دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس رز 2

گزارش گروه

ریاضی اول قاسمی، سارا
فعالیت: تمرین جمع و تفریق ذهنی
فارسی اول قاسمی، سارا
فعالیت: نوشتن صفحه 100 و 101 و تمرین روان خوانی انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی اول قاسمی، سارا
فعالیت: جمع و تفریق های دو رقمی روی تابلو تمرین شد .
علوم اول قاسمی، سارا
فعالیت: بخش زمین خانه ی خاکی ما تدریس و تمرینات آن در کتاب کار حل شد .
نگارش اول قاسمی، سارا
فعالیت: صفحه 97 از کتاب درس کتاب خوانی نوشته شد . تمرین روان خوانی انجام شد . کلمات درس کتاب خوانی تکرار و تمرین شد .
تکلیف خانه: صفحات 98 و 99 کتاب کار و املا نوشته شود .
هوش و ریاضی قاسمی، سارا
فعالیت: دو صفحه از کتاب انجام شد .

آلبوم

فارسی

فارسی
(آموزش پایه)

تدریس درس کتاب خوانی

گزارش گروه

ریاضی اول قاسمی، سارا
فعالیت: تمرین تم 20 و مبحث تقارن و جمع و تفریق ذهنی انجام شد.
فارسی اول قاسمی، سارا
فعالیت: تدریس درس کتاب خوانی ، تمرین روان خوانی و درس کتاب خوانی در کتاب کار نوشته شد.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.

آلبوم

فارسی

فارسی
(آموزش پایه)

درست کردن کاردستی با ماکارونی برای دوره ی نشانه ( چ )
هنر

هنر
(فوق برنامه)

کاردستی کارت پستال گربه

گزارش گروه

ریاضی اول قاسمی، سارا
فعالیت: دو صفحه از تمرینات تم 20 انجام شد . تمرین عدد نویسی و الگوهای عددی 5 تا 5 تا رو به جلو و رو به عقب تمرین شد .
فارسی اول قاسمی، سارا
فعالیت: دو صفحه از کتاب نگارش درس ( ژ ) نوشته شد . تمرین روان خوانی انجام شد .
تکلیف خانه: از روی درس ژاله و منیژه نوشته شود .
زبان انگلیسی اول ساعد مهربانی، زهرا
فعالیت: تمرین جمله سازی با can وlike همچنین حفظ سوره فلق تا جمله شماره 3
تکلیف خانه: بازنویسی جملات دفتر انجام شود.

گزارش گروه

ریاضی اول قاسمی، سارا
فعالیت: تمرین جمع و تفریق و تمرین حل مسئله با محور انجام شد.
تکلیف خانه: تم 19 کتاب کار انجام شود.
فارسی اول قاسمی، سارا
فعالیت: صفحه 93 و 94 درس چشمه و چراگاه و تمرین روان خوانی انجام شد.
تکلیف خانه: املا ، تمرین روان خوانی انجام شود.