فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه شیراز
کلاس: سوم 1

ریاضی سوم

مدرس: آشنا، مینا
فعالیت: حل مسیله صفحه 49 ریاضی کارشد و دست ورزی کسر و تساوی کسر کار شد. و کلیپ آفلاین تساوی کسر ارسال شد.

علوم سوم

مدرس: آشنا، مینا
فعالیت: علوم علوی فصل 3 حل شد و آزمایش حجم و جرم انجام شد.
تکلیف: صفحه 56 57 58 علوم علوی حل شود.

زبان انگلیسی سوم

مدرس: رنجبر، مریم
فعالیت: Super minds: review the story part Teach page 52 and 53
تکلیف: Do workbook pages 52 and 53 Complete the activity on page 53

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: آشنا، مینا
فعالیت: درس 7 مطالعات اجتماعی ارسال شد.

ریاضی سوم

مدرس: آشنا، مینا
فعالیت: دست ورزی نوار کاغذی کار شد.و صفحه 48 کتاب ریاضی حل شد و کلیپ آموزشی ساعت در کسر ارسال شد.
تکلیف: صفحه ی 65 <66 کتاب ریاضی علوی حل شد.

علوم سوم

مدرس: آشنا، مینا
فعالیت: علوم علوی پرسیده شد و کلیپ ساخت ترازو و مایعات ارسال شد.

فارسی سوم

مدرس: آشنا، مینا
تکلیف: کلمات هم معنی درس فداکاران نوشته شود.

زبان انگلیسی سوم

مدرس: رنجبر، مریم
فعالیت: Super minds: review the grammar part Teach the song part Teach the grammar part on page 49
تکلیف: Complete page 49 Do workbook pages 48 and 49

ریاضی سوم

مدرس: آشنا، مینا
فعالیت: ریاضی ذست ورزی کسر انجام شد و 45 حل شد و مرور فصل 2 حل شد.

علوم سوم

مدرس: آشنا، مینا
فعالیت: خلاصه درس 4 علوم ارسال شد.

فارسی سوم

مدرس: آشنا، مینا
فعالیت: کلمات درس بلدرچین و برزگر پرسیده شد و درس فداکاران تدریس شد و روانخوانی آن انجام شد.
تکلیف: کلماتی که حروف (ج ث ف غ ط )دارند را از درس فداکاران پیدا کنید .

زبان انگلیسی سوم

مدرس: رنجبر، مریم
فعالیت: Super minds: review the vocabulary part (spells) Teach the grammar part on page 47
تکلیف: Do activity 1 on page 47 Do workbook pages 46 and 47

ریاضی سوم

مدرس: آشنا، مینا
فعالیت: ارزشیابی فصل 2 حل شد و در گروه ارسال شد.فصل 2 ریاضی علوی حل شد.و رفع اشکال شد.
تکلیف: سوالات ارسالی مطالعه شود.

زبان انگلیسی سوم

مدرس: رنجبر، مریم
فعالیت: Super minds: review unit 3 Teach the vocabulary part unit 4 page 46
تکلیف: Practice the spells of new words Practice the chant part

ریاضی سوم

مدرس: آشنا، مینا
فعالیت: تدریس کسرها انجام شد همراه با دست ورزی های مختلف کیک و... و صفحه ی 46 حل شد.و کابرگ تمرینی ارسال شد.
تکلیف: ارزشیابی فصل 1 حل شود.

زبان انگلیسی سوم

مدرس: رنجبر، مریم
فعالیت: Super minds: teach the Reading part on page40
تکلیف: Do workbook page 40, 41, 42, 43 Write 7 lines dictation

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: آشنا، مینا
فعالیت: درس مطالعات اجتماعی درس 1 تا 5 پرسیده شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: