دبستان دخترانه‌ی تهران شرق 1؛ کلاس درنا 1

گزارش گروه

ریاضی دوم سربندی، مریم
فعالیت: تمرین جمع و تفریق انتقالی با رسم شکل و پرسش و پاسخ کلاسی و تمرینات کتاب ریاضی انجام شد. تمرینات کار در کلاس کتاب کار علوی انجام شد.
تکلیف خانه: تمرینات صفحات 141 و 144 و 145 را با دقت انحام دهید.
علوم دوم سربندی، مریم
تکلیف خانه: تمرینات درس 10 را با دقت مرور کنید و انجام بدهید.
فارسی دوم سربندی، مریم
فعالیت: تمرین مشاعره و حفظ سه بیت شعر از حافظ با دانش آموزان تمرین و تکرار شد. مرور درس 13 انجام شد و تمرینات واژه سازی بصورت یاد آوری و تکرار و تمرین و پرسش کلاسی صورت گرفت. املا نویسی از درس 13 انجام شد. برای حفظ شعر ایران زیبا تمرین و همخوانی انجام گرفت. تمرینات کتاب نگارش فارسی تا صفحه ی آخر درس 13 انجام شد.
تکلیف خانه: فرزندانم؛ درس ایران من را با دقت مطالعه کنید و از متن درس املا بنویسید. درس 12 و 13 را مطالعه کنید و یک صفحه ملا بنویسید. تمرینات کاربرگ را انجام بدهید.
زبان انگلیسی دوم رضایی، شقایق
فعالیت: کتاب زبان صفحه 70، لغات pollution,caption,celebration, تدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار زبان صفحه 68 حل شود. روخوانی انجام شود. لغات جدید spelling bee پرسیده می شود.
چرتکه شکوهی گیلوان، فریبا
فعالیت: مرور آموزش جمع و تفریق ترکیبی اعداد دو رقمی روی چرتکه/حل تمرینات شنیداری صفحه ی 30 و 33 کتاب/حل تمرینات ذهنی.
تکلیف خانه: حل تمرینات ذهنی صفحه ی 33 کتاب.

گزارش گروه

ریاضی دوم سربندی، مریم
فعالیت: تمرین جمع و تفریق انتقالی با رسم شکل و پرسش و پاسخ کلاسی و تمرینات کتاب ریاضی انجام شد. تمرینات کار در کلاس کتاب کار علوی انجام شد.
تکلیف خانه: درسنامه 138 و 139 را مطالعه کنید و تمرینات صفحه ی 140را انجام بدهید.
فارسی دوم سربندی، مریم
فعالیت: مرور درس 13 انجام شد و تمرینات واژه سازی بصورت یاد آوری و تکرار و تمرین و پرسش کلاسی صورت گرفت. برای حفظ شعر ایران زیبا تمرین و همخوانی انجام گرفت. تمرینات کتاب نگارش فارسی تا صفحه ی 81 انجام شد.
تکلیف خانه: درس 13 را کامل مطالعه کنید و تمرین های واژه سازی و بیاموز و بگو را با دقت تمرین کنید. درباره ی داستان زندگی و مراحل رشد پروانه یک صفحه تحقیق بنویسید و بگویید هدف انسان ها از پرورش کرم ابریشم چیست؟
زبان انگلیسی دوم رضایی، شقایق
فعالیت: کتاب صفحه 69 تدریس شد. لغات station,subtraction, additionتدریس شد.
تکلیف خانه: دفتر زبان چک شود. لغات جدید تمرین شود.

آلبوم

هنر

هنر
(فوق برنامه)

افزایش مهارت دست ورزی و افزایش مهارت ارائه موضوع.
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی
(فوق برنامه)

شناخت مفهوم زبان بدن صحیح
ورزش

ورزش
(ورزش)

بازی های چابکی.

گزارش گروه

ریاضی دوم سربندی، مریم
فعالیت: تمرین جمع و تفریق انتقالی با رسم شکل و پرسش و پاسخ کلاسی و تمرینات کتاب ریاضی انجام شد.
تکلیف خانه: تمرینات جمع و تفریق دفتر تلاش را انجام بدهید.
فارسی دوم سربندی، مریم
فعالیت: مرور درس 13 انجام شد و تمرینات واژه سازی بصورت یاد آوری و تکرار و تمرین و پرسش کلاسی صورت گرفت. تمرینات کتاب نگارش فارسی تا صفحه ی 79 انجام شد.
تکلیف خانه: درس 13 را کامل مطالعه کنید و تمرین های واژه سازی و بیاموز و بگو را با دقت تمرین کنید.درسنامه درس 13 را مطالعه کنید و تمرینات صفحه ی 104 تا 106 را انجام بدهید.
زبان انگلیسی دوم رضایی، شقایق
فعالیت: امتحان زبان از درس 5,6 گرفته شد.
تکلیف خانه: کتاب کار زبان صفحه67 حل شود.

آلبوم

چرتکه

چرتکه
(فوق برنامه)

دانش آموزان در حال انجام تمرینات شنیداری.
رایانه

رایانه
(فوق برنامه)

جستجوی اطلاعات در رایانه و آشنایی با پسوند فایل های مختلف.
زبان

زبان
(زبان)

مکالمه درباره ملیت .

گزارش گروه

ریاضی دوم سربندی، مریم
فعالیت: تدریس تفریق تکنیکی همراه با فعالیت دست ورزی وانجام چند نمونه تمرین.
تکلیف خانه: تمرین های دفتر تلاش را با دقت انجام دهید.
علوم دوم سربندی، مریم
تکلیف خانه: علوم تجربی درس 9 و 10 را با دقت مطالعه کنید.
فارسی دوم سربندی، مریم
فعالیت: انجام تمرینات واژه سازی و پرسش و پاسخ واژه سازی کلاسی. تمرین املا نویسی و رفع اشکالات املایی.
تکلیف خانه: فارسی علوی،درسنامه درس 13 را مطالعه کنید و تمرینات صفحه ی 102 و 103 را انجام دهید.
زبان انگلیسی دوم رضایی، شقایق
فعالیت: کتاب درس 5،6 دوره شد. لغات beautiful, absolutely,because تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 5و 6 کتاب مطالعه شود.
هدیه‌های آسمان دوم سربندی، مریم
فعالیت: تدریس درس 13 بهترین دوست.
تکلیف خانه: درس های 10 تا دوازده را مطالعه ی همراه با درک مطلب داشته باشید.

آلبوم

ریاضی

ریاضی
(آموزش پایه)

بازی بینگو با موضوع جمع و تفریق اعداد دو رقمی به صورت ذهنی.

گزارش گروه

ریاضی دوم سربندی، مریم
فعالیت: تمرین جمع و تفریق انتقالی با رسم شکل و پرسش و پاسخ کلاسی و رفع اشکال انجام شد.
علوم دوم سربندی، مریم
فعالیت: علوم درس 10 مرور و تدریس شد.
فارسی دوم سربندی، مریم
فعالیت: مرور درس 13 انجام شد و تمرینات واژه سازی بصورت یاد آوری و تکرار و تمرین صورت گرفت. املا از درس 13 نوشته شد.
تکلیف خانه: املا نویسی از درس 13 بنویسید. درباره ی یکی از شهرهای ایران که تابه حال سفر کرده اید و جاهای دیدنی آن گزارش تهیه کنید. تمرین های دفتر تلاش را انجام دهید . شعر وضو را حفظ کنید.
زبان انگلیسی دوم رضایی، شقایق
فعالیت: کتاب صفحه 68 تدریس شد. لغات tadpole ,science, mathematicsتدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار زبان صفحه 66 حل شود. لغات تمرین گردد.