دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس ارکیده 1

گزارش گروه

ریاضی سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: توزیع پذیری و شرکت پذیری تدریس شد و با دفتر شطرنجی کار شد.
تکلیف خانه: خرس تنبل را برای مامان یا بابا توضیح بدهید، جدول ضرب 2 تا 10 را تمرین کنید.
فارسی سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: کتاب کار درس 10 انجام شد.
املا سوم کهنسال، زهرا
تکلیف خانه: از درس 10 نوشته شود.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi2, صفحه57تدریس شد. کاردستی مربوط به صفحه 57 ساخته شد.
تکلیف خانه: odi2, درس 1 تا 4 مطالعه شود. روخوانی صفحه 57 تمرین شود.
مطالعات اجتماعی سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: درس 14 و 15 تدریس شد.
هدیه‌های آسمان سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: درس 11 تدریس شد و استعدادیابی برگزار شد.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: آزمایش نور لیزر و دست سازه آینه ها انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: ضرب 8 تدریس شد و جدول ضرب تکرار و تمرین شد.
تکلیف خانه: جدول ضرب 1 تا 10 تمرین و حفظ شود.
فارسی سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: استعدادیابی برگزار شد.
تکلیف خانه: حفظ شعرها پرسیده می شود.
املا سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: املای سنتی از درس 1 تا 9 نوشته شد.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi2, صفحه 56 تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه 50 و 51 کتاب کار نوشته شود.
هدیه‌های آسمان سوم کهنسال، زهرا
تکلیف خانه: درس 1 تا 10 مطالعه و پرسش شود ، کتاب را بیاورید.
قرآن سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: داستانهای قرآنی خوانده شد.
هوش و ریاضی کهنسال، زهرا
فعالیت: حل شد.
علوم به زبان انگلیسی حیدری، لیلا
فعالیت: صفحه 14 و 15 کتاب روخوانی و تمرین شد. پرسش کلاسی انجام شد.
تکلیف خانه: از لغات صفحه 14 و 15 املا بنویسید.

گزارش گروه

ریاضی سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: جدول ضرب 7 و ضرب انگشتی 9 تدریس شد و جدول ضرب 2 تا 6 پرسش شد و کتاب کار حل شد.
تکلیف خانه: جدول ضرب 2 تا 7 تمرین شود و حفظ شود.
علوم سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: درس 8 فیلم تماشا شد و درس 7 پرسش شد.
فارسی سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: بندنویسی انجام شد.
تکلیف خانه: درس 1 تا 9 مطالعه و تمرین شود.
املا سوم کهنسال، زهرا
تکلیف خانه: درس 1 تا 9 تمرینی و مروری نوشته شود.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi2, صفحه 55 کتاب تدریس شد.چند نمونه writing در کلاس تمرین شد.
تکلیف خانه: صفحه 49 کتاب کار کامل شود. درباره زنبور با لغات داده شده 3 بند نوشته شود.

گزارش گروه

ریاضی سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: استعدادیابی برگزار شد و جدول ضرب تمرین شد.
تکلیف خانه: جدول ضرب 2 تا 6 تمرین شود و حفظ شود.
علوم سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: درس 7 فیلم تماشا شد و فعالیت ها انجام شد.
نگارش سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: درس 10 انجام شد.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi2, صفحه54 تدریس شد. برگه سوال مربوط به درس در دفتر چسبانده شد و دانش آموزان به سوالات پاسخ دادند.
تکلیف خانه: صفحه 54 از کتاب کار کامل شود. صفحه 54 از کتاب در منزل روخوانی و تمرین شود.
مطالعات اجتماعی سوم کهنسال، زهرا
تکلیف خانه: درس 1 تا 11 از روی کتاب و جزوه مطالعه و پرسش و پاسخ شود.
زیبانویسی طالبی، نفیسه
فعالیت: رفع اشکال از اتصالات حرف ه تنها و چک تکالیف انجام شد.
چرتکه ماستری فراهانی، سمیرا
فعالیت: تمرین جمع و آموزش تفریق یک رقمی

آلبوم

رایانه

رایانه
(فوق برنامه)

مباحث مربوط به درج جدول و تغییر اندازه

گزارش گروه

ریاضی سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: خاصیت جابه جایی در ضرب و ضرب 0 و 1 تدریس شد و تمارین مربوطه حل شد.
تکلیف خانه: از نمونه سوال های کتاب کار و کتاب ریاضی و دفتر شطرنجی تا جایی که تدریس شده سوال نوشته شود و تمرین شود و جدول ضرب 2 تا 6 تمرین شود و حفظ شود.
علوم سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: درس 7 از کتاب کار تدریس و پرسش ها حل شد.
نگارش سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: تمرین املایی کتاب نگارش حل شد و استعدادیابی برگزار شد.
املا سوم کهنسال، زهرا
فعالیت: املا به معلم از درس 10 گفته شد و نوشته شد.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi2, صفحه 53 کتاب تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه و 47 از کتاب کار کامل شود.
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: مباحث مربوط به درج جدول و تغییر اندازه مرور شد. آموزش ویرایش جدول و تغییر رنگ خط های جدول و استفاده از نمونه های پیش فرض جدول
علوم به زبان انگلیسی حیدری، لیلا
فعالیت: صفحه 13 و 14 کتاب تدریس شد.
تکلیف خانه: لغات مربوط به حیوانات و بچه های آن ها تمرین شود.