دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس رز 2

گزارش گروه

ریاضی اول قاسمی، سارا
فعالیت: حل تمرین تم 16 مبحث تقارن / اندازه گیری انجام شد.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.
فارسی اول قاسمی، سارا
فعالیت: درس درخت در کتاب کامل شد . تمرین روان خوانی انجام شد .
تکلیف خانه: صفحه 143 تا 145 کتاب کار انجام شود.

گزارش گروه

ریاضی اول قاسمی، سارا
فعالیت: صفحه 109 و 110 کتاب تم 16 انجام شد . تمرین مربوط به جمع و تفریق انجام شد.
علوم اول قاسمی، سارا
فعالیت: دوره ی درس های قبل
فارسی اول قاسمی، سارا
فعالیت: تدریس درس درخت و تمرین نوشتن کلمات آن انجام شد. تمرین روان خوانی انجام شد.
نگارش اول قاسمی، سارا
فعالیت: درس ف در کتاب بنویسیم انجام شد.
تکلیف خانه: جمله سازی با 8 کلمه از خ را در دفترت انجام بده.
زبان انگلیسی اول ساعد مهربانی، زهرا
فعالیت: تمرین listening و تکرار و انجام صفحه 22 انجام شد.
تکلیف خانه: انجام صفحه 22 work book انجام شود.
هوش و ریاضی قاسمی، سارا
فعالیت: کتاب صفحه 34 و 35 انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی اول قاسمی، سارا
فعالیت: تدریس تم 16 و حل تمرین های مربوط به مبحث دسته بندی و آموزش اعداد 11 تا 19 انجام شد.
فارسی اول قاسمی، سارا
فعالیت: تدریس درس روز برفی ، تمرین بخش و صداکشی کلمات و تمرین روان خوانی انجام شد.
نگارش اول قاسمی، سارا
فعالیت: صفحه ی 138 کتاب کار انجام شد.
تکلیف خانه: صفحه 139 تا 141 کتاب کار انجام شد.
زبان انگلیسی اول ساعد مهربانی، زهرا
فعالیت: تدریس family member و نوشتن جملات کوتاه برای معرفی افراد
تکلیف خانه: نوشتن مانند نمونه داخل دفتر راجع به افراد خانه
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: آشنایی با محیط برنامه ووردپد،تعیین قلم و تعیین رنگ متن و تعیین جای متن در صفحه و نقاشی کردن در صفحه

گزارش گروه

ریاضی اول قاسمی، سارا
فعالیت: تمرین تم 15 صفحه 104 و 105 انجام شد.
علوم اول قاسمی، سارا
فعالیت: پرسش و پاسخ کلاسی درس سنگ
فارسی اول قاسمی، سارا
فعالیت: تدریس درس جنگل ، تمرین روان خوانی و نوشتن صفحه 132 کتاب کار و ارزیابی املای کلاسی تا درس ورزش
تکلیف خانه: با 8 کلمه از گ به دلخواه در دفترت جمله بساز .
زبان انگلیسی اول ساعد مهربانی، زهرا
فعالیت: لغات درس جدید کار شد .
تکلیف خانه: صفحه 18 کتاب کار انجام شود.
هوش و ریاضی قاسمی، سارا
فعالیت: تمرین صفحه 32 و 33 حل شد.

گزارش گروه

ریاضی اول قاسمی، سارا
فعالیت: تدریس جدول ارزش مکانی انجام شد . تمرینات تم 15 انجام شد . ارزیابی تا تم 12 انجام شد .
نگارش اول قاسمی، سارا
فعالیت: تمرین ص 74 کتاب نگارش انجام شد . تمرین روان خوانی در کتاب فارسی آموز انجام شد .
تکلیف خانه: صفحه 75 کتاب انجام شود.
زبان انگلیسی اول ساعد مهربانی، زهرا
فعالیت: تمرین جمله سازی با کلمات ص 13 و16 و تمرین شعر season
تکلیف خانه: حل صفحه 17 work book و جمله سازی با کلمات همان صفحه