دبستان دخترانه گلستان معرفت شهریار

پیش‌دبستان | دبستان دوره‌ی اول | دبستان دوره‌ی دوم دخترانه با مدیریت خانم شعباندوست
تصویر
حیاط دبستان دخترانه گلستان معرفت شهریار
حیاط
راه‌پله دبستان دخترانه گلستان معرفت شهریار
راه‌پله