دبستان دخترانه‌ی تهران شرق؛ کلاس سیمرغ 2

گزارش گروه

ریاضی سوم نصیری، بهناز
فعالیت: آموزش بدست آوردن مساحت اشکال پیچیده تر آموزش داده شد. سپس از از این مبحث در دفتر و کتاب کار نمونه سوال حل شد.
تکلیف خانه: تمرین های خواسته شده در دفتر نوشته شود.
فارسی سوم نصیری، بهناز
فعالیت: پس از پرسش معنی واژگان درس یازدهم، روانخوانی درس دوازدهم تمرین شد.
تکلیف خانه: دفتر املا بررسی و امضا شود.
زبان انگلیسی سوم فرحی، سحر
فعالیت: صفحه ,69,70 از کتاب ODI2 تدریس شد. کلمات جدید spelling bee در کلاس تمرین شد.
تکلیف خانه: صفحه 67 از کتاب activity book انجام شود. کلمات spelling از شماره 1 تا 35 در منزل تمرین شود.
هدیه‌های آسمان سوم نصیری، بهناز
تکلیف خانه: بخش با خانواده از کتاب مربوط به درس دوازدهم انجام شود.(تزیین پیام قرآنی مشخص شده)
هوش و ریاضی نصیری، بهناز
فعالیت: سوالات صفحه ی 44 تا 47 حل شد و توضیحات لازم ارائه شد.

آلبوم

درس ریاضی

درس ریاضی
(آموزش پایه)

دست ورزی جهت ملموس سازی و عمق بخشی به مفهوم مساحت به شیوه ی بین المللی کلاس بدون دیوار(cwow)

گزارش گروه

ریاضی سوم نصیری، بهناز
فعالیت: تمرینات صفحات 91 و 92 حل شد. دست ورزی جهت ملموس سازی مفهوم مساحت به شیوه ی کلاس بدون دیوار(cwow) انجام شد.
تکلیف خانه: تمرین های مشخص شده از کتاب حل شود.(کیف در مدرسه) نقاشی خواسته شده از انواع خانه ها رسم و توضیحات لازم نوشته شود.
علوم سوم نصیری، بهناز
فعالیت: دانش آموزان تحقیق ها و اطلاعات جمع آوری شده در مورد پلاستیک را برای هم کلاسی های خود خواندند.
مطالعات اجتماعی سوم نصیری، بهناز
فعالیت: درس شانزدهم با عنوان(خانه ی شما چه شکلی است) تدریس شد و توضیحات لازم جهت فهم و درک بهتر مطلب ارائه شد.
تکلیف خانه: درس های مشخص شده از کتاب مطالعه و پرسیده شود.
قرآن سوم نصیری، بهناز
فعالیت: داستان پیامبری حضرت موسی علیه السلام مطالعه شد و توضیحات لازم داده شد. یک صفحه از کتاب قرآن در کلاس قرائت شد و پیام قرآنی آن مورد بحث قرار گرفت.
متن اطلاعاتی سوم نصیری، بهناز
فعالیت: کار با قطعات تانگرام با هدف تقویت خلاقیت و ارتقا دقت دیداری عزیزان انجام شد.

آلبوم

مسابقه سرود گروهی

مسابقه سرود گروهی
(پرورشی)

حضور دانش آموزان عزیز گروه سرود شعبه در مسابقات منطقه ای بین مدارس

گزارش گروه

ریاضی سوم نصیری، بهناز
فعالیت: مباحث مربوط به مفهوم مساحت آموزش داده شد و تمرین های کتاب تا صفحه ی 90 حل شد. بخشی از تمرینات تحت عنوان کیف در مدرسه حل شد.
تکلیف خانه: تمرین های مشخص شده از کتاب کار حل شود.(کیف در مدرسه) برگه ی تانگرام انجام شود.
زبان انگلیسی سوم فرحی، سحر
فعالیت: صفحه ,68 از کتاب ODI2 تدریس شد. درس science صفحه 22 تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه 66 از کتاب activity book انجام شود.
هدیه‌های آسمان سوم نصیری، بهناز
فعالیت: درس سیزدهم کامل شد و توضیحات لازم داده شد.

آلبوم

جشن روز مادر

جشن روز مادر
(پرورشی)

برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا(س) و روز مادر همراه با نمایش موزیکال و شاد
درس ریاضی

درس ریاضی
(آموزش پایه)

انجام بازی ضرب جهت بهبود حفظ جدول ضرب و ارتقای دقت دیداری عزیزان

گزارش گروه

ریاضی سوم نصیری، بهناز
تکلیف خانه: پس از تکرار و تمرین ضرب 1 تا 9 توسط یکی از والدین گرامی پرسیده شود.
علوم سوم نصیری، بهناز
فعالیت: تدریس درس نهم با موضوع (جست و جو کنیم و بسازیم) و بخش هایی از درس (نیرو همه) جا انجام شد.
تکلیف خانه: بخش های مشخص شده از کتاب مطالعه شود.
فارسی سوم نصیری، بهناز
فعالیت: معنی واژگان تا درس یازدهم بررسی شد و توضیحات لازم داده شد. کاربرگ هایی جهت مرور و تثبیت آموخته ها در کلاس پاسخ داده شد.
تکلیف خانه: معنی واژگان درس 11 حفظ شود.
زبان انگلیسی سوم فرحی، سحر
فعالیت: صفحه 67 از کتاب ODI2 تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه 65 از کتاب activity book انجام شود. کلمات spelling از شماره 1 تا 29 در منزل تمرین شود. سی دس track های 29,30 در منزل گوش داده شود.

آلبوم

جشن روز مادر

جشن روز مادر
(اردو)

جشن میلاد حضرت زهرا(س) و روز زن با حضور مادران گرامی در تئاتر شاد و موزیکال
درس چرتکه

درس چرتکه
(فوق برنامه)

دانش آموزان در حال انجام تمرینات دیداری. آموزش جمع دوست کوچک 1/حل تمرینات صفحه ی 39،38،37،36،35،34 کتاب.

گزارش گروه

ریاضی سوم نصیری، بهناز
فعالیت: تکنیک بدست آوردن تقریبی اندازه ی خطوط خمیده آموزش داده شد و تمرین های مقدماتی مفهوم مساحت حل شد.
تکلیف خانه: پس از تکرار و تمرین ضرب 1 تا 9 توسط یکی از والدین گرامی پرسیده شود. فعالیت مربوط اندازه گیری محیط انجام شود.
فارسی سوم نصیری، بهناز
فعالیت: از درس یازدهم املا نوشته شد.