فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: زبان اکسترا 2

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 45 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: Please complete it

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 44 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: Write it down, please

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 43 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: Please write 2 lines from them

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 42 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: Please do it again!

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 41 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: Please write it and practice the dictation
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: