دبستان دخترانه تبریز

پیش‌دبستان | دبستان دوره‌ی اول | دبستان دوره‌ی دوم دخترانه با مدیریت خانم جلیل زاده
تصویر
نما دبستان دخترانه تبریز
نما
حیاط دبستان دخترانه تبریز
حیاط
حیاط دبستان دخترانه تبریز
حیاط
راه‌پله دبستان دخترانه تبریز
راه‌پله
راه‌پله دبستان دخترانه تبریز
راه‌پله
کلاس دبستان دخترانه تبریز
کلاس
آزمایشگاه دبستان دخترانه تبریز
آزمایشگاه
آزمایشگاه دبستان دخترانه تبریز
آزمایشگاه
نمازخانه دبستان دخترانه تبریز
نمازخانه
سالن همایش دبستان دخترانه تبریز
سالن همایش
دفتر مدیریت دبستان دخترانه تبریز
دفتر مدیریت