فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه شیراز
کلاس: دوم 2

زبان انگلیسی دوم

مدرس: مختاری شیرازی، فاطمه
فعالیت: Working on the story Writing new words and sentences
تکلیف: Rewrite the sentences Review the book

ریاضی دوم

مدرس: غیائی، ملیحه
فعالیت: تدریس صفحه ی 40 تا43 ریاضی انجام شد .
تکلیف: تمرین صفحات 40 تا 43 ریاضی در کتاب پاسخ داده شود .

فارسی دوم

مدرس: غیائی، ملیحه
فعالیت: روانخوانی درس کوشا و نوشا از دانش اموزان پرسیده شد .

زبان انگلیسی دوم

مدرس: مختاری شیرازی، فاطمه
فعالیت: Asking and answering Speaking time( talking about vitamins and the their benefits for our body)
تکلیف: No homework

هدیه‌های آسمان دوم

مدرس: غیائی، ملیحه
فعالیت: درس 8 جشن میلاد تدریس شد .

ریاضی دوم

مدرس: غیائی، ملیحه
فعالیت: صفحه ی 39 و 40 متاب ریاضی تدریس شد .
تکلیف: صفحه ی 39 و 40 ریاضی در کتاب حل شود .

فارسی دوم

مدرس: غیائی، ملیحه
فعالیت: درس 6 کوشا و نوشا تدریس شد + روانخوانی از روی درس انجام شد .
تکلیف: روانخوانی از روی درس کوشا و نوشا انجام شود .

زبان انگلیسی دوم

مدرس: مختاری شیرازی، فاطمه
فعالیت: Teaching story pages 38&39 of the book Reading time
تکلیف: Practice story

ریاضی دوم

مدرس: غیائی، ملیحه
فعالیت: سوالات فصل 2 در کتاب ریاضی علوی حل شد .
تکلیف: کیلیپ یاداوری اشکال هندسی با دقت نگاه شود . شعر شناسایی اشکال هندسی حفظ شود .

فارسی دوم

مدرس: غیائی، ملیحه
فعالیت: کلمات هم معنی و مخالف درس 3 تا 5 از دانش اموزان پرسیده شد .
تکلیف: شعر احوال پرسی حفظ شود . 3 ضرب المثل از ضرب المثل های ارسالی با معنی حفظ شود .

زبان انگلیسی دوم

مدرس: مختاری شیرازی، فاطمه
فعالیت: Teaching page 37 of the book Teaching numbers from 40 to 50 Math class: Teaching different shapes and also learning about numbers of sides and corners for each shapes Doing activities of the math book
تکلیف: Writing numbers from 40 to 50

علوم دوم

مدرس: غیائی، ملیحه
فعالیت: قصه ی درنا و برنا برای ایجاد انگیزه ی تدریس درس پیام رمز یک خوانده شد و درک مطلب پرسیده شد .

فارسی دوم

مدرس: غیائی، ملیحه
فعالیت: املا از درس چوپان درست کار روی سینی گرفته شد . حکایت خوش اخلاقی تدریس شد .

زبان انگلیسی دوم

مدرس: مختاری شیرازی، فاطمه
فعالیت: Teaching page 36 of the book Reading time
تکلیف: Reviewing all units till page 36

قرآن دوم

مدرس: غیائی، ملیحه
فعالیت: روانخوانی عبارت های قرانی صفحه ی 31 و 33 از دانش اموزان پرسیده شد .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: