دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس لاله 1

گزارش گروه

ریاضی دوم غیبی، معصومه
فارسی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: کتاب کار در کلاس حل شد.
املا دوم غیبی، معصومه
تکلیف خانه: یک املا به اولیا گفته شود.
زبان انگلیسی دوم علائی، عاطفه
فعالیت: ODI1، صفحه 73 تدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار صفحه 71 انجام شود. شنبه امتحان زبان از درس 5 و 6 داریم
هوش و ریاضی غیبی، معصومه
فعالیت: کتاب حل شد.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.

گزارش گروه

املا دوم غیبی، معصومه
فعالیت: املا گفته شد.
زبان انگلیسی دوم علائی، عاطفه
فعالیت: ODI1 مراحل ابتدایی does توضیح داده شد.
تکلیف خانه: سوال و جواب تمرین شود با does
هوش و ریاضی غیبی، معصومه
فعالیت: کتاب حل شد. کاربرگ جمع و تفریق انتقالی در کلاس حل شد.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود. سه مساله جمع یا تفریق ساخته شود و به صورت انتقالی حل شود.

آلبوم

گزارش گروه

ریاضی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: فصل ششم کتاب کار به پایان رسید.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.
علوم دوم غیبی، معصومه
فعالیت: کتاب کار در کلاس حل شد.
فارسی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: کتاب کار در کلاس حل شد.
تکلیف خانه: درس شانزدهم کتاب کار انجام شود.
املا دوم غیبی، معصومه
تکلیف خانه: از درس شانزدهم نوشته شود. فردا املای دفتری از درس شانزدهم خواهیم داشت.
زبان انگلیسی دوم علائی، عاطفه
فعالیت: ODI1، آزمایش انجام شد به نام فرار فلفل صفحه 73 کتاب تدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار صفحه 70 انجام شود. از لغات جدید صفحه 73 یک خط نوشته شود.
مهارت زندگی شیخ علیزاده، نفیسه
فعالیت: پر کردن جدول به صورت گروهی برمبنای کاردستی
هوش و ریاضی غیبی، معصومه
فعالیت: کتاب حل شد. کاربرگ جمع و تفریق انتقالی در کلاس حل شد.

گزارش گروه

ریاضی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: صفحات 141 و 142 و 143 کتاب کار حل شد.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.
علوم دوم غیبی، معصومه
فعالیت: پرسیده شد. کتاب کار در کلاس حل شد.
تکلیف خانه: درس یازدهم کتاب کار انجام شود.
زبان انگلیسی دوم علائی، عاطفه
فعالیت: _ODI 1؛ صفحه 71 تدریس شد
تکلیف خانه: صفحه 69 کتاب کار انجام شود با like,dont like 5 تا جمله بنویسید
قرآن دوم غیبی، معصومه
فعالیت: درس یازدهم تدریس شد و درس دهم پرسیده شد.

گزارش گروه

ریاضی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: مبحث جمع و تفریق انتقالی تمرین شد.