فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه شیراز
کلاس: پنجم 2

ریاضی پنجم

مدرس: مریدی، فرشته
فعالیت: انجام تمرین مرور فصل2(مبحث کسرها)

فارسی پنجم

مدرس: مریدی، فرشته
فعالیت: واژه نامه درس 6 پرسیده شد.(سرود ملی)/حکایت دوم گلستان خوانی(نهی از پر خوری)

زبان انگلیسی پنجم

مدرس: روزگار، الهام
فعالیت: (Science Time) Teaching living and non living things and investigating plants and various factors in order to know how can they grow through PowerPoint
تکلیف: Take a video in order to review the subject at home

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: مریدی، فرشته
فعالیت: آزمون شفاهی درس 7و8 گرفته شد.

سواد مالی

مدرس: سامانی، فاطمه
فعالیت: تدریس درس پس انداز و آشنایی با پس اندازهای نقدی و غیر نقدی/ پخش 3 ویدیو در مورد پس انداز
تکلیف: انجام فعالیت منزل صفحه 41 : در جدول نیاز به نوشتن مبلغ پس انداز نمی باشد

زبان انگلیسی پنجم

مدرس: روزگار، الهام
فعالیت: Emphasizing more on student's linguistic intelligence by reviewing the vocabularies that refered to the camp or campsite Having pair-work conversation on page 37 to get the topic better and also completing page 38 of the book to become familiar with camp rules

زبان انگلیسی پنجم

مدرس: روزگار، الهام
فعالیت: Improving student's background knowledge and also their linguistic intelligence by emphasizing on the vocabularies that refered to the camp or campsite Having pair-work conversation to get the topic better and also completing pages 36 and 37 of the book

ریاضی پنجم

مدرس: مریدی، فرشته
فعالیت: تدریس صفحه ی 40(مبحث ساده کردن)

علوم پنجم

مدرس: مریدی، فرشته
فعالیت: انجام کاوشگری صفحه ی 27به صورت آنلاین

فارسی پنجم

مدرس: مریدی، فرشته
فعالیت: انجام درس 6 کتاب نگارش.(سرود ملی)

زبان انگلیسی پنجم

مدرس: روزگار، الهام
فعالیت: Knowing more about place value charts up to millions through practical activities and also teacher's powerpoint
تکلیف: Do the worksheet at home

ریاضی پنجم

مدرس: مریدی، فرشته
فعالیت: مرور و رفع اشکال جهت آمادگی در آزمون

علوم پنجم

مدرس: مریدی، فرشته
فعالیت: درس 4علوم علوی انجام شد

زبان انگلیسی پنجم

مدرس: روزگار، الهام
فعالیت: Work on page 35 to know about question forms of present tense and talk about their favorite activity and also page 116 to play ball game in order to review keywords of unit 3 and have fun Emphasize on both speaking and writing skills to get how much do they know about different sports

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: مریدی، فرشته
فعالیت: انجام فعالیت های درس 6هدیه.(مال مردم)

قرآن پنجم

مدرس: مریدی، فرشته
فعالیت: ارزیابی روخوانی از درس4
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: