فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: شاپرک 2

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحات 98 و 99 (حل مسئله) از کتاب ریاضی انجام شد.نمونه سوال محیط و مساحت انجام شد. بید پای ریاضی انجام شد. *** فایل بید پای ریاضی برای شما ارسال شد.***
تکلیف: دخترهای عزیزم، صفحات 98 و 99 از کتاب ریاضی که در کلاس انجام شد، ارسال شوند.

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: درس نهم از کتاب علوم آموزش و پرورش مرور شد. *** فایل پاسخ سوالات درس نهم کتاب علوم آموزش و پرورش برای شما ارسال شد.***
تکلیف: دخترهای عزیزم، پاسخ سوالات صفحات 64 تا 72 کتاب علوم آموزش و پرورش نوشته شوند و عکس این صفحات ارسال شوند.

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحه ی 89 از کتاب فارسی (بیاموز و بگو ، گوش کن و بگو) تدریس و انجام شد.صندلی صمیمیت از صفحه ی 88 به صورت گروهی انجام شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم، صفحات 67 و 68 از کتاب نگارش انجام شوند.

قرآن سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحات 97 تا 102 (انس با قرآن 10 و 11) از کتاب قرآن تدریس شد.روخوانی صفحات 97 و 51 از کتاب قرآن انجام شد.

هنر سوم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس کارت پستال عید نوروز درست شد کامل گردد و عکس آن را ارسال کنید برای جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و دفتر نقاشی همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس کارت پستال عید نوروز درست شد کامل گردد و عکس آن را ارسال کنید برای جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و دفتر نقاشی همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مباحث قبل. 2.مشاهده فیلم اموزشی 3. لغات جدید تدریس شد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: کتاب کار صفحه 75 و جزوه زبان یونیت 7 صفحه 29 انجام شود.

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: مرور و حل تمرین از مبحث محیط و مساحت انجام شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم، فایل تکلیف ارسال شده را در دفتر خود بنویسید و پاسخ دهید.

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: درست و نادرست و درک مطلب از درس یازدهم کتاب فارسی انجام شد. واژه آموزی از صفحه ی 88 کتاب فارسی تدریس شد. سوال 3 از صفحه ی 66 از کتاب نگارش انجام شد.بید پا انجام شد و فایل مربوط به بید پا برای شما ارسال شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم، این موارد کامل انجام و ارسال شوند: 1) صفحات 65 و 66 از کتاب نگارش 2) صفحه ی 98 از کتاب کار فارسی 3) صفحه ی 88 از کتاب فارسی که در کلاس انجام شد.*** دخترهای گلم، دقت داشته باشید، حکایت درس که در صفحه ی 65 کتاب نگارش باید بنویسید از *حاتم طایی را گفتند: ....* تا *برتر دیدم.* می باشد.***

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: مرور از دروس 12 تا 16 اجتماعی انجام شد.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مباحث قبل. 2.مشاهده فیلم اموزشی 3. صدای ar - or- ir تدریس و دوره شد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: کتاب کار صفحه 74 و جزوه زبان یونیت 7 صفحه 28 انجام شود.

هوش و ریاضی

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحات 43 و 44 از کتاب هوش انجام شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم، صفحه ی 45 از کتاب هوش انجام شود. سپس پاسخ های خود را از فایل ارسال شده چک کنید.

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: سوال 8 از صفحه ی 141 و تمرین های صفحات 142 و 143 از کتاب کار ریاضی انجام شد.*** دخترهای عزیزم، تکلیف فارسی در بخش فارسی ارسال شده است. و انجام شود.***
تکلیف: دخترهای عزیزم، ارزشیابی فصل پنجم (صفحات 229 و 230) از کتاب کار ریاضی انجام شود.سپس پاسخ های خود را از فایل ارسال شده چک کنید.*** و صفحات 142 و 143 از کتاب کار ریاضی که در کلاس انجام شد، ارسال شوند.***

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: فیلم آموزشی درس نهم (فندق) در کلاس نمایش داده شد. صفحات 115 و 116 از کتاب کار علوم انجام شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم، صفحات 115 و 116 از کتاب کار علوم که در کلاس انجام شد، ارسال شوند.

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
تکلیف: دخترهای عزیزم، معنی کلمات زیر را از انتهای کتاب فارسی پیدا کنید و بنویسید: حاتم طایی _ بزرگ همت تر _ امرا _ به حاجتی _ حاجت _ امرای عرب را _ خارکن _ پشته _ فراهم نهاده _ خلق _ سماط _ گرد آمدن _ جوان مردی _ زیارت _ احادیث _ آرامگاه *** و صفحات 96 و 97 از کتاب کار فارسی انجام شوند.***

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: درس هفدهم (خواب شیرین) تدریس شد.*** پاسخ سوال های صفحات 111 و 112 و 113 از درس هفدهم برای شما ارسال شد.****
تکلیف: دخترهای عزیزم، پاسخ صفحات 111 و 112 و 113 از کتاب هدیه های آسمان، از فایل ارسال شده نوشته شوند.*** دخترهای عزیزم، هفته ی آینده مرور از درس های 11 و 12 و 13 و 14 و 15 از کتاب هدیه های آسمان خواهیم داشت. مطالعه داشته باشید.***

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مباحث قبل. 2.مشاهده فیلم اموزشی 3. نحوه نوشتن یک نامه کوتاه تدریس شد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: کتاب کار صفحه 73 و جزوه زبان یونیت 7 صفحه 27 انجام شود.نمونه صفحه جزوه در بخش کاربرگ میباشد. توضیحات: کتاب کار صفحه 73 را با توجه و مطالعه کتاب زبان صفحه 75 , انجام دهید.

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحات 140 و 141 ( به جز سوال 8) از کتاب کار ریاضی از مبحث محیط و مساحت انجام شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم، صفحات 140 و 141 از کتاب کار ریاضی که در کلاس انجام شد، ارسال شوند.

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: درس یازدهم (نویسنده ی بزرگ) از کتاب فارسی تدریس شد. روخوانی درس انجام شد و معنی حکایت درس گفته شد.*** فایل معنی حکایت درس و کلمات املایی و مخالف و هم خانواده برای شما ارسال شد.***
تکلیف: دخترهای عزیزم، معنی حکایت درس و کلمات مخالف و هم خانواده از فایل ارسال شده، نوشته شوند. و صفحه ی 95 از کتاب کار فارسی انجام شود.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: درس شانزدهم (خانه ی شما چه شکلی است؟) تدریس شد.*** دخترهای عزیزم، فایل پاسخ های درس برای شما ارسال شد. سوال هایی که پاسخ ندارند، شما با توجه به اطلاعات خودتان بنویسید.***
تکلیف: دخترهای عزیزم، پاسخ صفحات 48 و 49 و 50 نوشته شوند.

ورزش سوم

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: گزارش امروز یکشنبه 400/11/24 یوگا و ورزش تمرینات هوازی با هدف استقامت عضلانی و استفاده از دستمال برای جذابیت کلاس آموزش وضعیت جنگجو 2 قدرتی و جنگجو 1 تمرکزی و جنگجو 3 تعادلی دانش آموزان مثل یک صحنه نمایش وضعیت های حرکتی یوگا را در یک چرخه انجام دادند

رایانه

مدرس: سامری، آناهیتا
فعالیت: مبحث transition و play sound اموزش داده شد

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: انواع گروه مواد غذایی تدریس شد.
تکلیف: کتاب علوم صفحه 32 انجام شود توضیحات: با توجه به تصویر نام گروه مواد غذایی را بنویسید. مثال: dairy fat and sugar
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: