فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه شیراز
کلاس: سوم 2

ریاضی سوم

مدرس: رحیمیان، فروزان
فعالیت: مرور مطالب فصل دوم کتاب ریاضی
تکلیف: صفحات 40 و 41 کتاب ریاضی آموزش و پرورش را حل کنید.

فارسی سوم

مدرس: رحیمیان، فروزان
فعالیت: واژه آموزی و بیاموز و بگو درس بلدرچین و برزگر کار شد.
تکلیف: صفحات 44 و 45 کتاب فارسی علوی را کامل کنید.

زبان انگلیسی سوم

مدرس: رنجبر، مریم
فعالیت: Super minds: review the grammar part Teach the story part
تکلیف: Practice and summarize the story Do workbook pages 50 and 51

ریاضی سوم

مدرس: رحیمیان، فروزان
فعالیت: تبدیل واحدهای طول و اندازه گیری جرم کار شد.
تکلیف: صفحه 39 کتاب ریاضی را کامل کنید.

فارسی سوم

مدرس: رحیمیان، فروزان
فعالیت: شبکه معنایی و آموزش بند نویسی بصورت کلیپ آفلاین آموزش داده شد.
تکلیف: صفحه 37 کتاب فارسی علوی را کامل کنید.

زبان انگلیسی سوم

مدرس: رنجبر، مریم
فعالیت: Super minds: review the grammar part Teach the song part Teach the grammar part on page 49
تکلیف: Complete page 49 Do workbook pages 48 and 49

ریاضی سوم

مدرس: رحیمیان، فروزان
فعالیت: واحدهای اندازه گیری طول و تبدیل واحدها کار شد.
تکلیف: صفحه 56 کتاب ریاضی علوی را کامل کنید

نگارش سوم

مدرس: رحیمیان، فروزان
فعالیت: کلمات هم نویسه و املا و بیاموز و بگو کار شد.
تکلیف: صفحات 33 و 34 کتاب نگارش فارسی را کامل کنید.

زبان انگلیسی سوم

مدرس: رنجبر، مریم
فعالیت: Super minds: review the vocabulary part (spells) Teach the grammar part on page 47
تکلیف: Do activity 1 on page 47 Do workbook pages 46 and 47

ریاضی سوم

مدرس: رحیمیان، فروزان
فعالیت: مشخص کردن مکان تقریبی اعداد روی محور کار شد.
تکلیف: صفحه 37 کتاب ریاضی آموزش و پرورش را کامل کنید

فارسی سوم

مدرس: رحیمیان، فروزان
فعالیت: بندنویسی و مشخص کردن تعداد بندهای یک درس کار شد.
تکلیف: از روی بندهای دوم ، سوم و چهارم درس بلدرچین و برزگر یکبار با خط خوانا بنویسید.

زبان انگلیسی سوم

مدرس: رنجبر، مریم
فعالیت: Super minds: review unit 3 Teach the vocabulary part unit 4 page 46
تکلیف: Practice the spells of new words Practice the chant part

ریاضی سوم

مدرس: رحیمیان، فروزان
فعالیت: مسائل مرور فصل اول کار شد.
تکلیف: صفحات 219، 220، 221، 222 ریاضی علوی حل شود،

زبان انگلیسی سوم

مدرس: رنجبر، مریم
فعالیت: Super minds: teach the Reading part on page40
تکلیف: Do workbook page 40, 41, 42, 43 Write 7 lines dictation
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: