فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: کفشدوزک 2

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام مبحث الگویابی در کلاس تمرین و تکرار شد .

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام گذاشتن فیلم انواع صدا ها و آشنایی بچه ها با صداهای مختلف وتفکیک صدا پیام رسان وآزار دهنده و خوشایند در کلاس بیان شد.
تکلیف: دخترهای گلم هر صدایی که در کلاس آنلاین درفیلم شنیدی ویاداشت کردی آن را در جدولی قرار بده و بگو صدایی که شنیدی چه صدایی هست (صدای پیام رسان - صدای آزاردهنده -صدای خوشایند ) وبرای من ارسال کنید .

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام درس 5 فارسی چوپان درستکار به همراه کلیپ آموزشی تدریس شد . بیدپا فارسی در کلاس انجام شد .
تکلیف: دخترهای گلم صفحات 38 و39 کتاب کار فارسی و صفحه 40 قسمت درک مطلب که بعداز دیدن فیلم ارسالی به سوالات درک مطلب پاسخ دهید و برای من ارسال کنید .

هنر دوم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز درکلاس نقاشی خرگوش رنگی تکنیک ماژیک و پاستل انجام شد. تکمیل گردد و عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد پاستل روغنی و کاغذ مقوا و فوم رنگی ساده یا اکلیلی و ماژیک همراه داشته باشید
تکلیف: امروز درکلاس نقاشی خرگوش رنگی تکنیک ماژیک و پاستل انجام شد. تکمیل گردد و عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد پاستل روغنی و کاغذ مقوا و فوم رنگی ساده یا اکلیلی و ماژیک همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : یک شنبه Sunday تاریخ: 1400/8/23 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 2. مرور سوره های "الکوثر،توحید،الفیل" 3. تماشای شعرهای Hello song. ABC song. Jolly Phonics 4 song. 4. مرور blending کتاب Jolly Phonics 1 sat, tap, pin, nip, pen, ... 5. مرور blending کتاب Jolly Phonics 2 pack, sack, cat, can, cap, hat, hen, egg, red, man,... 6.مرور blending کتاب Jolly Phonics 3 get, gift, mop, on, up, upset, lick, lips,let, fat, fish, fan, fig, ... 7.مرور صدای ai, a-e, ay کتاب Jolly Phonics 4 ai: train, brain, rain, nail,... a-e: cake,snake,skate,... ay: spray, pray,say, tray,... 8.مرور حرف Jj کتاب Jolly Phonics 4 Jj: jet,jam,jug,juice,...
تکلیف: تکلیف: دختر گلم صفحات 26و 27 کتاب کار ODI 1 را انجام دهد و کلمات داده شده را مانند نمونه در دفتر خود بنویسد و یک بار از روی آنها بنویسد و بخواند.(در مجموع دو بار از هر کلمه نوشته شود. تمرین 18 صفحه ی 26 کتاب کار ODI 1: دختر قشنگم متن را بخواند و با استفاده از کلمه های داده شده جاهای خالی را پرکند. تمرین 19 صفحه ی 27 کتاب کار ODI 1: دختر گلم تصاویر را ببیند و صفات مربوط به هر کدام را درجاهای خالی بنویسد. تمرین 20 صفحه ی 27 کتاب کار ODI 1: دختر ماهم باتوجه به تصاویر بالا سوالات را بخواند و دور پاسخ درست دایره بکشد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: تدریس مبحث احترام به ویژگی های جسمانی یکدیگر
تکلیف: انجام تکلیف صفحه 21

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام مبحث حل مسأله قسمت الگویابی صفحه 44 در کلاس ریاضی انجام شد وهم چنین جمع و تفریق فرایندی در کلاس تمرین شد
تکلیف: دخترهای گلم این کاربرگ الگویابی را با دقت انجام دهید و برای من ارسال کنید .

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام ساخت بادنما وفرفره در کلاس حضوری انجام شد و بچه ها با ساخت فرفره و بادنما و کار این دو وسیله آشنا شدند.
تکلیف: دخترهای گلم که در مدرسه حضور نداشتند فیلم آموزشی فرفره و بادنما را با دقت نگاه می کنند و از ساخت وسیله بادنما وفرفره خود و اینکه بادنما وفرفره برای کدام ویژگی باد (جهت ِ یا سرعت باد ) استفاده می شود یک فیلم یک دقیقه آماده می کنند و برای من ارسال می کنند .

نگارش دوم

مدرس: بشیری، بهاره
تکلیف: با سلام واحترام دخترهای گلم صفحه 35 نگارش انجام شود و در پرتال ارسال کنید

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : شنبه Saturday تاریخ: 1400/8/22 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 2. مرور سوره های "الکوثر،توحید،الفیل" 3. تماشای Hello song. 4. مرور مبحث شمارش اعداد 1تا 100 5. مرور blending کتاب Jolly Phonics 2 pack, sack, cat, can, cap, hat, hen, egg, red, man,... 6. مرور مبحث سایه های کوتاه و بلند It's a long/short shadow. 7.تدریس Tricky words کتاب Jolly 2 he,she,me,the 8.تدریس بخش culture درس دوم صفحه ی 28 کتاب ODI 1 و روخوانی این صفحه توسط دانش آموزان 9.انجام فعالیت های صفحات 28،29 کتاب ODI 1
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم صفحه ی 74 جزوه ODI 1 را انجام دهد و عکس صفحات 28 و 29 کتاب ODI 1 (انجام شده در کلاس آنلاین) همراه با تکالیف دیگر در پرتال بارگزاری شود. صفحه ی 74 جزوه ODI 1 : دختر قشنگم یک بار از روی کلمات بخواند و بنویسد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام مبحث شکل هندسی و تفاوت ها و شباهت ها تکرار و تمرین شد
تکلیف: دخترهای گلم کاربرگ اشکال هندسی را با دقت انجام دهند و برای من ارسال کنند

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام درس 4 پیام رمز پیدا کن بخش اول تدریس شد .

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام درسنامه و بخش اول تمرین های درس 4 مدرسه خرگوش ها در کتاب کار فارسی علوی انجام شد .
تکلیف: دخترهای گلم نگارش صفحه 32تا 34 را با دقت بنویسید و حل کنید .

رایانه

مدرس: سامری، آناهیتا
فعالیت: صفحه ی 9 کتاب مبحث حاشیه گذاری تدریس شد.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس Science (علوم به زبان انگلیسی) روز : چهارشنبه Wednesday تاریخ: 1400/8/19 1. مرور مکالمه ی شماره ها ی1 و 2 (مکالمه ی معرفی خود). 2. مرور سوره ی "الفیل" 3.گوش دادن به شعرهای Hello song. Solid/liquid/gas. Day and night video. 4. مرور مبحث حالت های ماده (جامدات) مثال ها و ویژگی ها ی آن ها The chair/table/lamp/... is solid. Each solid has a definite shape. 5.مرور مبحث حالت های ماده (مایعات) و مثال های آن The water/tea/coffee/apple juice /oeange juice/... is liquid. 6. مرور مبحث حالت های ماده (گازها) و مثال های آن The air/wind/air in the balloon is gas. 7.مرور مبحث ویژگی های زبری و نرمی و صافی (جامدات) The brush/tree is solid. It's rough. The banana/scarf is solid. It's smooth. 8. تدریس مبحث حرکت زمین پیدایش شب و روز Day and night.
تکلیف: کلیف: دختر گلم برای مبحث علوم تکلیفی ندارد.اما صفحه ی 24 کتاب ODI 1 را روخوانی نماید و از او فیلم گرفته و ارسال شود. (توجه داشته باشید که دخترم حتما لباس فرم داشته باشد و فیلم حتما افقی و دوربین سمت چپ باشد.) نکته: دختر گلم ابتدا فیلم های آفلاین ارسال شده ی امروز را با دقت مشاهده کند سپس از او فیلم گرفته و ارسال شود. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام مبحث اشکال هندسی صفحات 57 تا 60کتاب کار ریاضی در کلاس انجام شد .
تکلیف: دخترهای گلم صفحات 61 تا 63 کتاب ریاضی کار را با دقت انجام دهید و برای من ارسال کنید .

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام درس 4 علوم مبحث پیام رمز پیدا کن (1) به همراه فیلم آموزشی در کلاس تدریس شد.

املا دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام املای پای تخته ای از درس 4 مدرسه خرگوش ها گفته شد.

هدیه‌های آسمان دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام مراحل وضودر کلاس یکبار دیگر انجام شد تا ایرادهای بچه ها برطرف شود و درس 6 هدیه ها پیامبران خدا درس داده شد .

ورزش دوم

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: امروز سه شنبه 400.08.18 مرحله 1:شروع تمرین تنفس بینی از بینی یا گرم کننده داخل بدن به روش گربه ای و تمرین چشم. گرم کردن بیرون بدن با دوره درس قبلی سلام بر خورشید 1 مرحله 2: آموزشِ درس جنگجو و کماندار، که به صورت تلفیق دو وضعیت بود و دانش آموز با تمرکز و اجرای وضعیت، عصب و عضله را هماهنگ ساخت.و در وضعیت کمان بر روی انعطاف ستون فقرات تمرین داده شد

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : سه شنبه Tuesday تاریخ: 1400/8/18 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 2. مرور سوره ی "الفیل" 3.گوش دادن به سوره ی الفیل و تماشای ویدیوی ABC song و تماشای Hello song. 4. مرور مبحث Nationality، نام کشور ها و اهل کشورها Countries: Japan, China, Iran, ... Where are you from? I'm from .... . Where is he/she from? He/She is from... . 5. مرور blending کتاب Jolly Phonics 2 pack, sack, cat, can, cap, hat, hen, egg, red, man,... 6. مرور مبحث سایه های کوتاه و بلند It's a long/short shadow. 7.مرور مبحث Alphabetical order apple-book-cat dad-mum-sister 8.انجام فعالیت های صفحات 26,27 کتاب ODI 1
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم صفحات 23،24،25 کتاب کار ODI 1 را انجام دهد و عکس صفحات 26 و 27 کتاب ODI 1 (انجام شده در کلاس آنلاین) همراه با تکالیف دیگر در پرتال بارگزاری شود. تمرین 11 صفحه ی 23 کتاب کار ODI 1: دختر قشنگم جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب داده شده، کامل کند. تمرین 12 صفحه ی 23 کتاب کار ODI 1: دختر عزیزم جاهای خالی را با توجه به اطلاعات مربوط به خودش کامل کند. تمرین 13 صفحه ی 24 کتاب کار ODI 1: دختر گلم کلمه ها را بخواند و دور شکل های آن ها با مداد قرمز دایره بکشد. تمرین 14 صفحه ی 24 کتاب کار ODI 1: دختر نازم دور صدای اول کلمه ها دایره بکشد و صدای آن ها را بخواند. تمرین 15 صفحه ی 24 کتاب کار ODI 1: دختر خوشگلم تصاویر را با دقت مشاهده کند سپس نام هر کدام را در جای خالی بنویسد. تمرین 16 صفحه ی 25 کتاب کار ODI 1: دختر قشنگم با دقت تصاویر را ببیند و به عبارت مربوط به هر کدام متصل کند. تمرین 17 صفحه ی 25 کتاب کار ODI 1: دخترم سوالات را بخواند و دور جواب های هر کدام دایره بکشد و نام هر کدام را بنویسد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام پرسش در مورد اشکال هندسی و گفتن تفاوت ها وشباهت اشکال و تدریس مبحث روابط بین شکل ها صفحات 41و42 انجام شد .
تکلیف: دخترهای گلم صفحه 43 کتاب ریاضی را با دقت انجام دهید و برای من ارسال کنید .

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام قسمت واژه سازی و بیاموز و بگو درس مدرسه خرگوش ها انجام شد و تدریس و روانخوانی بخوان و بیندیش تمیز باش و عزیز باش در کلاس انجام شد .
تکلیف: دخترهای گلم نگارش صفحه 31 انجام شود وبرای من ارسال کنید.

قرآن دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام درس 4 کتاب قرآن تدریس و آیات این درس در کلاس تمرین شد .

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : دوشنبه Monday تاریخ: 1400/8/17 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 2. مرور سوره ی "الفیل" 3.گوش دادن به سوره ی الفیل و تماشای ویدوی مبحث سایه ها و تماشای Hello song. 4. مرور مبحث Nationality، نام کشور ها و اهل کشورها Countries: Japan, China, Iran, ... Where are you from? I'm from .... . Where is he/she from? He/She is from... . Is he/she from Japan/ China/Iran/... ? Yes, he/she is. No, he/she isn't. 5. مرور blending کتاب Jolly Phonics 2 pack, sack, cat, can, cap, hat, hen, egg, red, man,... 6. مرور مبحث سایه های کوتاه و بلند It's a long/short shadow. 7.مرور مبحث Alphabetical order apple-book-cat dad-mum-sister 8.انجام فعالیت های صفحات 24 و 25 کتاب ODI 1
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم صفحه ی 22 کتاب کار ODI 1 را انجام دهد و عکس صفحات 24 و 25 کتاب ODI 1 (انجام شده در کلاس آنلاین) همراه با تکالیف دیگر در پرتال بارگزاری شود. تمرین 8 صفحه ی 22 کتاب کار ODI 1: دختر قشنگم کلمات به هم ریخته را مرتب کند و جمله بسازد. تمرین 9 صفحه ی 22 کتاب کار ODI 1: دختر گلم حروف به هم ریخته را مرتب کند و کلمه بسازد. تمرین 10 صفحه ی 22 کتاب کار ODI 1: دختر نازم تصاویر را با دقت مشاهده کند سپس صفات مربوط به هر کدام را در جای خالی بنویسد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

هوش و ریاضی

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام صفحات 23و24 کتاب هوش در کلاس انجام شد .
تکلیف: دخترهای گلم سوال 2 صفحه 24و صفحه 25 کتاب هوش را انجام دهید و برای من ارسال کنید

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس Math (ریاضی به زبان انگلیسی) روز : دوشنبه Monday تاریخ: 1400/8/17 1. مرور مکالمه ی شماره های 1 و 2 2. مرور سوره های "الفیل" 3.گوش دادن به شعر Hello song. 4.مرور مبحث اعداد ( شمارش اعداد 0 تا 100) 0, 1, 2, 3, ... , 100. 5. مرور مبحث جمع دو عدد تا 10 2 + 8 = 10 Two plus eight is equal to ten. 3 + 7 = 10 Three plus seven is equal to ten. 6. مرور مبحث number pairs to 10 & 100 4+6=10 / 6+4=10 30+70=100 / 70+30=100 7. مرور مبحث ones/tens 1 10 4 40 7 70 9 90 8. تدریس مبحث counting by 2s, 5s, 10s. شمارش 2تا 2تا، 5تا 5تا و 10 تا 10 تا.
تکلیف: تکلیف: دخترگلم صفحات 3،5،7 جزوه ی Science و Math را انجام دهد و عکس تکالیف در پرتال بارگزاری شود. صفحات 3،5،7 جزوه ی Science و Math : دختر گلم می بایست در جاهای خالی اعداد مناسب را بنویسد. با تشکر از شما همراهی اولیاء گرامی.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: