فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه شیراز
کلاس: اول 2

ریاضی اول

مدرس: امجدی نیا، مینا
فعالیت: معرفی کتاب ریاضی...توضیح تصویر جلد کتاب...اشاره به ابزار آموزشی چینه و چوب خط و ارتباط آن با کتاب تدریس تم 1 ....شناخت خانواده
تکلیف: بحث و گفتگو درباره ی تم 1 و صفحه ی اول و شمارش و مقایسه

فارسی اول

مدرس: امجدی نیا، مینا
فعالیت: آنلاین ...معرفی دو کتاب فارسی و نگارش توضیح شخصیت آزاده و امین توضیح و تمایز جلد کتاب ها
تکلیف: انجام نگارش اولین صفحه در کتاب نگارش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: