دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس رز 1

گزارش گروه

ریاضی اول بهجتی، سارا
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.
فارسی اول بهجتی، سارا
فعالیت: دو صفحه از کتاب درس درخت نوشته شد . تمرین روان خوانی انجام شد .
تکلیف خانه: صفحات 143 تا 145 کتاب کار انجام شود.

گزارش گروه

ریاضی اول بهجتی، سارا
فعالیت: دو صفحه از کتاب تم 16 انجام شد . تمرین اعداد 11 تا 19 انجام شد .
فارسی اول بهجتی، سارا
فعالیت: تدریس درس درخت و بخش و صداکشی کلمات آن انجام شد. تمرین روان خوانی انجام شد. دو صفحه از کتاب بنویسیم درس ( ف) انجام شد.
تکلیف خانه: با 8 کلمه از نشانه خ جمله بساز .
زبان انگلیسی اول ساعد مهربانی، زهرا
فعالیت: تمرین listening و تکرار و انجام صفحه 22 لنجلم شد.
تکلیف خانه: صفحه 22 work book انجام شود.
هوش و ریاضی بهجتی، سارا
تکلیف خانه: صفحات 34 و 35 انجام شود .

گزارش گروه

ریاضی اول بهجتی، سارا
فعالیت: تم 16 تدریس و دو صفحه از تمرینات آن انجام شد . تمرین های مربوط به مبحث دسته بندی انجام شد . نماد و مفهوم اعداد 11 تا 19 آموزش داده شد .
فارسی اول بهجتی، سارا
فعالیت: تدریس نشانه درس روز برفی انجام شد . بخش و صداکشی کلمات درس جدید انجام شد . تمرین روان خوانی انجام شد . صفحه ی 138 کتاب کار علوی نوشته شد .
تکلیف خانه: صفحات 139 تا 141 کتاب کار انجام شود .
زبان انگلیسی اول ساعد مهربانی، زهرا
فعالیت: تدریس family member و نوشتن جملات کوتاه برای معرفی افراد
تکلیف خانه: نوشتن مانند نمونه داخل دفتر راجع به افراد خانه
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: آشنایی با محیط برنامه ووردپد،تعیین قلم و تعیین رنگ متن و تعیین جای متن در صفحه و نقاشی کردن در صفحه

گزارش گروه

ریاضی اول بهجتی، سارا
تکلیف خانه: تمارین تم 15 انجام شود .
فارسی اول بهجتی، سارا
فعالیت: برگزاری طرح سنجش استعداد و رفع اشکال بچه ها دو صفحه از کتاب انجام شد . تمرین روان خوانی انجام شد .
تکلیف خانه: روان خوانی تمرین و املا نوشته شود .

گزارش گروه

ریاضی اول بهجتی، سارا
فعالیت: دو صفحه از تمرین های تم 15 انجام شد .
تکلیف خانه: کاربرگ انجام شود .
فارسی اول بهجتی، سارا
فعالیت: درس جنگل نشانه ( گ) تدریس شد . کلمات و ترکیبات جدید تمرین و بخش و صداکشی شد . رول خوانی تمرین شد . یک صفحه از کتاب کار انجام شد . املای ارزشیابی برگزار شد .
تکلیف خانه: جمله سازی با 8 کلمه دارای نشانه ( گ ) و املا انجام شود.
زبان انگلیسی اول ساعد مهربانی، زهرا
فعالیت: لغات درس جدید کار شد .
تکلیف خانه: صفحه 18 کتاب کار انجام شود.
هوش و ریاضی بهجتی، سارا
فعالیت: 4 صفحه انجام شد .