دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس ارکیده 2

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.

گزارش گروه

زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi2, صفحه 43 تدریس شد .قیود تکرار اموزش داده شد.
تکلیف خانه: با هر کدام از قیود تکرار 3 جمله بسازید. سرود در منزل تمرین شود.
علوم به زبان انگلیسی حیدری، لیلا
فعالیت: مبحث موجودات زنده و غیر زنده مرور شد.
تکلیف خانه: از صفحات 1 تا 10 املا بنویسید.

گزارش گروه

زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.
هدیه‌های آسمان سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: از درس یک تا پایان درس هشت مطالعه شود.

گزارش گروه

علوم سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: تا آخر درس 5 با دقت خوانده شود. پرسشهای آخر هر درس پرسیده میشود.

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: مبحث کسر در اندازه گیری تدریس شد.
تکلیف خانه: تمرینهای داده شده حل شود.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس هفتم روانخوانی شد و شعر مربوط به درس خوانده شد. سنجش استعداد برگزار شد.
تکلیف خانه: درس کار نیک 2 بار روانخوانی شود.
املا سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: 7 خط از درس کار نیک نوشته شود.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: ODI2, صفحه 42 تدریس شد. odi3، درس جدید تدریس شد. لغات درس جدید تدریس شد.
تکلیف خانه: کاربرگ کامل شود. لغات صفحه 42 تمرین شود. به سی دی گوش کنید. odi3،انجام کتاب کار و رنگ آمیزی تصاویر جمله سازی با لغات جدید
ریاضی به زبان انگلیسی حیدری، لیلا
فعالیت: مسایل مربوط به جمع و تفریق در کلاس تمرین و مرور شد.
تکلیف خانه: دو مسله جمع و دو مسیله تفریق نوشته شود.
فن بیان جعفری، شکوفه
فعالیت: نمایش عروسکی با موضوع حیوانات