فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه شیراز
کلاس: دوم 1

زبان انگلیسی دوم

مدرس: مختاری شیرازی، فاطمه
فعالیت: Having fun in Eram garden
تکلیف: Review the book

ریاضی دوم

مدرس: تمایل، شهره
فعالیت: تدریس خط تقارن با استفاده از اشکال مختلف هندسی وسوالات صفحه ی 46 پاسخ داده شد.
تکلیف: خط تقارن روی اشکال مختلف به جز (اشکال هندسی ) رسم شو د. با خلاقیت تلاشگرانم. و برای معلم ارسال شود. لطفا تا روز چهارشنبه ساعت 8 شب.

علوم دوم

مدرس: تمایل، شهره
تکلیف: مطالعه فصل 9 علوم و فصل 1 برای اردوی فردا .

نگارش دوم

مدرس: تمایل، شهره
تکلیف: سوال 1 نگارش صفحه ی43 بادقت و زیبا و خوانا نوشته شود.

زبان انگلیسی دوم

مدرس: مختاری شیرازی، فاطمه
فعالیت: Asking and answering Speaking time( talking about vitamins and the their benefits for our body)
تکلیف: No homework

ریاضی دوم

مدرس: تمایل، شهره
فعالیت: ریاضی سوالات صفحه ی45 پاسخ داده شد. والگویابی تمرین و تکرارشد.
تکلیف: برای فردا اشکال هندسی روی کاغذ به صورت جدا کشیده و چیده شود. از هر شکل دو عدد.برای تدریس تقارن.

فارسی خوانداری دوم

مدرس: تمایل، شهره
فعالیت: تدریس درس کوشا و نوشا.
تکلیف: ازدرس کوشا و نوشا روانخوانی شود.

نگارش دوم

مدرس: تمایل، شهره
تکلیف: سوال 1 کتاب نگارش صفحه ی 42 زیبا و خوانا و پر رنگ وبسیار با دقت نوشته شود.

املا دوم

مدرس: تمایل، شهره
فعالیت: املای سفره ای از درس چوپان درست کار گفته شد.

زبان انگلیسی دوم

مدرس: مختاری شیرازی، فاطمه
فعالیت: Teaching story pages 38&39 Reading time Writing time
تکلیف: Rewrite the sentences in their notebook

ریاضی دوم

مدرس: تمایل، شهره
فعالیت: ریاضی تدریس صفحات 42و43وسوالات پاسخ داده شد.

علوم دوم

مدرس: تمایل، شهره
فعالیت: پخش کلیپ آموزشی درس پنجم وتدریس درس پیام رمز را پیدا کن1.تا صفحه ی41.
تکلیف: برای جلسه ی آینده شیشه و کش برای آزمایش آماده شود.درمنزل چندین بار آزمایش ها انجام شود.تا تلاشگرانم به چالش کشیده شوند.

فارسی خوانداری دوم

مدرس: تمایل، شهره
تکلیف: روانخوانی از درس کوشا و نوشا.

املا دوم

مدرس: تمایل، شهره
تکلیف: فردا املای سفره ای از ذرس چوپان درست کار گفته می شود.لطفا سفره آماده شود.

ریاضی دوم

مدرس: تمایل، شهره
فعالیت: ریاضی تدریس صفحه ی 41و42. خلاقیت تلاشگرانم در مربع تانگرام دیده شد و توضیح داده شد. سوالات ارزشیابی آخر کتاب تا صفحه ی 194 پاسخ داده شد.

فارسی خوانداری دوم

مدرس: تمایل، شهره
فعالیت: روانخوانی از درس چوپان درست کار...

نگارش دوم

مدرس: تمایل، شهره
فعالیت: سوالات صفحه ی 41 پاسخ داده شد.

زبان انگلیسی دوم

مدرس: مختاری شیرازی، فاطمه
فعالیت: Teaching page 37 of the book Asking and answering
تکلیف: No homework

هدیه‌های آسمان دوم

مدرس: تمایل، شهره
فعالیت: تمرین وضو و پخش کلیپ آموزش نماز.
تکلیف: کلیپ تدریس درس ششم با دقت دیده شود.جلسه ی آینده سوالاتی پرسیده می شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: