دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس ارکیده 2

آلبوم

ریاضی

ریاضی
(آموزش پایه)

بازی ساعت بعداز ظهر با هدف دقت و تمرکز

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: سوالات انجام شد. صفحه 26 تدریس شد و تمرینهای مربوطه انجام شد.
علوم سوم ایرجی، شهره
فعالیت: کتاب کار درس دوم کامل شد.
املا سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: یک صفحه از درس دوم نوشته شود.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi3 بخش غذاهای ملل انجام شد و کتاب کار چک شد. ODI2,مرور درس 1 و نوشتن املای طلق انجام شد.
تکلیف خانه: برای روز شنبه لطفا پروژه آورده شود. ODI2 ،کتاب کار صفحه 11 و 12 تکمیل شود.
هدیه‌های آسمان سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس چهارم تدریس شد.
قرآن سوم ایرجی، شهره
فعالیت: روز چهاردهم از طرح 33 روزه روانخوانی شد.

آلبوم

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی
(فوق برنامه)

بازی چی پشتم قایم کردم

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرین های مربوطه انجام شد.
تکلیف خانه: سوالات حل شود.
علوم سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس دوم مرور شد.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: کتاب کار درس دوم انجام شد. توضیح درباره اجزای جمله (فعل و فاعل) داده شد.
املا سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: املای بدون نقطه دیروز با مداد قرمز نقطه گذاری شود.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi3 لغات درس دوره شد. دیکته گفته شد. زبان عمومی،تدریس صفحه 18 کتاب
تکلیف خانه: odi3 به سوالات نوشته شده در دفتر پاسخ داده شود. زبان عمومی، سه جمله درباره خودت ( اسم، سن ، نحوه امدن به مدرسه) دیکته از درس 1 تمرین شود.
قرآن سوم ایرجی، شهره
فعالیت: روانخوانی روز 12 و 13 از طرح سی و سه روز قرآن انجام شد.
مهارت زندگی شیخ علیزاده، نفیسه
فعالیت: بازی چی پشت خودم قایم کردم
زیبانویسی طالبی، نفیسه
فعالیت: زیبایی تدریس اتصال کاف و دادن کاربر و لغات مرتبط. ارزیابی داوطلبان مسابقه زیبا نویسی
چرتکه ماستری فراهانی، سمیرا
فعالیت: تمرین اعداد 1 تا 99 انجام شد.

آلبوم

علوم

علوم
(آموزش پایه)

درست کردن هرم غذایی

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای مرور فصل یکم کتاب حل شد .تکرار و تمرین مبحث ساعت بعداز ظهر انجام شد.
تکلیف خانه: سوالات داده شده حل شود.
علوم سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس دوم کامل تدریس شد.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: بخوان و بیندیش قصه تنگ بلور روانخوانی شد.
املا سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: یک صفحه املای بدون نقطه از درس دوم نوشته شود.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: تدریس نحوه آدرس دادن
تکلیف خانه: صفحه 8، 9 ،10 ازکتاب کار تکمیل شود. کتاب کار روز دوشنبه همراه داشته باشید.
قرآن سوم ایرجی، شهره
فعالیت: روز یازدهم از طرح سی و سه روزه قرآن روانخوانی و تدریس شد.
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: آموزش ساخت و تغییر نام و حذف پوشه و کپی و انتقال پوشه و ایجاد میانبر
علوم به زبان انگلیسی حیدری، لیلا
فعالیت: تدریس صفحه 7 انجام شد.
تکلیف خانه: روزنامه و مجله چند عکس از موجودات زنده و غیر زنده کتاب ببرید در دفتر بچسبانید.

آلبوم

آزمایشگاه

آزمایشگاه
(فوق برنامه)

ساخت شعله رنگی، و 2. گرم کردن اب داخل کیسه فریزر و پرسش از دانش آموزان درباره مشاهداتشان
املاء

املاء
(آموزش پایه)

املای تقویت حافظه دیداری

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب کار انجام شد.
املا سوم ایرجی، شهره
فعالیت: املای تقویت حافظه دیداری انجام شد.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: تمرین دعا
تکلیف خانه: کاربرگ کامل شود.
قرآن سوم ایرجی، شهره
فعالیت: روز 10 از طرح 33 روزه روان خوانی شد.
هوش و ریاضی ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای مربوط به کتاب انجام شد.

آلبوم

ریاضی

ریاضی
(آموزش پایه)

درست کردن آدمک با استفاده از تقارن
چرتکه

چرتکه
(فوق برنامه)

تکرار و تمرین اعداد

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: مبحث الگوهای متقارن تدریس شد و تمرینهای صفحه 19 و 20 و 21 حل شد.
علوم سوم ایرجی، شهره
فعالیت: هرم غذایی دست شد و درباره فواید هرم غذایی توضیح داده شد.
نگارش سوم ایرجی، شهره
فعالیت: 2. تمرینهای کتاب درس دوم کامل شد.
املا سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: 9 خط از درس نهم نوشته شود.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: تدریس صفحه 15انجام شد.
تکلیف خانه: صفحه 4 و 5 و 6 از کتاب کار انجام شود.
هدیه‌های آسمان سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: درس اول و دوم هدیه مطالعه شود.
قرآن سوم ایرجی، شهره
فعالیت: روز نهم از طرح 33 روزه تدریس شد.