دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس ارکیده 2

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: خطوط موازی و خطوط متقاطع تدریس شد.
تکلیف خانه: تمرینهای داده شد حل شود، 2 بار جدول ضرب در دفتر شطرنجی نوشته شود.ضرب خوانده شود.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: شعر نقاش دنیا روانخوانی شد.(طرح بیدپا انجام شود.)
املا سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس نهم و دهم در دفتر املا نوشته شد.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi2, سنجش کلاسی تز درس 1 تا 4
تکلیف خانه: از درس 5 املا نوشته شود.
قرآن سوم ایرجی، شهره
فعالیت: انس 4 روانخوانی شد.
هوش و ریاضی ایرجی، شهره
فعالیت: صفحه 35 و 36 انجام شد.
علوم به زبان انگلیسی حیدری، لیلا
فعالیت: تمرین شعر جشن عبادت
تکلیف خانه: شعر در منزل تمرین شود.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: آزمایش دست سازه آینه فرورفته و برجسته, و مشاهده بازتاب نور ازسطح صذفو ناصاف,و آزمایش مشاهده مسیر مستقیم نور با لیزر انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: جدول ضرب تدریس و تمرین شد.
تکلیف خانه: 2 بار جدول ضرب در دفتر شطرنجی نوشته شود.
نگارش سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس دهم کامل شد.
املا سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: 15 خط از درس نهم و دهم نوشته شود.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi2, درس 5 مرور شد. صفحه 59 کتاب کامل شد. دیکته نوشته شد.
تکلیف خانه: درس 1تا 4 مطالعه شود. صفحه 52 کتاب کار نوشته شود.
هدیه‌های آسمان سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس دوازدهم تدریس شد.

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب کار انجام شد.
تکلیف خانه: (ضرب حفظ شود.)
علوم سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب کار درس هفتم انجام شد.
نگارش سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس دهم کامل شد.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi2, صفحه57تدریس شد. کاردستی مربوط به صفحه 57 ساخته شد. odi3، صفحه 58و59 کتاب درسی تدریس. برای آموزش بخش فونیکس از ویدیوی آموزشی استفاده شد برای تدریس بخش clilاز پاورپوینت آموزشی استفاده شد. جملات نوشته شده باhow much وhow many خوانده شد.
تکلیف خانه: odi2,درس 1 تا 4 مطالعه شود. روخوانی صفحه 57 تمرین شود. odi3،انجام صفحه ی 54و55 کتاب کار جملات خوانده شده در کلاس اصلاح شوند.
مطالعات اجتماعی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس 12 تدریس شد.

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: ضرب انگشتی تدریس شد، ضرب سه عدد تدریس شد.
تکلیف خانه: ضرب تمرین شود، تمرینهای کتاب کار حل شود.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: طرح سنجش استعداد برگزار شد.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi3، بخش writing تدریس شد دانش آموزان نوشته های خود را درباره تعطیلات تابستان خواندند. به منظور دوره لغات بازی با کلمات انجام شد. odi2, صفحه 56 تدریس شد.
تکلیف خانه: odi3،صفحه کتابدار 5سوال باhow much و 5سوال باhow many نوشته شود. odi2, صفحه 50 و 51 کتاب کار نوشته شود.
هدیه‌های آسمان سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: درس 1 تا 10 مطالعه شود.
قرآن سوم ایرجی، شهره
فعالیت: قرآن انس 3 تدریس و روانخوانی شد.
هوش و ریاضی ایرجی، شهره
فعالیت: صفحه 34 و 35 انجام شد.
علوم به زبان انگلیسی حیدری، لیلا
فعالیت: صفحه 14 و 15 کتاب روخوانی و تمرین شد. پرسش کلاسی انجام شد.
تکلیف خانه: از لغات صفحه 14 و 15 املا بنویسید.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: آزمایش انواع آینه ها و مقایسه تصاویر آنها و کاربرد زندگی انجام شد و دانش آموز ان بصورت فردی داخل پریسکوپ نگاه کردند.

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: ضرب 7 تدریس شد.
تکلیف خانه: ضرب 7 یکبار با محور نوشته شود.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب کار علوی درس دهم انجام شد.
تکلیف خانه: یک صفحه املا از درس 9 و 10 نوشته شود, نگارش فارسی درس 1 تا 9 مطالعه شود.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi3، بخش داستان کتاب تدریس شد دیکته از دروس 1تا گفته شد و لغات و گرامر دوره شد. odi2, صفحه 55 کتاب تدریس شد.چند نمونه writing در کلاس تمرین شد.
تکلیف خانه: odi3،کتاب کار صفحه 52 برای تابستان آینده چه برنامه ای داری؟از گرامر درس 5استفاده شود. odi2, صفحه 49 کتاب کار کامل شود. درباره زنبور با لغات داده شده 3 بند نوشته شود.
مطالعات اجتماعی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: طرح سنجش استعداد برگزار شد.
هدیه‌های آسمان سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس یازدهم تدریس شد.