دبستان دخترانه منیریه تهران؛ کلاس شاپرک

فعالیت: زنگ دایره و بازی دبستان انجام شد.
ریاضی سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
فعالیت: کار در کلاس صفحه 83 حل شد.
تکلیف خانه: تمرین 84 حل شود.
فارسی سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
فعالیت: درس جدید ایران عزیز روخوانی و با کمک دانش آموزان تدریس شد. کتاب کار صفحه 108 و 109 حل شد.
تکلیف خانه: کلمات شبرنگی درس دوازدهم نوشته شود و نقاشی پرچم ایران کشیده شود.
نگارش سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
تکلیف خانه: 62 تا 64 حل شود.
زیبانویسی
مدرس: خانی، ملیحه
فعالیت: آموزش حروف ط،ظ در ابتدا،وسط و انتهای کلمه

ریاضی سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
فعالیت: فعالیت صفحه 82 حل شد.
تکلیف خانه: در یک صفحه از خود امتحان جدول ضرب و تقسیم بگیرید.
فارسی سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
فعالیت: خواب خلیفه تدریس شد. روخوانی پرسیده شد. کلمات مهم درس 1 تا 6 تمرین شد.
املا سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
فعالیت: از درس 7 و 8 نوشته شود.
زبان انگلیسی سوم
مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: صفحه 37 کتاب ODI تدریس شد.
تکلیف خانه: work book صفحه 32 ,33 حل شود.
هدیه‌های آسمان سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
فعالیت: درس دوازدهم تدریس شد.
قرآن سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
فعالیت: ادامه آیت الکرسی حفظ شود.

ریاضی سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
فعالیت: فعالیت و کار در کلاس صفحه 80 و 81 حل شد.
تکلیف خانه: یک وسیله ی چهار و سه ضلعی در خانه پیدا کنید و اندازه هر ضلع آنها را بنویسید.
فارسی سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
فعالیت: کتاب علوی صفحه 103 و 104 حل شد. روخوانی 4 درس اول تمرین شد.
تکلیف خانه: در دفتر مشق مخالف و هم خانواده کلمات نوشته شود.
املا سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
تکلیف خانه: از درس 5 و 6 نوشته شود.
زبان انگلیسی سوم
مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: work book صفحه 32 حل شود.
تکلیف خانه: صفحه 36 تدریس شد.
مطالعات اجتماعی سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
فعالیت: درس 13 و 14پرسیده شد.
قرآن سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
فعالیت: مرور و صفحه 79 روخوانی شد.

ریاضی سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
فعالیت: کار در کلاس علوی صفحه 119 و 120 حل شد. جدول ضرب پرسیده شد. دست ورزی (قطعه های یک شکل ) انجام شد.
تکلیف خانه: کتاب کار صفحه 121 و 122 حل شود.
علوم سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
تکلیف خانه: درس نهم پرسیده می شود.
فارسی سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
تکلیف خانه: جمله سازی با ده فعل از درس یازدهم انجام شود.
املا سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
فعالیت: املای کلمات فارسی تمرین شد.
تکلیف خانه: از درس یازدهم انجام شود.
شهر خلاق
مدرس: حیدری، نسرین
فعالیت: آشنایی با افتخارات میهن اسلامی در غالب کار کلاسی . از بچه ها خواسته شد برای این جلسه تحقیق و پژوهش در زمینه خروج شاه ، ورود امام خمینی و پیروزی انقلاب اسلامی داشته باشند، مطالب و عکس های گردآوری شده را به صورت روزنامه دیواری در بیاوردند.

فعالیت: بازی دبستان گرگم به هوا انجام شد.
ریاضی سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
فعالیت: صفحه 76و 77 تمرینات دوره ای انتهای فصل حل شد.
فارسی سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
فعالیت: کتاب کار صفحه 100 تا 102 حل شد. روخوانی پرسیده شد.
زبان انگلیسی سوم
مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: صفحه 34 - 35 تدریس شد.
تکلیف خانه: work book صفحه 31 حل شود.
هدیه‌های آسمان سوم
مدرس: خامسی، کبری السادات
فعالیت: آیت الکرسی پرسیده شد.