دبستان دخترانه‌ی تهران شرق 1؛ کلاس درنا 2

گزارش گروه

ریاضی دوم اعرابی، ملیحه
فعالیت: تمرینات کتاب ریاضی علوی مربوط به مبحث جمع به روی تخته چک و بررسی شد، کار در کلاس صفحه ی 143 توسط دخترانم تکمیل و به روی تخته چک و بررسی شد.
تکلیف خانه: دختر مهربانم صفحه های 144 و 145 ریاضی علوی را با دقت و با مطالعه ی دقیق سوالات حل و تکمیل کن.
علوم دوم اعرابی، ملیحه
فعالیت: فعالیت کار در کلاس صفحات 108 و 109 مربوط به فصل دهم با مطالعه ی کامل درسنامه تکمیل و به روی تخته چک و بررسی شد.
تکلیف خانه: دختر گلم صفحه های 110 و 111 علوم علوی را با مطالعه ی دقیق سوالات و با خط زیبا تکمیل کن.
فارسی دوم اعرابی، ملیحه
فعالیت: فعالیت کتاب نگارش درس سیزدهم توسط عزیزانم تکمیل و به روی تخته بررسی شد.
تکلیف خانه: دختر نازنینم با کاربرگ کلماتی که در اختیار داری هر شب 5 کلمه را به ترتیب انتخاب کن و در دفتر تلاش خود بنویس و با آن ها جمله بساز. غزل حافظ که در دفتر تلاش یادداشت نموده ای تمرین و حفظ شود.
زبان انگلیسی دوم رضایی، شقایق
فعالیت: کتاب زبان صفحه 70، لغات pollution,caption,celebration, تدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار زبان صفحه 68 حل شود. روخوانی انجام شود. لغات جدید spelling bee پرسیده می شود.
قرآن دوم اعرابی، ملیحه
فعالیت: حفظ و قرائت سوره ی قدر و بخش خوانی تا آخر صفحه ی 53 انجام شد.
چرتکه شکوهی گیلوان، فریبا
فعالیت: مرور آموزش جمع و تفریق ترکیبی اعداد دو رقمی روی چرتکه/حل تمرینات شنیداری صفحه ی 30 و 33 کتاب/حل تمرینات ذهنی.
تکلیف خانه: حل تمرینات ذهنی قسمت کار در منزل صفحه ی 33 کتاب.

آلبوم

فارسی

فارسی
(آموزش پایه)

هم خوانی شعر ای خانه ی ما به صورت ریمتیک با هدف لذت در یادگیری.

گزارش گروه

ریاضی دوم اعرابی، ملیحه
فعالیت: فعالیت پایانی فصل جمع و تفریق در کلاس انجام و به روی تخته چک و بررسی شد. یک صفحه از فعالیت های کتاب ریاضی و هوش در کلاس انجام و چک و بررسی شد. کار در کلاس صفحه 139 در کلاس انجام و به روی تخته بررسی و رفع اشکال گردید.
تکلیف خانه: دختر مهربانم صفحه ی 140 کتاب ریاضی علوی را با دقت و مطالعه ی دقیق سوال و درسنامه حل ، تکمیل کن.
علوم دوم اعرابی، ملیحه
فعالیت: چرخه ی زندگی کرم ابریشم و لاک پشت ، محل زندگی جانوران به صورت فیلم نمایش داده شد و در ارتباط با مراحل زندگی قورباغه و لاک پشت توضیحاتی داده شد و تفاوت زندگی آن ها نیز گفته شد.
تکلیف خانه: دختر نازنینم درباره ی مراحل رشد قورباغه تحقیق کن و تا روز شنبه به همراه خود داشته باش.
فارسی دوم اعرابی، ملیحه
فعالیت: غزلی از حافظ با دخترانم کار و قرار بر حفظ غزل گردید. شعر ای خانه ی ما را به صورت آهنگین روان خوانی نمودند.
تکلیف خانه: فرزند گلم تمرین واژه سازی و بیاموز و بگو درس سیزدهم فراموش نشود.
نگارش دوم اعرابی، ملیحه
فعالیت: بخشی از فعالیت های نوشتاری درس سیزدهم را امروز تکمیل کردند.
زبان انگلیسی دوم رضایی، شقایق
فعالیت: کتاب صفحه 69 تدریس شد. Science مبحث plants تدریس شد. لغات station,addition, subtraction تدریس شد.
تکلیف خانه: دفتر زبان چک شود. لغات جدید تمرین شود.

آلبوم

ورزش

ورزش
(ورزش)

بازی های چابکی.
هنر

هنر
(فوق برنامه)

افزایش مهارت دست ورزی و افزایش مهارت ارائه موضوع.
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی
(فوق برنامه)

شناخت مفهوم زبان بدن صحیح.

گزارش گروه

ریاضی دوم اعرابی، ملیحه
فعالیت: کتاب ریاضی و هوش ، صفحات 39 و 40 انجام شد.
تکلیف خانه: دختر مهربانم تمرین ریاضی دفتر تلاش را با دقت انجام بده.
فارسی دوم اعرابی، ملیحه
فعالیت: بازی معمای جادوی دوستان با هدف تقویت حافظه دیداری ، دقت و تمرکز و تقویت املا در کلاس انجام شد.
تکلیف خانه: دختر نازنینم صفحات 104و 105و 106کتاب فارسی علوی را با مطالعه ی دقیق سوالات و به زیبایی تکمیل کن.
نگارش دوم اعرابی، ملیحه
فعالیت: درس ایران زیبا (واژه سازی ، حالا تو بگو، پیدا کن و بگو) در کلاس بصورت گروهی انجام شد.
زبان انگلیسی دوم رضایی، شقایق
فعالیت: امتحان زبان از درس 5,6 گرفته شد.
تکلیف خانه: کتاب کار زبان صفحه67 حل شود.

آلبوم

چرتکه

چرتکه
(فوق برنامه)

دانش آموزان در حال انجام تمرینات شنیداری.
علوم

علوم
(آموزش پایه)

تهیه روزنامه دیواری با هدف آشنایی با محل زندگی جانوران.
زبان

زبان
(زبان)

مکالمه درباره ملیت.

گزارش گروه

ریاضی دوم اعرابی، ملیحه
فعالیت: تمرینات کتاب ریاضی و تمرینات مرور فصل و فرهنگ نوشتن توسط دخترانم تکمیل و به روی تخته حل و بررسی شد. تمرین و مرور ساعت و مفاهیم گذشته و مانده تکرار و تمرین شد.
تکلیف خانه: دختر مهربانم تمرین های ریاضی دفتر تلاش را با دقت و مطالعه ی دقیق سوالات و پاسخ درست به آن ها حل و تکمیل کن.
علوم دوم اعرابی، ملیحه
فعالیت: دخترانم در گروه هایی که قرار گرفتند روزنامه دیواری خود را در ارتباط با محل زندگی جانوران درست کردند.
فارسی دوم اعرابی، ملیحه
فعالیت: ادامه ی واژه سازی درس سیزدهم تدریس شد و شعر زیبای ای خانه ی ما روان خوانی گردید و عزیزانم با هم هم خوانی نمودند و درباره ی مفاهیم آن توضیح داده شد. املا از درس اول تا آخر درس پنجم به دخترانم گفته و بررسی گردید.
تکلیف خانه: دختر نازنینم صفحات 101 و 102 و 103 کتاب فارسی علوی را با مطالعه ی دقیق سوالات و به زیبایی تکمیل کن.
زبان انگلیسی دوم رضایی، شقایق
فعالیت: کتاب درس 5،6 دوره شد. لغات beautiful, absolutely,because تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 5و 6 کتاب مطالعه شود.
هدیه‌های آسمان دوم اعرابی، ملیحه
فعالیت: درس چهاردهم با عنوان دعای باران تدریس شد و به سوالات آن پاسخ گفتند.
استعداد فضایی دوم اعرابی، ملیحه
فعالیت: بازی با کلمات با هدف گسترش شبکه ی واژگان اجرا شد.

گزارش گروه

ریاضی دوم اعرابی، ملیحه
فعالیت: تفریق در جدول ارزش مکانی و به روش انتقال و رسم شکل تدریس گردید و دختران گلم تمرینات کتاب را به صورت فردی حل نمودند و به روی تخته بررسی گردید.
تکلیف خانه: دختر نازنینم دو مساله با راهبر زیر مساله و با روش حل فرآیندی طراحی کن و در دفتر خود به زیبایی بنویس. دختر عزیزم برنامه ی چرتکه ی فردا فراموشت نشود.
فارسی دوم اعرابی، ملیحه
تکلیف خانه: دختر گلم 6 خط املا از درس سیزدهم بنویس و چند خط درباره ی بناهای تاریخی و شهرت یکی از شهرهای ایران که تا به حال سفر کرده ای بنویس.
زبان انگلیسی دوم رضایی، شقایق
فعالیت: کتاب صفحه تدریس شد. Math مبحث. Compare numbers تدریس شد. لغات tadpole ,science, mathematicsتدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار زبان صفحه 66 حل شود. لغات تمرین گردد.
رایانه فروهر، پریان
فعالیت: تدریس جستجوی اطلاعات در رایانه و آشنایی با پسوند فایل های مختلف.