فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه شیراز
کلاس: پنجم 1

ریاضی پنجم

مدرس: ابراهیمی، آرزو
فعالیت: تمرین های صفحه 40و41 کارشد.
تکلیف: شنبه آزمون از فصل2 کتاب ریاضی علوی :پاسخ سوالات صفحه 59 و 60 را بنویسید‌

علوم پنجم

مدرس: ابراهیمی، آرزو
فعالیت: تکمیل سوالات کتاب علوی درس 5 و تدریس درس6

نگارش پنجم

مدرس: ابراهیمی، آرزو
فعالیت: درس 6 کار شد.

زبان انگلیسی پنجم

مدرس: روزگار، الهام
فعالیت: (Science Time) Teaching living and non living things and investigating plants and various factors in order to know how can they grow through PowerPoint
تکلیف: Take a video in order to review the subject at home

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: ابراهیمی، آرزو
فعالیت: فعالیت های درس7پاسخ داده شد

زبان انگلیسی پنجم

مدرس: روزگار، الهام
فعالیت: Emphasizing more on student's linguistic intelligence by reviewing the vocabularies that refered to the camp or campsite Having pair-work conversation on page 37 to get the topic better and also completing page 38 of the book to become familiar with camp rules

زبان انگلیسی پنجم

مدرس: روزگار، الهام
فعالیت: Improving student's background knowledge and also their linguistic intelligence by emphasizing on the vocabularies that refered to the camp or campsite Having pair-work conversation to get the topic better and also completing pages 36 and 37 of the book

زبان انگلیسی پنجم

مدرس: روزگار، الهام
فعالیت: (Math Time) Knowing more about place value charts up to millions through practical activities and also teacher's powerpoint
تکلیف: Do the worksheet at home

سواد مالی

مدرس: سامانی، فاطمه
فعالیت: تدریس درس پس انداز . پخش فیلم در مورد پس انداز آشنایی با پس انداز نقدی و غیر نقدی
تکلیف: لطفا از روش های پس انداری که یاد گرفتید برای سایر دوستان و اعضای خانواده هم توضیح بدید و همچنین برای انجام فعالیت منزل صفحه 41 با چند نفر از بزرگتر های خانواده صحبت کنید و روش های پس انداز هر کدام را بپرسید و در جدول مربوطه یادداشت کنید. بعد از انجام فعالیت برای من در پرتال لطفا ارسال کنید گل های نازنین و دانا

ریاضی پنجم

مدرس: ابراهیمی، آرزو
فعالیت: تمرین نمونه سوالات جهت آزمون

فارسی پنجم

مدرس: ابراهیمی، آرزو
فعالیت: تدریس حکایت درس 5 ودرس6
تکلیف: معنی واژگان جدید درس را بنویسند در دفتر فارسی

زبان انگلیسی پنجم

مدرس: روزگار، الهام
فعالیت: Work on page 35 to know about question forms of present tense and talk about their favorite activity and also page 116 to play ball game in order to review keywords of unit 3 and have fun Emphasize on both speaking and writing skills to get how much do they know about different sports

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: ابراهیمی، آرزو
تکلیف: پاسخ به تمرین های درس 6
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: