فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: نخبگان 1

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: جشن پایان سال تحصیلی برگزار گردید.

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: کاربرگ داده شده در کلاس حل و رفع اشکال انجام شد.

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: کاربرگ درس هدیه حل شد.
تکلیف: دو کاربرگ داده شده در گروه واتساپی حل شود.

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: حل کاربرگ ریاضی انجام شد.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: کاربرگ فارسی تمرین شد.
تکلیف: با توجه به برگزاری آزمون مداد قرمز فارسی، کتاب فارسی، کتاب نگارش و کتاب کار فارسی با دقت مطالعه‌شود. موفق باشید.

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: حل کاربرگ داده شده انجام شد.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: کاربرگ اجتماعی جهت تکرار و تمرین بیشتر حل شد.
تکلیف: با توجه به برگزاری آزمون مداد قرمز اجتماعی از همه‌ی دروس اجتماعی، کتاب درسی، کتاب کار و کاربرگ‌ها با دقت مطالعه‌شود. موفق باشید.

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: درس 1 تا 5 و درس 17 تا 19 پرسش و مرور گردید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: