دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس رز 1

آلبوم

شهر خلاق

شهر خلاق
(فوق برنامه)

دست ورزی ، خلاقیت ، قدرت تفکر و همکاری
ریاضی

ریاضی
(آموزش پایه)

آموزش رسم چوب خط تا عدد 5 و ساخت آن با استفاده از مداد رنگی

گزارش گروه

ریاضی اول بهجتی، سارا
فعالیت: دو صفحه از تمرینات تم 4 حل و مبحث گوشه و لبه و شمارش و رسم چوب خط تمرین شد .
فارسی اول بهجتی، سارا
فعالیت: نگاره ی 8 چه دنیای قشنگی تدریس و تمرین بخش کردن و صداهای هم آغاز و هم پایان انجام شد . دو لوحه ( ح ) و ( ط ) تدریس و در کتاب کار علوی تمرین شد .
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.
زبان انگلیسی اول ساعد مهربانی، زهرا
فعالیت: دوره و تمرین همراه با دیکته پای تخته
تکلیف خانه: سرمشق نوشته شود.
شهر خلاق آزادبخش، روجا
فعالیت: اجرای طرح درس ساخت برج بلند به صورت گروهی، با هدف تقویت مهارت دست ورزی و خلاقیت و قدرت تفکر و همکاری
مهارت زندگی شیخ علیزاده، نفیسه
فعالیت: بازی با توپ،تقویت هوش فضایی،تقویت حس همکاری

گزارش گروه

ریاضی اول بهجتی، سارا
تکلیف خانه: تمرین تم 2 کتاب کار انجام شود.
فارسی اول بهجتی، سارا
فعالیت: تکرار و تمرین نگاره ها و بخش کردن کلمات کلیدی درس انجام شد.
تکلیف خانه: کاربرگ انجام شود.
نگارش اول بهجتی، سارا
فعالیت: تدریس لوحه ی جدید و تمرین در کتاب کار و نوشتن لوحه در کتاب انجام شد.
زبان انگلیسی اول ساعد مهربانی، زهرا
تکلیف خانه: ساختن 20 کلمه و کاردستی حروف Uu,Vv ویدئو مربوط به بازی کلمه

گزارش گروه

علوم اول بهجتی، سارا
فعالیت: مبحث سایه تکرار و تمرین شد .
فارسی اول بهجتی، سارا
فعالیت: لوحه ی ( ی ) و ( ه ) تدریس و در کتاب کار تمرین شد .
نگارش اول بهجتی، سارا
فعالیت: ادامه ی نگاره ی 7 تدریس و بخش کردن و صداهای هم آغاز و هم پایان تکرار شد .
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.
هوش و ریاضی بهجتی، سارا
فعالیت: دو صفحه از تمرین های کتاب حل شد .

آلبوم

موسیقی

موسیقی
(فوق برنامه)

آموزش نت سی (رو خط سوم) و نت فا(چاله ی اول)

گزارش گروه

ریاضی اول بهجتی، سارا
فعالیت: دو صفحه از کتاب از تم 3 تدریس شد . اعداد قبل و بعد و اضافه کردن دو شکل به هر دسته تکرار و تمرین شد .
علوم اول بهجتی، سارا
فعالیت: فصل اول مبحث سایه ها تدریس شد .
فارسی اول بهجتی، سارا
فعالیت: نگاره 7 تدریس و کلمات هم آغاز و هم پایان و بخش کردن کلمات تمرین شد .
نگارش اول بهجتی، سارا
فعالیت: زیر نویس ( و ) و ( ق ) در کتاب نوشته شد . زیرنویس ( م ) تدریس و در کتاب کار تمرین شد .
تکلیف خانه: صفحات 17 و 18 کتاب انجام شود.
زبان انگلیسی اول ساعد مهربانی، زهرا
فعالیت: بازی کلمه روی تخته با درس Ss
تکلیف خانه: سرمشق ها نوشته شود.
موسیقی کریمی، فاطمه
فعالیت: آموزش نت سی (رو خط سوم) و نت فا(چاله ی اول)

آلبوم

روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد
(پرورشی)

روز جهانی استاندارد
ریاضی

ریاضی
(آموزش پایه)

آشنایی با اضافه کردن دو شکل به دسته ها
شهر خلاق

شهر خلاق
(فوق برنامه)

درس چادر زدن در دشت با هدف تقویت مهارت کار گروهی

گزارش گروه

ریاضی اول بهجتی، سارا
فعالیت: دو صفحه از تمرینات تم 3 انجام و اضافه کردن دو شکل به هر دسته آموزش داده شد .
فارسی اول بهجتی، سارا
فعالیت: ادامه ی نگاره ی 6 تدریس شد . دو لوحه ی ( ص ) و ( ک ) تدریس و در کتاب کار تمرین شد .
تکلیف خانه: کاربرگ انجام شود.
زبان انگلیسی اول ساعد مهربانی، زهرا
فعالیت: تمرین حروف صدا دار و مثال هایی برای این حروف
تکلیف خانه: سرمشق ها و خواندن کلمات انجام شود.
هنر اول آزادی همت، سمیه
فعالیت: کار با چسب و نمک و آبرنگ
شهر خلاق آزادبخش، روجا
فعالیت: اجرای طرح درس چادر زدن در دشت با هدف تقویت مهارت کار گروهی و افزایش همکاری و تعامل بین دانش آموزان
مهارت زندگی شیخ علیزاده، نفیسه
فعالیت: بازی شنیداری تقویت دقت شنیداری