دبستان دخترانه پیروزی؛ کلاس اسکارلت 3

گزارش گروه

ریاضی اول لاری، راضیه
تکلیف خانه: از عدد 0 تا 30، یک بار به عدد بنویس.
فارسی اول لاری، راضیه
تکلیف خانه: دخترم کلمه های( استثنا) در این کاربرگ را بخوان و از هر کدام2 بار بنویس. املا و روان خوانی فراموشت نشه. از عدد 0 تا 30، یک بار به حروف بنویس. رعایت نکات بهداشتی بهترین راه پیشگیری است.