دبستان دخترانه‌ی تهران شرق 1؛ کلاس اسکارلت 1

گزارش گروه

ریاضی اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: عبارت های جمع تمرین شد. بخش هایی از کتاب درسی انجام شد.
تکلیف خانه: دخترم صفحه های 112 و 113 کتاب کار ریاضی علوی را با دقت انجام دهید. توجه توجه : برای فردا (پنج شنبه 26 دی )تنها کتاب کار ریاضی علوی به مدرسه آورده شود .
علوم اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: فیلم آموزشی نمایش داده شد. کتاب کار انجام شد
فارسی اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: نشانه ( ک ) تمرین صفحه هایی از کتاب نگارش و کار علوی انجام شد.
تکلیف خانه: دخترم صفحه های 119 و 120 کتاب کار فارسی علوی را به زیبایی و با حوصله انجام دهید .
زبان انگلیسی اول تاجیک، مینا
فعالیت: امروز مباحث قبلی تمرین و مرور شد. صفحه 24 تدریس شد.
تکلیف خانه: لطفtrack 44-42-46 کتاب گوش داده شود. صفحه 22 کتاب کار انجام شود .
قرآن اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: درباره پیامبر (مهربانترین معلم) گفتگو کردیم. لوحه های 10 و 12 تمرین شد.

آلبوم

چرتکه

چرتکه
(فوق برنامه)

حل تمرینات ذهنی / حل تمرینات صفحه ی 19 توسط دانش آموزان.
ریاضی

ریاضی
(آموزش پایه)

کار با ابزار خط کش و تمرین شمارش. وصل کردن اعداد مثل هم و ساخت یک شکل مطابق الگو

گزارش گروه

ریاضی اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: عبارت های جمع تمرین شد. بخش هایی از کتاب انجام شد.
تکلیف خانه: دختر قشنگم تقارن شطرنجی طراحی و کامل کن.
فارسی اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: نشانه ( ک ) تدریس و نوشتن کلمه ها و ترکیب های مربوط تمرین شد
تکلیف خانه: تمرین های دفترت را با دقت و به زیبایی انجام بده. 7 خط املا بنویس. روان خوانی فراموش نشود
زبان انگلیسی اول تاجیک، مینا
فعالیت: امروز مباحث قبلی تمرین و مرور شد. مبحث علوم parts of a plant تدریس شد.
تکلیف خانه: لطفا track 44-42-46 کتاب گوش داده شود. صفحه 21 کتاب کار انجام شود.
استعداد فضایی اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: بازی ( گروه نجات) با هدف ایثار و از خود گذشتگی، دقت در سرعت عمل، هوشیاری و همیاری، تقویت روحیه تعاون انجام شد.
چرتکه شکوهی گیلوان، فریبا
فعالیت: آموزش تفریق اعداد یک رقمی روی چرتکه/حل تمرینات صفحه 17 و 19 کتاب/حل تمرینات ذهنی

آلبوم

گزارش گروه

ریاضی اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: عدد (10)و جمع های مربوط تدریس و تمرین شد.
تکلیف خانه: دختر قشنگم تقارن شطرنجی را کامل کن.
فارسی اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: نشانه ( ا ) تمرین و صفحه های مربوط در کتاب نگارش و کتاب فارسی علوی انجام شد.
تکلیف خانه: صفحه های 114 و 117 کتاب فارسی علوی را با دقت و به زیبایی انجام بده. روان خوانی فراموش نشود.
زبان انگلیسی اول تاجیک، مینا
فعالیت: امروز مباحث قبلی تمرین و مرور شد. صفحه 23تدریس شد.
تکلیف خانه: لطفا track 44-43-46 کتاب گوش داده شود. لطفا تکالیف انجام شود.

گزارش گروه

ریاضی اول کبیری زادگان، نفیسه
تکلیف خانه: یک تقارن شطرنجی طراحی وکامل کن.
علوم اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: کتاب علوم علوی انجام شد
فارسی اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: نشانه ( ا ) تدریس ونوشتن ترکیب و کلمه های مربوط تمرین شد.
تکلیف خانه: تکالیف دفترت را با دقت و به زیبایی انجام بده. 7 خط املا و روان خوانی فراموش نشود.
زبان انگلیسی اول تاجیک، مینا
فعالیت: امروز مباحث قبلی تمرین و مرور شد. صفحه 22 تدریس شد . مبحث علوم مراحل رشد گیاه مرور شد .
تکلیف خانه: لطفا track 44 کتاب گوش داده شود لطفا تکالیف انجام شود.

گزارش گروه

ریاضی اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: علامت و عبارت جمع تمرین شد. کتاب درسی انجام شد.
تکلیف خانه: یک تقارن شطرنجی طراحی وکامل کن.
فارسی اول کبیری زادگان، نفیسه
فعالیت: کلمات استثنا(ای مخفی) تدریس و تمرین شد.
تکلیف خانه: تکالیف دفترت را با دقت و به زیبایی انجام بده. 7 خط املا و روان خوانی فراموش نشود.
زبان انگلیسی اول تاجیک، مینا
فعالیت: امروز مباحث قبلی تمرین و مرور شد. مبحث ریاضی right place تدریس شد.
تکلیف خانه: دختر گلم track 43 کتاب گوش داده شود لطفا تکالیف انجام شود.