دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس لاله 1

گزارش گروه

ریاضی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: جمع و تفریق سه رقمی فرآیندی تمرین شد.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.
فارسی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: دستور زبان زمان افعال( گذشته, حال و آینده) تمرین و پرسیده شد.
تکلیف خانه: کلمات کاربرگ درس دوازدهم نوشته شود.
املا دوم غیبی، معصومه
تکلیف خانه: دفترهای املا جهت بازدید به خانه فرستاده شد, لطفا روز شنبه مورخ 5 بهمن , امضا و تکمیل شده به مدرسه فرستاده شود. یک املا نوشته شود.

گزارش گروه

ریاضی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: صفحات 94 تا 96 کتاب حل شد. جمع و تفریق سه رقمی فرآیندی تدریس شد.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.
فارسی دوم غیبی، معصومه
تکلیف خانه: کاربرگ فقط قسمت جمله سازی انجام شود.
املا دوم غیبی، معصومه
فعالیت: املای درس دوازدهم گفته شد.
زبان انگلیسی دوم علائی، عاطفه
فعالیت: oDI1، صفحه 56،57 تدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار صفحه 54،55 انجام شود.
چرتکه قاسمی، سارا
فعالیت: تمرین تفریق اعداد یک رقمی و کار با چرتکه و حل تمرین پای تابلو

گزارش گروه

ریاضی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: صفحات 92 تا 94 کتاب حل شد.
فارسی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: املای پای تخته ای گفته شد.
تکلیف خانه: کاربرگ انجام شود.
زبان انگلیسی دوم علائی، عاطفه
فعالیت: ODI1، صفحه 55 تدریس شد. کتاب کار صفحه 53
تکلیف خانه: کاربرگ در دفتر انجام شود. نمونه سوال امتحانی داده شد.
هدیه‌های آسمان دوم غیبی، معصومه
فعالیت: درس یازدهم تدریس شد.
تکلیف خانه: نماز دو رکعتی تمرین شود. ذکر سلام و تشهد تمرین شود.
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: کار با برنامه ضبط صدا و تنظیمات صدا و آموزش کار با ماشین حساب رایانه و تمرین عملی

گزارش گروه

ریاضی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: تمرین و رفع اشکال شد.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.
نگارش دوم غیبی، معصومه
فعالیت: درس دوازدهم به طور کامل تدریس شد. بخشی از فعالیتهای درس دوازدهم کتاب نگارش انجام شد.
تکلیف خانه: درس دوازدهم کتاب نگارش انجام شود.
املا دوم غیبی، معصومه
تکلیف خانه: املای روز شنبه مورخ 28 دی, املای پای تخته ای از درس دوازدهم خواهد بود.
زبان انگلیسی دوم علائی، عاطفه
فعالیت: اسپلینگ تمرین شد.
تکلیف خانه: از کلمات حیوانات 2 خط نوشته شود و 5 تا جمله با haveو has نوشته شود
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: ساخت ساعت آفتابی انجام شد.

گزارش گروه

علوم دوم غیبی، معصومه
فعالیت: پرسیده شد.
نگارش دوم غیبی، معصومه
فعالیت: املای خلاق گفته شد.
تکلیف خانه: خلاصه یک داستان در درس یازدهم کتاب نوشته شود.
زبان انگلیسی دوم علائی، عاطفه
فعالیت: ODI1، صفحه 54 تدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار صفحه 52 انجام شود. یکشنبه 29 دی امتحان کتبی زبان تا اخر درس 4
چرتکه قاسمی، سارا
فعالیت: تدریس مبحث تفریق اعداد یک رقمی
تکلیف خانه: صفحه 19 قسمت a / b انجام شود.
هوش و ریاضی غیبی، معصومه
فعالیت: کتاب هوش و ریاضی حل شد. دست ورزی بسته های ده تایی و صدتایی انجام شد.