دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس لاله 1

آلبوم

علوم

علوم
(آزمایشگاه)

انجام آزمایش با موضوع اثر باران درهوای آلوده بر روی درختان و ساختمانها، آزمایش دوم درباره اثر رطوبت بر مواد مختلف و اثر آب بر مواد خوراکی

گزارش گروه

ریاضی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: فصل اول کتاب کار به پایان رسید.
تکلیف خانه: مجددا جمع و تفریق یک رقمی در یک رقمی تمرین شود.
علوم دوم غیبی، معصومه
فعالیت: بخشی از درس سوم تدریس شد.
نگارش دوم غیبی، معصومه
تکلیف خانه: درس دوم کتاب انجام شود.
املا دوم غیبی، معصومه
تکلیف خانه: یک از درس اول و دوم نوشته شود.
زبان انگلیسی دوم علائی، عاطفه
فعالیت: صفحه 17 کتاب در مورد ابزار موسیقی تدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار صفحه 15 انجام شود و پلوکپی انجام شود.
علوم به زبان انگلیسی علائی، عاطفه
فعالیت: science ODI 1، صفحه 8 مثالهای زنده و غیر زنده در خانه تمرین شد و دیکته کلمات تمرین شد.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: انجام آزمایش با موضوع اثر باران درهوای آلوده بر روی درختان و ساختمانها، آزمایش دوم درباره اثر رطوبت بر مواد مختلف و اثر آب بر مواد خوراکی

آلبوم

ریاضی

ریاضی
(آموزش پایه)

آموزش بسته های ده تایی

گزارش گروه

ریاضی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: کتاب کار حل شد.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود. جمع و تفریق اعداد یک رقمی تمرین شود.
فارسی دوم غیبی، معصومه
تکلیف خانه: کاربرگ جمله سازی انجام شود.
املا دوم غیبی، معصومه
فعالیت: از درس دوم گفته شد.
زبان انگلیسی دوم علائی، عاطفه
فعالیت: الفبا از A تاZ در کلاس دوره شد.
تکلیف خانه: سرمشق الفبا در منزل انجام شود.
چرتکه قاسمی، سارا
فعالیت: تمرین عدد نویسی در کتاب شنیداری و تمرین عدد 1 تا 99 روی چرتکه انجام شد.
تکلیف خانه: تمرین عددنویسی و تمرین روی چرتکه در کتاب شنیداری در منزل انجام شود.
هوش و ریاضی غیبی، معصومه
فعالیت: کتاب حل شد.
علوم به زبان انگلیسی علائی، عاطفه
فعالیت: صفحه 6 و 7 تدریس شد.
تکلیف خانه: در خانه به زنده و غیر زنده اشاره شود و پرسیده شود که زنده است یا غیر زنده

گزارش گروه

املای فردا از درس دوم خواهد بود.
ریاضی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: کتاب کار در کلاس حل شد.
تکلیف خانه: مجددا جمع و تفریق یک رقمی در یک رقمی تمرین شود.
فارسی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: درس دوم پرسیده شد.
تکلیف خانه: کاربرگ انجام شود.
املا دوم غیبی، معصومه
تکلیف خانه: از درس دوم نوشته شود.
زبان انگلیسی دوم علائی، عاطفه
فعالیت: صفحه 16 درس داده شد راجب فونیکس کتاب کار صفحه 14 و 15 انجام شود.

گزارش گروه

ریاضی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: کتاب کار در کلاس حل شد.
تکلیف خانه: جمع و تفریق یک رقمی در خانه تمرین شود.
فارسی دوم غیبی، معصومه
تکلیف خانه: درس دوم کتاب کار انجام شود. روان خوانی درس دوم تمرین شود.
نگارش دوم غیبی، معصومه
فعالیت: بخشی از درس دوم کتاب در کلاس انجام شد.
زبان انگلیسی دوم علائی، عاطفه
فعالیت: صفحه 15 کتاب درس داده شد. دیکته در کلاس گفته شد.
هنر دوم آزادی همت، سمیه
فعالیت: کلاژ بادستمال و آبرنگ
ریاضی به زبان انگلیسی علائی، عاطفه
فعالیت: اعداد به صورت جمع و منها در کلاس انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: کتاب کار در کلاس حل شد.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.
علوم دوم غیبی، معصومه
تکلیف خانه: درس دوم کتاب کار انجام شود.
فارسی دوم غیبی، معصومه
فعالیت: روان خوانی درس دوم پرسیده شد.
املا دوم غیبی، معصومه
تکلیف خانه: از درس دوم نوشته شود.
زبان انگلیسی دوم علائی، عاطفه
فعالیت: صفحه 14 درس داده شد.
تکلیف خانه: کتاب کار صفحه 13 انجام شود. سرمشق دفتر انجام شود.