فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: زبان اکسترا 2

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 32 تدریس شد. 2. Game 3. دیکته تمرین شد.
تکلیف: لطفا از جملات زیر یک خط خط بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 31 تدریس شد. 2. Game 3. دیکته تمرین شد.
تکلیف: لطفا از کلمات زیر یک خط بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 30 تدریس شد. 2. Game 3. دیکته تمرین شد.
تکلیف: لطفا از سوالات زیر یک خط بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. ادامه صفحه 29 تدریس شد. 2. Game 3. دیکته تمرین شد.
تکلیف: لطفا ازجملات زیر یک خط بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 29 تدریس شد. 2. Game 3. دیکته تمرین شد.
تکلیف: لطفا سوالات زیر را نوشته و به آنها پاسخ دهید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: