دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس لاله 1

گزارش گروه

فارسی دوم غیبی، معصومه
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.

گزارش گروه

ریاضی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: فصل چهارم کتاب به پایان رسید.
علوم دوم غیبی، معصومه
فعالیت: درس هفتم تدریس شد.
فارسی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: درس هشتم به طور کامل تدریس شد.
نگارش دوم غیبی، معصومه
فعالیت: بخشی از فعالیتهای درس هشتم کتاب در کلاس انجام شد.
تکلیف خانه: درس هشتم کتاب انجام شود.
املا دوم غیبی، معصومه
تکلیف خانه: از درس 1 تا 8 به اولیا گفته شود. املای روز شنبه, املای پای تخته ای از درس هشتم خواهد بود.
زبان انگلیسی دوم علائی، عاطفه
فعالیت: ODI 1، صفحه 40و 41 تدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار صفحه 38 و 39 انجام شود سرمشق در دفتر کامل شود.

گزارش گروه

ریاضی دوم غیبی، معصومه
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.

گزارش گروه

زبان انگلیسی دوم علائی، عاطفه
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.

گزارش گروه

ریاضی دوم غیبی، معصومه
تکلیف خانه: ساعت تمرین شود.
فارسی دوم غیبی، معصومه
تکلیف خانه: درس هفتم کتاب کار انجام شود. روان خوانی درس هشتم تمرین شود.
املا دوم غیبی، معصومه
تکلیف خانه: یک املا از درس هشتم نوشته شود.