیف خانه: معنی شعر ، واژگان و تاریخ ادبیات درس پانزده مطالعه شود.وکتاب کار درس 15 کامل شود.
نگارش ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: درس 15 حل شد.
زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: صفحه 79 و صفحه 80 کتاب دانش آموز تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه 74 کتاب کار حل شود و از کلمات جدید دو خط نوشته شود و جملات تمرین 2ص79 حفظ شود.
هدیه‌های آسمان ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: درس 14 تدریس شد.

گزارش گروه

ریاضی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: تمرین صفحه 106 و 107 در کلاس چک شد.
تکلیف خانه: سوال 1.2 صفحه155 ، سوال 6 صفحه 156 ، سوال 2و3 صفحه157 ، سوال 4 و9 صفحه 158 ، سوال 10 صفحه159 از کتاب کار حل شود.
علوم ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: تدریس درس 10 از کتاب کار کامل شد. و کاردر کلاس1 و 2 در کلاس حل شد.
تکلیف خانه: تکلیف : تمرین درس 10 از کتاب کار حل شود.
مطالعات اجتماعی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: درس 19 تدریس شد.
استعداد تحلیلی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: سوال 4 و 8 جلسه 9 در کلاس چک شد ، سوالات 2 و 8 توسط دانش آموزان به صورت گروهی حل شد.

گزارش گروه

ریاضی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: صفحه 104 تا صفحه 105 کتاب درسی تدریس شد. و جزوه مربوط به مبحث زاویه ها در دفتر نوشته شد.
تکلیف خانه: تمرین صفحه 106 و 107 کتاب درسی حل شود.
علوم ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: کتاب کار درس 9 چک شد.
فارسی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: درس 15 تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 15 مطالعه شود و از روی درس بنویسید.
زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4، صفحه 79 کتاب دانش آموز تدریس شد.
تکلیف خانه: منزل صفحه 73 کتاب کار حل شود و تمرینات ص73 نیز حل شود.
مطالعات اجتماعی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: درس7 تا 17 در دفتر ازمون پرسش شد.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: آموزش کاربا میکروسکوپ ، مشاهده خون و موی انسان و یکی از دانش آموزان و نمونه پوست دست انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: نیمی از کاربرگ داده شده چک شد.
علوم ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: فصل 5 با پخش محتوا دوره شد. فصل 10 از کتاب کار مطالعه و دوره شد.
انشا و نگارش ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: انشا و نگارش تمرین شد.
مطالعات اجتماعی ششم پرتوی، مهسا
تکلیف خانه: درس 16 و 17 مطالعه و کتاب کار حل شود.
هدیه‌های آسمان ششم پرتوی، مهسا
تکلیف خانه: درس 11, 12 و 13 مطالعه و کاربرگ داده شده حل شود.