دبستان دخترانه‌ی تهران شرق 1؛ کلاس اسکارلت 3

گزارش گروه

ریاضی اول لاری، راضیه
فعالیت: جمع های نظام دار 4 تا 7 تمرین شد .
تکلیف خانه: دخترم صفحه های 112 و 113 کتاب کار ریاضی علوی را با دقت انجام دهید. توجه توجه : برای فردا (پنج شنبه 26 دی )تنها کتاب کار ریاضی علوی به مدرسه آورده شود .
فارسی اول لاری، راضیه
فعالیت: کتاب نوشتاری نشانه ی (ک)انجام شد . طرح سنجش استعداد فارسی انجام شد .
تکلیف خانه: دخترم صفحه های 119 و 120 کتاب کار فارسی علوی را به زیبایی و با حوصله انجام دهید .
زبان انگلیسی اول کاظمی، سمانه
فعالیت: شعر happy and sad مرور شد. صفحه 24 داستان کتاب(شغل پدر و مادر و سن خواهر و برادر )تدریس شد.
تکلیف خانه: لطفtrack 44-42-46 کتاب گوش داده شود. صفحه 22 کتاب کار انجام شود .
هوش و ریاضی لاری، راضیه
فعالیت: دو صفحه انجام شد .(تمرین جهت)

آلبوم

فارسی

فارسی
(آموزش پایه)

) ایجاد انگیزه برای تدریس نشانه ( ا
چرتکه

چرتکه
(فوق برنامه)

حل تمرینات ذهنی / حل تمرینات صفحه ی 19 توسط دانش آموزان.

گزارش گروه

ریاضی اول لاری، راضیه
تکلیف خانه: تقارن شطرنجی طراحی و کامل کن.
فارسی اول لاری، راضیه
فعالیت: نشانه ( ک ) تدریس و نوشتن کلمه ها و ترکیب های مربوط تمرین شد
تکلیف خانه: تمرین های دفترت را با دقت و به زیبایی انجام بده. 7 خط املا بنویس. روان خوانی فراموش نشود.
زبان انگلیسی اول کاظمی، سمانه
تکلیف خانه: لطفا کتاب کار صفحه 21 انجام شود . لطفا ترک های 42,44,46 گوش داده و تمرین شود.
چرتکه شکوهی گیلوان، فریبا
فعالیت: آموزش تفریق اعداد یک رقمی روی چرتکه/حل تمرینات صفحه 17 و 19 کتاب/حل تمرینات ذهنی

آلبوم

general

general
(زبان)

تمرین she is happy she is sad

گزارش گروه

ریاضی اول لاری، راضیه
فعالیت: عدد (10)و جمع های مربوط تدریس و تمرین شد.
تکلیف خانه: تقارن شطرنجی را کامل کن.
فارسی اول لاری، راضیه
فعالیت: نشانه ( ا ) تمرین و صفحه های مربوط در کتاب نگارش و کتاب فارسی علوی انجام شد.
تکلیف خانه: صفحه های 114 و 117 کتاب فارسی علوی را با دقت و به زیبایی انجام بده. روان خوانی فراموش نشود.
زبان انگلیسی اول کاظمی، سمانه
فعالیت: شعر happy و sad اهنگ شماره 44 مرور شد. امروز صفحه 23 تدریس شد. گفتن جمله های: he is sad/happy و she is sad/happy تمرین شد. صدای حروف s و z و مثال آنها تمرین شد.
تکلیف خانه: لطفا track 44-43-46 کتاب گوش داده شود. لطفا تکالیف انجام شود.

گزارش گروه

ریاضی اول لاری، راضیه
تکلیف خانه: یک تقارن شطرنجی طراحی وکامل کن.
علوم اول لاری، راضیه
فعالیت: کتاب علوم علوی انجام شد
فارسی اول لاری، راضیه
فعالیت: نشانه ( ا ) تدریس ونوشتن ترکیب و کلمه های مربوط تمرین شد.
تکلیف خانه: تکالیف دفترت را با دقت و به زیبایی انجام بده. 7 خط املا و روان خوانی فراموش نشود
زبان انگلیسی اول کاظمی، سمانه
فعالیت: امروز صفحه 22 تدریس شد. مبحث he و she مرور شد.
تکلیف خانه: لطفا کتاب کار صفحه 20 انجام شود. لطفا ترک 44 کتاب گوش داده شود.
رایانه فروهر، پریان
فعالیت: موضوع : ویندوز آموزش محافظ صفحه نمایش حبابی Screen Saver
تکلیف خانه: تنظیم محافظ صفحه نمایش سیستم منزل

گزارش گروه

ریاضی اول لاری، راضیه
فعالیت: علامت و عبارت جمع تمرین شد. تمرین کتاب درسی انجام شد.
تکلیف خانه: یک تقارن شطرنجی طراحی وکامل کن.
فارسی اول لاری، راضیه
فعالیت: کلمات استثنا (ای مخفی) تدریس و تمرین شد.
تکلیف خانه: تکالیف دفترت را با دقت و به زیبایی انجام بده. 7 خط املا و روان خوانی فراموش نشود.
زبان انگلیسی اول کاظمی، سمانه
فعالیت: امروز صفحه 21 مرور شد.
تکلیف خانه: لطفا کتاب کار صفحات 18 و 19 انجام شود. لطفا ترک 43 کتاب گوش داده شود.
قرآن اول لاری، راضیه
فعالیت: سوره ی ناس تمرین و معنی آن آموزش داده شد . روان خوانی کلمات مربوط به درس تمرین شد .