دبستان دخترانه‌ی تهران شرق 1؛ کلاس اسکارلت 1

گزارش گروه

ریاضی اول کبیری زادگان، نفیسه
تکلیف خانه: دختران گلم از 0 تا 30 به عدد بنویس.
فارسی اول کبیری زادگان، نفیسه
تکلیف خانه: دخترم کلمه های( استثنا) در این کاربرگ را بخوان و از هر کدام2 بار بنویس. املا و روان خوانی فراموشت نشه. از عدد 0 تا 30، یک بار به حروف بنویس. . رعایت نکات بهداشتی بهترین راه پیشگیری است.

گزارش گروه

ریاضی اول کبیری زادگان، نفیسه
تکلیف خانه: صفحه ی 153 کتاب کار ریاضی علوی را انجام دهید.
فارسی اول کبیری زادگان، نفیسه
تکلیف خانه: دخترم روان خوانی درس (چ) را چند بار بخوان. کلمه هایی که (چ) و ( استثنا) دارند پیدا کن. دو بار بنویس و با 5 تا از آن ها جمله بساز. املا بنویس.

آلبوم

گزارش گروه

ریاضی اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: اعداد 20 تا 30 تدریس و تمرین شد. کتاب کار انجام شد.
تکلیف خانه: دخترم صفحه های 151 و 152 کتاب ریاضی علوی را با دقت و به زیبایی انجام بده.
علوم اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: کتاب کار انجام شد.
فارسی اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: نشانه (چ) تدریس و نوشتن کلمه های مربوط تمرین شد. بخشی از کتاب نوشتن و کتاب کار علوی از درس ( چ ) انجام شد. املا گفته شد.
تکلیف خانه: دخترم تکلیف های دفترت را با دقت و به زیبایی انجام بده. املا و 20 دقیقه روان خوانی فراموش نشود.
زبان انگلیسی اول تاجیک، مینا
فعالیت: امروز کتاب صفحه47 تدریس شد.
تکلیف خانه: لطفا tracks 39-40-42 از CD2 گوش داده شود . کتاب کار صفحات 41،42 انجام شود . تصویر صفحه 77 بریده شود و در دفتر چسبانده شود و مانند نمونه 6 جمله نوشته شود. The frog is in the bathroom.
قرآن اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: لوحه ی 17 مرور و لوحه 18 و 19 تدریس و تمرین شد.
چرتکه شکوهی گیلوان، فریبا
فعالیت: آموزش اعداد 11,12,13,14,15 و نمایش آن روی چرتکه.
تکلیف خانه: نوشتن اعداد 11 الی 15 در کتاب عدد نویسی.

آلبوم

چرتکه

چرتکه
(فوق برنامه)

دانش آموزان در حال نمایش اعداد 10 الی 90 و 11 الی 15 روی چرتکه/عدد نویسی.
فارسی

فارسی
(آموزش پایه)

بازی با ترکیب های ه.

گزارش گروه

ریاضی اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: اندازه گیری با واحد های استاندارد( بین دو واحد کامل. مثلا بین 4 و 5 ) تدریس و تمرین شد. کتاب ریاضی و هوش انجام شد.
فارسی اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: صفحه ی مربوط به درس ( ه ) تدریس در کتاب نوشتن و کار علوی انجام شد.
تکلیف خانه: دخترم صفحه های 165 و 167 کتاب فارسی علوی را با دقت و به زیبایی انجام بده. 20 دقیقه روان خوانی فراموش نشود.
زبان انگلیسی اول تاجیک، مینا
فعالیت: امروز کتاب صفحه46 تدریس شد. علوم مباحث قبلی تمرین و مرورشد.
تکلیف خانه: لطفا tracks 37-39-40 از CD2 گوش داده شود. تکالیف در دفتر زبان انجام شود.

آلبوم

هنر

هنر
(فوق برنامه)

افزایش مهارت خوب دیدن و توجه به جزئیات.
ورزش

ورزش
(ورزش)

تمرین آمادگی جسمانی.

گزارش گروه

ریاضی اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: کتاب ریاضی ( تقارن و مربع شگفت انگیز) انجام شد.
تکلیف خانه: 3 تمرین جمع یا تفریق با شکل انجام بده.
فارسی اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: درس ( ه ) تدریس و نوشتن کلمه های مربوط تمرین شد. کتاب نوشتن و کار علوی انجام شد.
تکلیف خانه: دخترم تکلیف های دفترت را با دقت و به زیبایی انجام بده. حداقل 7 املا بنویس. 20 دقیقه روان خوانی فراموش نشود.
زبان انگلیسی اول تاجیک، مینا
فعالیت: امروز کتاب صفحه46 تدریس شد.
تکلیف خانه: لطفا tracks 37-38-39 از CD2 گوش داده شود تکالیف در دفتر زبان انجام شود.