دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس ارکیده 2

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: 4. مبحث الگو در دفتر شطرنجی تدریس شد و الگوی 2 و 3 در دفتر نوشته شد.
تکلیف خانه: الگوی 6 و 7 در دفتر شطرنجی نوشته شود.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس اول تدریس شد و روانخوانی انجام شد.
تکلیف خانه: 3 بار از روی درس محله ما روانخوانی شود.
مطالعات اجتماعی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس اول تدریس شد و توضیحاتی درباره کتاب مطالعات داده شد.

آلبوم

علوم

علوم
(آموزش پایه)

انجام بازی کلمات برای تقویت حافظه شنیداری

گزارش گروه

انجام بازی کلمات برای تقویت حافظه شنیداری
ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: مبحث سطر و ستون در دفتر شطرنجی تدریس شد. تکرار و تمرین سطر و ستون در دفتر شطرنجی و تمرین الگو انجام شد.
تکلیف خانه: کاردستی الگو درست شود.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: شعر خداوند رنگین کمان روانخوانی و تدریس شد. از روی شعر خداوند رنگین کمان رونویسی شد.

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تکرار و تمرین الگو یابی و الگو سازی
تکلیف خانه: تمرینهای الگو انجام شود.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: داستان خوانی و تجسم سازی شخصیت های داستان و کشیدن نقاشی داستان، بازی کارت کلمات برای افزایش دقت دیداری

آلبوم

شاد باش

شاد باش
(پرورشی)

*بهار تعلیم و تربیت گرامی باد*