دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس ارکیده 2

آلبوم

روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد
(پرورشی)

روز جهانی استاندارد

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب کار انجام شد.
تکلیف خانه: 2 مسئله برای جدول نظام دار بسازید و حل کنید.
علوم سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درباره غذاهای سالم و ناسالم صحبت شد.
نگارش سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس دوم انجام شد.
املا سوم ایرجی، شهره
فعالیت: دیکته بارش فکری از درس دوم نوشته شد.
تکلیف خانه: یک صفحه املا به مادر گفته شود.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: تدریس صفحه 14انجام شد.
تکلیف خانه: به سی دی گوش کنید. دیکته تمرین شود.
قرآن سوم ایرجی، شهره
فعالیت: روز هشتم از طرح 33 روزه انجام شد.
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: آشنایی با برنامه های در حال اجرا و آشنایی با گزینه Properties، مشخصات پوشه و فایل و درایو
علوم به زبان انگلیسی حیدری، لیلا
فعالیت: تدریس صفحه 6 انجام شد.
تکلیف خانه: دیکته لغات تمرین شود.

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: مبحث ماشین ورودی و خروجی تدریس شد و تمرینهای کتاب انجام شد.
تکلیف خانه: تمرینهای کتاب کار حل شود.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس دوم تدریس شد و قواعد درس تدریس شد.
تکلیف خانه: درس زنگ ورزش 3 بار روخوانی شود.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: تدریس صفحه 13، گرامر there isو there are
تکلیف خانه: 3 جمله با there is و 3 جمله با there are در مورد اتاق تان بنویسید.
مطالعات اجتماعی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس سوم تدریس شد و درباره تفاوتها و شباهت های انسانها صحبت شد.
قرآن سوم ایرجی، شهره
فعالیت: روز هفتم از طرح 33 روزه روانخوانی شد.

آلبوم

دست ورزی

دست ورزی
(آموزش پایه)

دست ورزی شبکه معنایی
زبان

زبان
(زبان)

تکلیف: لیستی از موجودات زنده و غیر زنده اطرافتان تهیه کنید.

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: حل مسئله و ارائه راهکار تمرین شد. تمرینهای کتاب کار انجام شد.
تکلیف خانه: سوالات ستاره دار حل شود.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: شعر پدر برزگ روانخوانی شد.
تکلیف خانه: شعر پدربزرگ حفظ شود.
املا سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس اول در دفتر املا گفته شد.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: تدریس لغات مربوط به مکان های مختلف در شهر
تکلیف خانه: از لغات جدید یک ستون نوشته شود.
قرآن سوم ایرجی، شهره
فعالیت: روز ششم از طرح 33 روزه انجام شد.
علوم به زبان انگلیسی حیدری، لیلا
فعالیت: تدریس تعریف موجودات زنده و غیر زنده
تکلیف خانه: لیستی از موجودات زنده و غیر زنده اطرافتان تهیه کنید.

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تکرار و تمرین جدول نظام دار و مسئله الگو انجام شد.
تکلیف خانه: تمرینهای کتاب کار حل شود.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس اول نوشته شد.
املا سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: 12 خط املا از درس اول نوشته شود.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: تدریس ضمیرهای اشاره ،
تکلیف خانه: با ضمیرها اشاره سوال بسازید و جواب دهید.
هدیه‌های آسمان سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس دوم تدریس شد.

گزارش گروه

زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: تدریس صفحه 9 ، صحبت در مورد وسایل نقلیه، درست کردن فلش کارت
تکلیف خانه: از لغات جدید یک ستون نوشته شود.
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: آموزش انواع حافظه و سیستم عامل و برنامه های کاربردی و تمرین صفحه 19 و کار عملی با رایانه انجام شد.
علوم به زبان انگلیسی حیدری، لیلا
فعالیت: تدریس موجودات زنده و غیر زنده ،
تکلیف خانه: لغات درس جدید تمرین شود.