فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: زبان اکسترا 2

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 11 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: به سوالات زیر پاسخ داده و از کلمات 1 خط بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 10 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: Please do the worksheet

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 10 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: Please answer the questions completely

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحاتی از کتاب دوره شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: please do the worksheet

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 65 دوره و 66 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: Please answer the questions
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: